ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Speaking Unit 4 lớp 10 Our planet


Bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo phần Speaking sẽ các em sẽ luyện tập kỹ năng Speaking về cách so sánh, mô tả các bức tranh. Để giúp các em đi sâu vào tìm hiểu bài học bên dưới, HOC247 đã biên soạn một cách chi tiết và rõ ràng theo từng hoạt động trong bài. Chúc các em có được nhiều kiến thức bổ ích trong kỹ năng giao tiếp hằng ngày nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 1

Look at the photos. Match them with the events below.

(Nhìn vào các bức tranh. Nối chúng với các sự kiện bên dưới.)

Guide to answer

Picture A: street market (chợ đường phố)

Picture B: river market (chợ trên sông)

Picture C: parade (diễu hành)

1.2. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 2

Find three of the things in the list below in photo C.

(Tìm ba thứ trong danh sách dưới đây trong ảnh C.)

In the street bus stop (trạm dừng phát khùng) lamp post (cột đèn) pavement (vỉa hè) pedestriancrossing (vạch qua đường) road sign (biển báo giao thông) shop sign (biển hiệu) traffic light (đèn giao thông)

Guide to answer

- Pedestrian crossing, road sign, shop sign, traffic lights (Băng qua đường dành cho người đi bộ, biển báo đường, biển báo cửa hàng, đèn giao thông)

1.3. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 3

Read the Speaking Strategy. Then listen to two candidates comparing the photos. Answer the questions.

(Đọc Chiến thuật nói. Sau đó nghe hai thí sinh so sánh các bức tranh. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which two photos does each student compare?

2. Do they both follow all of the advice?

Speaking Strategy (Chiến thuật Nói)

When you do a photo comparison task, follow these steps: (Khi thực hiện bài so sánh tranh ảnh, làm theo các bức sau:)

1. Describe each photo in general (e.g. mention the people, where they are, speculate about what is happening, etc.) (Mô tả tổng quát mỗi bức tranh )e.g. nhắc đến người, họ là ai, xem xét những thứ đang xảy ra, v.v.)

2. Describe any obvious differences or similarities between the photos. (Mô tả những điểm giống nhau hoặc khác nhau rõ ràng giữa các bức ảnh.)

3. Speculate about how the people in the photos are feeling, or what they are thinking or saying. (Xem xét cảm xúc của những người trong ảnh,hoặc những gì có thể nghĩ hay nói.)

Guide to answer

1. Candidate 1: photo A and B

Candidate 2: photo B and C

2. Yes, they do.

Audio Script

1

In the first photo, I can see a busy river market. There are lots of people selling things on boats. In the second photo, I can see a street market at night. It can't be in Britain because some of the shop signs aren't in English. In the foreground, a young man and woman are walking along the street. In the background, there are a few other people. Both photos show people selling things. One obvious difference is that the first photo is taken during the day and the second photo is taken at night. In the first photo, it must be quite warm because some people are wearing t-shirts, but in the second photo, it must be a cold night because the people are wearing winter coats and scarves.

In the first photo. The people look very busy. Some of them are chatting together. They probably know each other. In the second photo, the man and woman are probably feeling cold, but not unhappy.

2

In the first photo, I can see a big crowd of people in a very wide street. They're standing on the pavement and they're watching a parade. There are lots of flags. The second photo shows lots of people in boats at a river market. They are selling fruit and vegetables. Some of them are chatting.

The main difference between the photos is that the people in the first photo are enjoying themselves. Maybe it's a public holiday, whereas in the second photo the people are working.

The weather seems quite similar in both photos. It's not really cold as there are people in t-shirts, and it's not really hot, as some people are wearing jumpers or jackets. I can't really see the expressions on the faces of the people in the photos, but I imagine in the first photo they're happy as they are at a festival and the weather is fine. In contrast, in the second photo the people are working, so l imagine they are not quite so happy. But they look quite relaxed and they don't seem unhappy.

Tạm dịch

1

Trong bức ảnh đầu tiên, tôi có thể thấy một khu chợ ven sông sầm uất. Có rất nhiều người bán đồ trên thuyền. Trong bức ảnh thứ hai, tôi có thể nhìn thấy một khu chợ đường phố vào ban đêm. Nó không thể có ở Anh vì một số bảng hiệu cửa hàng không bằng tiếng Anh. Ở phía trước, một nam một nữ thanh niên đang đi dạo trên phố. Ở phía sau, có một vài người khác. Cả hai bức ảnh đều cho thấy những người đang bán đồ. Một điểm khác biệt rõ ràng là bức ảnh đầu tiên được chụp vào ban ngày và bức ảnh thứ hai được chụp vào ban đêm. Trong bức ảnh đầu tiên, nó phải khá ấm áp vì một số người đang mặc áo phông, nhưng trong bức ảnh thứ hai, đó phải là một đêm lạnh vì mọi người mặc áo khoác và khăn choàng mùa đông.

Trong bức ảnh đầu tiên. Mọi người trông rất bận rộn. Một số người trong số họ đang trò chuyện cùng nhau. Họ có thể biết nhau. Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông và người phụ nữ có lẽ đang cảm thấy lạnh, nhưng không phải là không vui.

2

Trong bức ảnh đầu tiên, tôi có thể thấy một đám đông người trên một con đường rất rộng. Họ đang đứng trên vỉa hè và họ đang xem một cuộc diễu hành. Có rất nhiều cờ. Bức ảnh thứ hai cho thấy rất nhiều người trên thuyền tại một chợ trên sông. Họ đang bán trái cây và rau quả. Một số người trong số họ đang trò chuyện.

Sự khác biệt chính giữa các bức ảnh là những người trong bức ảnh đầu tiên đang tận hưởng chính mình. Có thể đó là một ngày lễ, trong khi trong bức ảnh thứ hai, mọi người đang làm việc.

Thời tiết có vẻ khá giống nhau trong cả hai bức ảnh. Nó không thực sự lạnh vì có những người mặc áo phông, và cũng không thực sự nóng, vì một số người đang mặc jumper hoặc áo khoác. Tôi thực sự không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của những người trong ảnh, nhưng tôi tưởng tượng trong bức ảnh đầu tiên, họ hạnh phúc như đang ở lễ hội và thời tiết ổn. Ngược lại, trong bức ảnh thứ hai, mọi người đang làm việc, vì vậy tôi tưởng tượng họ không hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng họ trông khá thoải mái và họ không có vẻ gì là không vui.

1.4. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 4

Read the Learn this! box. Then listen again to the first candidate and complete the deductions he makes.

(Đọc hộp "Learn this!". Sau đó, nghe lại ứng viên đầu tiên và hoàn thành các khoản khấu trừ mà anh ta đưa ra.)

1. It can't be in Britain because _____. (Nơi đó không phải ở Anh vì _____.)

2. It must be a rainy day because _____. (Đó chắc hản là một ngày mưa vì _____.)

3. It must be a cold night because _____. (Đó chắc chắn là một đêm lạnh vì _____.)

Guide to answer

1. It can't be in Britain because some of the shop signs aren't in English.

2. It must be a rainy day because they are wearing raincoats.

3. It must be a cold night because the people are wearing winner coats and scarves.

Tạm dịch

1. Nó không thể có ở Anh vì một số bảng hiệu của cửa hàng không bằng tiếng Anh.

2. Đó phải là một ngày mưa vì họ đang mặc áo mưa.

3. Đó phải là một đêm lạnh vì mọi người đang mặc áo khoác và khăn quàng cổ của người chiến thắng.

1.5. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 5

Read the key phrases. Check the meaning of all the phrases.

(Đọc các cụm từ khóa. Tra nghĩa tất cả các cụm trên.)

Comparing and contrasting (So sánh và đối chiếu)

Similarities (Giống nhau)

The common theme in the photos is ... (Chủ đề chung giữa các bức tranh là…)

You can see ... in both photos. (Bạn có thể thấy … trong cả hai bức tranh.)

Both photos show ... (Cả hai bức tranh đều cho thấy…)

In both photos there are ... (Trong cả hai bức tranh đều có…)

Differences (Khác biệt)

The first photo shows ... , whereas the second photo shows ... (Bức tranh thứ nhất cho thấy trong khi bức tranh thứ hai cho thấy…)

In the first photo ... , but in the second photo... (Bức ảnh đầu thì… ,nhưng bức ảnh thứ 2 thì…)

One obvious difference is (that) ... (Một sự khác biệt rõ ràng là…)

Unlike the first photo, the second photo shows ...  (Không giống như bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai cho thấy…)

In contrast to the first photo, the second photo ... (Để so sánh với bức tranh thứ nhất thì bức tranh thứ hai…)

1.6. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 6

Listen to the second candidate again. Which phrases from exercise 5 did she use?

(Lắng nghe thí sinh thứ hai một lần nữa. Cụm từ nào từ bài 5 mà cô ấy dùng?)

Guide to answer

... seems quite similar in both photos (... có vẻ khá giống nhau trong cả hai bức ảnh)

in the first photo ..., whereas in the second photo ... (trong bức ảnh đầu tiên ..., trong khi trong bức ảnh thứ hai ...)

The main difference between the photos is that ... (Sự khác biệt chính giữa các bức ảnh là ...)

in the first photo ... In contrast, in the second photo ... (trong bức ảnh đầu tiên ... Ngược lại, trong bức ảnh thứ hai ...)

1.7. Unit 4 lớp 10 Speaking Task 7

Work in pairs. Take turns to compare and contrast photos A and C in exercise 1. Follow the steps in the Speaking Strategy.

(Làm việc theo cặp. Thay viên nhau so sánh và đối chiếu các bức tranh A và C trong bài 1. Bám theo các bước trong Chiến thuật Nói.)

Guide to answer

The picture A shows a kind of market, but the picture C shows a celebration day. The main difference between two picture is about the number of people. In the picture A, there are fewer people and they are walking on the street to look some shop. While in the picture C, there are a lot of people and they are parading to celebrate the event.

(Bức hình A cho thấy một kiểu chợ, nhưng bức hình C cho thấy một ngày lễ. Điểm khác biệt chính giữa hai bức tranh là về số người. Trong bức tranh A, có ít người hơn và họ đang đi bộ trên đường và nhìn vào các sạp hàng. Trong khi ở bức hình C cho thấy có rất nhiều người và họ đang diễu hành để tổ chức sự kiện.)

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Complete the table (Hoàn thành bảng sau)

Tính từ/ trạng từ

Nghĩa

Dạng so sánh hơn

Dạng so sánh nhất

good/ well

tốt, giỏi

better

_______

bad

tệ, tồi, dốt

_______

the worst

much/ many

nhiều

_______

the most

little

ít

less

_______

far

xa

farther/ further

_______

old

già, cũ

_______

the oldest/ eldest

Key

Tính từ/ trạng từ

Nghĩa

Dạng so sánh hơn

Dạng so sánh nhất

good/ well

tốt, giỏi

better

the best

bad

tệ, tồi, dốt

worse

the worst

much/ many

nhiều

more

the most

little

ít

less

least

far

xa

farther/ further

the farthest/ furthest

old

già, cũ

older/ elder

the oldest/ eldest

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ ngôn ngữ khi mô tả hai bức tranh trong Tiếng Anh như sau:

Comparing and contrasting (So sánh và đối chiếu)

Similarities (Giống nhau)

The common theme in the photos is ... (Chủ đề chung giữa các bức tranh là…)

You can see ... in both photos. (Bạn có thể thấy … trong cả hai bức tranh.)

Both photos show ... (Cả hai bức tranh đều cho thấy…)

In both photos there are ... (Trong cả hai bức tranh đều có…)

Differences (Khác biệt)

The first photo shows ... , whereas the second photo shows ... (Bức tranh thứ nhất cho thấy trong khi bức tranh thứ hai cho thấy…)

In the first photo ... , but in the second photo... (Bức ảnh đầu thì… ,nhưng bức ảnh thứ 2 thì…)

One obvious difference is (that) ... (Một sự khác biệt rõ ràng là…)

Unlike the first photo, the second photo shows ...  (Không giống như bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai cho thấy…)

In contrast to the first photo, the second photo ... (Để so sánh với bức tranh thứ nhất thì bức tranh thứ hai…)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 4 - Speaking

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 Chân trời sáng tạo Speaking - Nói.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 4 - Speaking Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF