ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Culture Unit 4 lớp 10 Our planet


Mời các em tham khảo nội dung bài học Culture nằm trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo do HOC247 biên soạn ngay sau đây. Bài học sẽ giúp các em đọc hiểu về thời tiết khắc nghiệt và ảnh hưởng của nó đến đời sống con người. Hi vọng đây sẽ là một bài học hay và bổ ích cho các em!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 1

Read the webpage about El Niño. What is it and what effects can it have?

(Đọc một trang web về El Niño. Đó là gì và tác động nó có thể gây ra?)

El Niño

What is it?

El Niño is part of a phenomenon called El Niño-Southern Oscillation (ENSO). El Niño happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unusually warm. The name comes from the Spanish for "child" and refers to the baby Jesus, because it often happens around Christmas. El Niño has occurred for at least the last 300 years, and it lasts between 9 months and 2 years. They occur approximately every 2-7 years. 

Causes and effects

Scientists are not sure what causes El Niño, but there are various theories. One theory is that strong Pacific winds create a big area of warm water in the west. If the winds suddenly disappear, the warm water quickly moves to the east and causes El Niño. Another theory is that volcanic activity in the tropics causes it. 

El Niño has a big impact on the Pacific region and affects weather all over the world. It can cause floods in some countries (such as Peru and Ecuador), but very dry conditions, forest fires and drought in others (south-east Asia and Australia). El Niño can cause typhoons and hurricanes. El Niño also affects marine ecosystems because the warm water is poor in nutrients and cannot sustain big fish populations. This causes problems for the Pacific fishing industry.

Guide to answer

El Niño is a weather phenomenon which happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unsually warm. (El Nino là một hiện tượng thời tiết xảy ra khi lượng gió mạnh ở đại dương giảm và nhiệt độ tại đại dương trở nên ấm một cách bất thường)

Its effects: (Hiệu ứng)

- cause floods in some countries (such as Peru and Ecuador) (gây ra lũ lụt ở một vài quốc gia (như Peru và Ecuador))

- cause dry conditions, forest fires and drought in others (south-east Asia and Australia) (gây ra khí hậu rất khô hạn, cháy rừng và hạn hán ở những nơi khác (Đông Nam Á và Úc)

- cause typhoons and hurricanes (gây ra bão)

- affect marine ecosystems because the warm water is poor in nutrients and cannot sustain big fish populations. (cũng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới biển vì dòng nước ấm nghèo dinh dưỡng và không thể chịu đựng số lượng cá lớn.)

- cause problems for the Pacific fishing industry (gây ra vấn đề cho ngành đánh bắt cá ở biển Thái Bình Dương.)

Tạm dịch

El Nino

Đó là gì?

El Nino là một phần của hiện tượng gọi là El Nino – Dao động Phương Nam (ENSO). El Nino xảy ra khi lượng gió mạnh ở đại dương giảm và nhiệt độ tại đại dương trở nên ấm một cách bất thường. Tên gọi đó bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha cho từ “đứa trẻ”và gợi nhắc đến chưa Giê-su sơ sinh, vì nó thường xảy ra vào lúc Giáng sinh. El Nino xảy ra vào ít nhất 300 năm trở lại đây và kéo dài từ 9 tháng đến 2 năm. Chúng thường xảy ra vào khoảng 2 – 7 năm.

Nguyên nhân và hậu quả

Các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra El Nino, nhưng cũng có rất nhiều giả thuyết. Một trong những giả thuyết là những đợt gió mạnh của biển Thái Bình Dương tạo ra một vùng nước nóng tại phía đông. Nếu gió đột nhiên ngừng thổi, vùng nước nóng sẽ nhanh chóng di chuyển sang phía tây và gây ra El Nino. Một giả thuyết khác là hoạt động của núi lửa ở các vùng nhiệt đới gây ra nó.

El Nino gây ảnh hưởng lớn trên vùng biển Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Nó có thể gây ra lũ lụt ở một vài quốc gia (như Peru và Ecuador), và khí hậu rất khô hạn, cháy rừng và hạn hán ở những nơi khác (Đông Nam Á và Úc). El Nino có thể gây ra bão. El Nino cũng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới biển vì dòng nước ấm nghèo dinh dưỡng và không thể chịu đựng số lượng cá lớn. Điều này gây ra vấn đề cho ngành đánh bắt cá ở biển Thái Bình Dương.

1.2. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 2

True or False? Write T or F. Correct the false sentences.

(Đúng hay sai? Viết T hoặc F. Sửa lại các câu sai.)

1. ENSO occurs in the Mediterranean. 

2. ENSO happens when the ocean temperature becomes unusually cold. 

3. ENSO lasts between 2 and 7 years. 

4. Volcanic activity is a possible cause of El Nino. 

5. El Nino only affects the weather in the Pacific. 

6. ENSO is problematic for Pacific fish populations.

Guide to answer

1. F

ENSO occurs in the Mediterranean. (ENSO xảy ra tại biển Địa Trung Hải.) → ENSO occurs in the Pacific ocean.

Thông tin: One theory is that strong Pacific winds create a big area of warm water in the west. If the winds suddenly disappear, the warm water quickly moves to the east and causes El Niño. (Một trong những giả thuyết là những đợt gió mạnh của biển Thái Bình Dương tạo ra một vùng nước nóng tại phía đông. Nếu gió đột nhiên ngừng thổi, vùng nước nóng sẽ nhanh chóng di chuyển sang phía tây và gây ra El Nino.)

2. F

ENSO happens when the ocean temperature becomes unusually cold. (ENSO xảy ra khi nhiệt độ đại dương trở nên lạnh bất thường.) → ENSO happens when the ocean temperature becomes unusually warm.

Thông tin: El Niño happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unusually warm. (El Nino xảy ra khi lượng gió mạnh ở đại dương giảm và nhiệt độ tại đại dương trở nên ấm một cách bất thường.) 

3. F

ENSO lasts between 2 and 7 years. (ENSO kéo dài từ 2 đến 7 năm.) → ENSO lasts between 9 months and 2 years.

Thông tin: El Niño has occurred for at least the last 300 years, and it lasts between 9 months and 2 years. (El Nino xảy ra vào ít nhất 300 năm trở lại đây và kéo dài từ 9 tháng đến 2 năm.)

4. T

Volcanic activity is a possible cause of El Nino. (Hoạt động núi lửa cũng có thể là nguyên nhân của El Nino.)

Thông tin: Another theory is that volcanic activity in the tropics causes it. (Một giả thuyết khác là hoạt động của núi lửa ở các vùng nhiệt đới gây ra nó.)

5. F

El Nino only affects the weather in the Pacific. (El Nino chỉ ảnh hưởng đến thời tiết ở Thái Bình Dương.) → El Nino only affects the weather around the world.

Thông tin: El Niño has a big impact on the Pacific region and affects weather all over the world. (El Nino gây ảnh hưởng lớn trên vùng biển Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới.)

6. T

ENSO is problematic for Pacific fish populations. (ENSO là vấn đề cho lượng cá ở biển Thái Bình Dương.)

Thông tin: El Niño also affects marine ecosystems because the warm water is poor in nutrients and cannot sustain big fish populations. (El Nino cũng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới biển vì dòng nước ấm nghèo dinh dưỡng và không thể chịu đựng số lượng cá lớn.)

1.3. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 3

Listen to an interview about El Niño. Choose the correct words to complete the statements.

(Lắng nghe bài phỏng vấn về El Nino. Chọn các từ đúng để hoàn thành các khẳng định.)

1. El Nino events are getting more / less severe. 

2. It's likely / unlikely that global warming will have an impact on future El Nino events. 

3. Scientists think that El Nino events won't / may get more frequent. 

4. Scientists can / can't predict when an El Nino event is going to happen.

Guide to answer

1. El Nino events are getting more severe. 

2. It's likely that global warming will have an impact on future El Nino events. 

3. Scientists think that El Nino events may get more frequent. 

4. Scientists can predict when an El Nino event is going to happen.

Tạm dịch

1. Các sự kiện El Nino ngày càng nghiêm trọng.

2. Có khả năng hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ có tác động đến các sự kiện El Nino trong tương lai.

3. Các nhà khoa học cho rằng các sự kiện El Nino có thể xảy ra thường xuyên hơn.

4. Các nhà khoa học có thể dự đoán khi nào một sự kiện El Nino sắp xảy ra.

1.4. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 4

Listen again. Use the following numbers to complete the paragraph.

(Nghe lại. Sử dụng các số để hoàn thành đoạn văn.)

60     2015     16     2016     25

El Nino events have been getting more severe over the last (1) _____ years. In (2) _____ there were (3) _____ typhoons in the Central Pacific. It's possible that more than (4) _____ million people suffered from hunger and malnutrition in (5) _____ as a consequence.

Guide to answer

El Nino events have been getting more severe over the last (1) 25 years. In (2) 2015 there were (3) 16 typhoons in the Central Pacific. It's possible that more than (4) 60 million people suffered from hunger and malnutrition in (5) 2016 as a consequence.

Tạm dịch

Các sự kiện El Nino ngày càng nghiêm trọng hơn trong 25 năm qua. Trong năm 2015, có 16 cơn bão ở Trung Thái Bình Dương. Có thể là hậu quả của hơn 60 triệu người bị đói và suy dinh dưỡng trong năm 2016.

1.5. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 5

Work in groups. Ask and answer the questions about extreme weather in Viet Nam.

1. What type of extreme weather is common? (Loại thời tiết cực đoan nào phổ biến?)

2. When was the last typhoon? (Lần cuối bị bão là khi nào?)

3. In which region do typhoons normally occur? (Bão thường xảy ra ở miền nào?)

4. What do the people usually do to prepare for typhoons? (Mọi người thường làm gì để chuẩn bị cho bão.)

Guide to answer

1. Typhoons and tropical storms affect Vietnam every year. (Bão cuồng phong và bão nhiệt đới ảnh hưởng Việt Nam mỗi năm.)

2. It was the no.9 typhoon which occured on December 2021. (Đó là cơn bão số 9 xảy ra vào tháng 12 năm 2021.)

3. The central region was affected the most. (Miền Trung bị ảnh hưởng nhiều nhất.)

4. People are evacuated from the at-risk area. (Mọi người di tản khỏi những nơi nguy hiểm.)

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

1. Do you know that the word “tsunami” takes from the Japanese for “harbor wave”

A. the word

B. know

C. takes

D. for

2. Many people got injured in the storm because they weren’t prepared for the disaster.

A. got

B. disaster

C. weren’t prepared

D. because

3. Before our plane had landed, we waited an hour for our luggage.

A. for

B. before

C. an

D. waited

4. It is reported that six people trapped in collapsed buildings have freed so far.

A. have freed

B. is reported

C. collapsed

D. trapped

5. The homeless has been taken to safe place where temporary accommodation will be provided for them.

A. where

B. has been taken

C. them

D. will be provided

Key

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em sẽ ghi nhớ một số từ vựng sau:

  • extreme: khắc nghiệt
  • fish populations: lượng cá
  • problematic: còn phải bàn, không chắc chắn
  • Mediterranean: Địa Trung Hải

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 4 - Culture

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 - Culture chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 Chân trời sáng tạo Culture - Văn hóa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 4 - Culture Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF