ON
ON
YOMEDIA
22NONE
Banner-Video
ADSENSE

Grammar 1 Unit 4 lớp 10 Our planet


Nội dung Unit 4 - Grammar giúp các em học sinh tìm hiểu và thực hành cấu trúc Comparative (So sánh hơn). HOC247 hi vọng qua bài học này, các em sẽ biết xác định và thành lập các tính từ so sánh hơn cũng như ghi nhớ một số trường hợp đặc biệt. Chúc các em học tốt!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 4 Lớp 10 Grammar 1 Task 1

Read part 1 of the text. What is a shooting star?

(Đọc phần 1 của bài khóa. Sao băng là gì?)

Part 1:

On a clear night, you can often see meteors – space rocks- as they fall towards the Earth. Each rock is smaller than an apple, but they look as bright as stars in the night sky, so people call them 'shooting stars'. Larger meteors are much rarer, but their effects are far more spectacular.

In 2013, a meteor exploded in the sky above the city of Chelyabinsk in Russia. The explosion was more powerful than the 1945 Hiroshima atomic bomb, but its effect was not as devastating as the bomb because the meteor exploded much further from the ground. Scientists compared the Chelyabinsk meteor to an earlier - and far bigger - explosion: the Tunguska Event.

Guide to answer

A shooting star is a meteor (a space rock) that is falling towards the Earth. (Một ngồi sao băng là một thiên thạch (một viên đá vũ trụ) rơi xuống Trái đất.)

Tạm dịch

Phần 1:

Vào một đêm quang mây, bạn có thể thường thấy các thiên thạch – đá vũ trụ - khi chúng bay đến Trái đất. Mỗi viên đá thì nhỏ hơn một quả táo – nhưng chúng nhìn sáng như những vì sao trên trời đêm, nên mọi người gọi chúng là “sao băng”. Những viên thiên thạch to hơn thì hiếm hơn nhiều, nhưng tác động của chúng thì đáng chú ý hơn nhiều. Vào năm 2013, một viên thiên thạch phát nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk ở Nga. Vụ nổ lớn hơn quả bom nguyên tử Hiroshima năm 1945, nhưng mức độ tàn phá thì không bằng quả bom vì thiên thạch nổ ở khoảng cách khá xa mặt đất. Các nhà khoa học so sánh thiên thạch Chelyabinsk với một vụ nổ lớn hơn trước đó: Sự kiện Tunguska.

1.2. Unit 4 Lớp 10 Grammar 1 Task 2

Complete the table with comparative adjectives from part 1 of the text.

(Hoàn thành bảng với dạng so sánh hơn của tính từ từ phần 1 của bài khóa.)

Guide to answer

1.3. Unit 4 Lớp 10 Grammar 1 Task 3

Read the Learn this! box. Then find examples of each rule (a-d) in part 1 of the text.

(Đọc hộp Learn this! box. Sau đó tìm các ví dụ cho mỗi quy tắc (a-d) trong phần 1 của bài khóa.)

LEARN THIS! Comparative forms (Thể so sánh hơn)

a. We use than to make comparisons. (Ta dùng than để tạo thể so sánh hơn.)

Greece is hotter than the UK. (Hy Lạp thì nóng hơn Anh.)

b. We use not as ... as to make negative comparisons. (Ta dùng not as … as để tạo sự so sánh phủ định.)

It isn't as warm as yesterday. (Trời hôm nay không ấm bằng hôm qua.)

c. We use as ... as to say two things are equal. (Ta dùng as … as để nói về hai thứ bằng nhau.)

Yesterday, London was as hot as Athens. (Hôm qua, ở Luân Đôn nóng như A-ten.)

d. We use far or much to make a comparison stronger. (Ta dùng far hoặc much để làm sự so sánh mạnh hơn.)

Libya is far/ much hotter than Canada. (Libya thì nóng hơn nhiều so với Canada.)

Guide to answer

a. Each rock is smaller than an apple. (Mỗi viên đá thì nhỏ hơn một quả táo)

The explosion was more powerful than the 1945 Hiroshima atomic bomb. (Vụ nổ lớn hơn quả bom nguyên tử Hiroshima năm 1945.)

b. ... but its effect was not as devastating as the bomb... 

c. ... but they look as bright as stars in the night sky... 

d. Larger meteors are much rarer ... (Những viên thiên thạch to hơn thì hiếm hơn nhiều)

... but their effects are far more spectacular ... (nhưng tác động của chúng thì đáng chú ý hơn nhiều.)

... because the meteor exploded much further from the ground.... (vì thiên thạch nổ ở khoảng cách khá xa mặt đất,) 

and far bigger ... (và lớn hơn nhiều…)

1.4. Unit 4 Lớp 10 Grammar 1 Task 4

Listen to the examples. What do you notice about the pronunciation of than and as? Practise saying the sentence.

(Lắng nghe các ví dụ. Có gì đáng chú ý về phát âm của than và as? Luyện nói các câu trên.)

Audio Script

Greece is hotter than the UK.

It isn't as warm as yesterday.

Yesterday, London was as hot as Athens.

Tạm dịch

Hy Lạp nóng hơn Vương quốc Anh.

Nó không còn ấm áp như ngày hôm qua.

Hôm qua, London nóng như Athens.

1.5. Unit 4 Lớp 10 Grammar 1 Task 5

Read the Look out! box. Complete part 2 of the text with the comparative form of the words in brackets.

(Đọc hộp Chú ý! Hoàn thành phần 2 của bài khóa với thể so sánh hơn của các từ trong ngoặc.)

Part 2:

The Tunguska Event of 1908 was (1) _____ (far) from a city so (2) _____ (few) people saw it, but it was much (3) _____ (powerful) than the one in Chelyabinsk. It destroyed more than 80 million trees in the Siberian forest, so it's lucky it was not (4) _____ (close) to a town or city. The night sky became (5) _____ (bright) than normal for a few days, and people a hundred kilometres away could read a newspaper outdoors even at midnight.

Most scientists believe it was a meteor explosion, but there are some (6) _____ (unusual) theories too. Perhaps it was a UFO!

Guide to answer

The Tunguska Event of 1908 was (1) further from a city so (2) fewer people saw it, but it was much (3) more powerful than the one in Chelyabinsk. It destroyed more than 80 million trees in the Siberian forest, so it's lucky it was not (4) closer to a town or city. The night sky became (5) brighter than normal for a few days, and people a hundred kilometres away could read a newspaper outdoors even at midnight.

Most scientists believe it was a meteor explosion, but there are some (6) more unusual theories too. Perhaps it was a UFO!

Tạm dịch

Sự kiện Tunguska năm 1908 xảy ra ở xa thành phố hơn nên khá ít người thấy nó, nhưng nó nổ mạnh hơn rất nhiều so với ở Cheyabinsk. Nó phá hủy hơn 80 triệu cây trong rừng Siberian, nên may mắn là nó không gần một thị trấn hay thành phố. Bầu trời trở nên sáng hơn bình thường trong vài ngày, và người ở cách xa tram cây số có thể đọc báo ngoài trời ngay cả vào nửa đêm.

Hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng đó là vụ nổ thiên thạch, nhưng cũng có những giả thuyết kì lạ khác nữa. Có lẽ nó có thể là UFO!

1.6. Unit 4 Lớp 10 Grammar 1 Task 6

Work in pair. Ask and answer questions beginning Which .. ? Use the comparative form of the adjectives.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi bắt đầu bằng Which…? Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ.)

1. dangerous/ a blizzard/ a thunderstorm/?

Which is more dangerous, a blizzard or a thunderstorm?

2. beautiful/ snowflake/ rainbow/?

3. holiday venue/ good /the mountains /the beach/?

4. city/ have/ many seasons/ Ha Noi/ Ho Chi Minh City/?

5. for you personally/ temperature/ bad/ -5°C/ 35°C/?

6. Ha Noi/ month/ hot/ June/ August?

Guide to answer

1. Which is more dangerous, a blizzard or a thunderstorm? - A blizzard is more dangerous.

(Cái nào nguy hiểm hơn, một trận bão tuyết hay một trận bão sấm? – Một trận bão tuyết nguy hiểm hơn.)

2. Which is more beautiful, a snowflake or a rainbow? - A rainbow is more beautiful.

(Cái nào đẹp hơn, bông tuyết hay cầu vồng? – Cầu vồng đẹp hơn.)

3. Which holiday venue is better, the mountains or the beach? - The beach is better.

(Địa điểm du lịch nào tốt hơn, núi nay biển? – Biển tốt hơn.)

4. Which city has more seasons, Ha Noi or Ho Chi Minh CIty? - Ha Noi has more seasons.

(Thành phố nào có nhiều mùa hơn, Hà Nội hay TP.HCM? – Hà Nội có nhiều mùa hơn.)

5. Which temperature is worse for you personally, -5°C or 35°C? - -5°C is worse.

(Theo cậu thì nhiệt độ nào tệ hơn, âm 5 độ hay 35 độ? – Âm 5 độ tệ hơn.)

6. Which month in Ha Noi is hotter, June or August? - June is hotter.

(Tháng nào ở Hà Nội nóng hơn, tháng 6 hay tháng 8? – Tháng 6 nóng hơn.)

ADMICRO

Bài tập minh họa

Complete the table with the correct form of Adjective (Hoàn thành bảng sau với dạng đúng của tính từ)

Key

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc của Comparative (So sánh hơn) như sau:

- Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than

- Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than

- Một số trường hợp đặc biệt:

  • far ⇒ further / father
  • good ⇒ better
  • bad ⇒ worse
  • ...

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 4 - Grammar 1

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 - Grammar 1 chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 Chân trời sáng tạo Grammar 1 - Ngữ pháp 1.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 4 - Grammar 1 Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON