ON
ON
YOMEDIA
23NONE
Banner-Video
ADSENSE

Writing Unit 4 lớp 10 Our planet


Vấn đề liên quan đến toàn cầu là một trong những nội dung luôn được toàn xã hội quan tâm. Để giúp các em viết một bài báo đơn giản trình bày về vấn đề này, HOC247 mời các em tham khảo bài học Unit 4 - Writing Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Chân trời sáng tạo. Chúc các em hoàn thành tốt bài báo của mình nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 1

Read the article. Do you agree with Ben?

(Đọc bài báo. Bạn có đồng ý với Ben không?)

Guide to answer

I agree with Ben. (Tôi đồng ý với Ben.)

Tạm dịch

littleaf1998 Quản trị viên

“Hầu hết mọi người đều không đủ nghiêm túc với tính trạng nóng lên toàn cầu.” Bạn có đồng ý không?

ben_the_climber

Sự nóng lên toàn cầu có lẽ là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt, và chúng ta nên lo lắng về nó. Và tất nhiên, với tôi thì dương như mọi người tiếp nhận vấn đề này rất nghiêm túc. Ngày nay, mọi người quan tâm rất nhiều đến nhựa tái chế, giấy, thủy tinh và các loại vật liệu khác. Nếu thùng rác tái chế có sẵn, họ sẽ sử dụng nó. Hơn nữa, họ thường chọn đi bộ hoặc đạp xe đến đâu đó để giảm lượng khí thải cacbon.

Cũng có những người cho rằng việc nhiệt độ của Trái đất lên xuống là điều bình thường. Họ không tin rằng con người là nguyên nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu, nên họ không tin là con người cần phải điều chỉnh lại hành vi của mình. Những người khác có lẽ quá ích kỷ để dẫn đến một lối sống xanh. Tuy nhiên, đa số mọi người tin vào bằng chứng và làm những gì có thể để chống lại biến đổi khí hậu.

1.2. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 2

Read the Writing Strategy and answer the questions.

(Đọc Chiến thuật Viết và trả lời câu hỏi.)

Writing Strategy (Chiến thuật viết)

When you are expressing your opinions and the opinions of others, give your text a clear structure. For example: (Khi bạn thể hiện quan điểm của bạn và quan điểm của người khác, sắp xếp cho bài của bạn có một cấu trúc rõ rang. Ví dụ:)

 • In one paragraph, give your opinion with two or three arguments that support it. 

(Trong một đoạn, đưa ra ý kiến của bạn với hai hoặc ba luận cứ ủng hộ nó.)

 • In another paragraph, give the opposing view with one or two arguments supporting it. You can then say why you disagree with the opposing view (a counter-argument).

(Trong một đoạn khác, đưa ra quan điểm đối nghịch với một hoặc hai luận cứ ủng hộ nó. Sau đó bạn có thể nói tại sao bạn không đồng ý với quan điểm đối nghịch.)

vity with you soon. (mời bạn của bạn thực hiện một hoạt động của bạn sớm.)

1. In paragraph 1 of Ben's article, how many arguments does he give in support of his opinion?

2. In paragraph 2, how many arguments does he give in support of the opposing view?

3. Does he give a counter-argument?

Guide to answer

1. - These days, people take a lot of care to recycle plastic, paper, glass and other materials.

(Ngày nay, mọi người quan tâm rất nhiều đến nhựa tái chế, giấy, thủy tinh và các loại vật liệu khác.)

- If recycling bins are available, they use them.

(Nếu thùng rác tái chế có sẵn, họ sẽ sử dụng nó.)

- What is more, they often choose to walk or cycle somewhere in order to reduce carbon emissions.

(Hơn nữa, họ thường chọn đi bộ hoặc đạp xe đến đâu đó để giảm lượng khí thải cacbon.)

2. - They don't believe that humans are causing global warming, so they don't believe that humans need to alter their behaviour.

(Họ không tin rằng con người là nguyên nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu, nên họ không tin là con người cần phải điều chỉnh lại hành vi của mình.)

- Other people may just be too selfish to lead a green lifestyle.

(Những người khác có lẽ quá ích kỷ để dẫn đến một lối sống xanh.)

3. Yes, he does. (Nevertheless, the majority of people believe the evidence and do whatever they can to combat climate change.)

(Tuy nhiên, đa số mọi người tin vào bằng chứng và làm những gì có thể để chống lại biến đổi khí hậu.)

1.3. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 3

Complete the collocations from the text with the words below.

(Hoàn thành các cụm từ trong văn bản với các từ bên dưới.)

alter   cause   combat   lead   recycle   reduce

Climate change (Biến đổi khí hậu)

1. _____ plastic/ paper/ glass

2. _____ carbon emissions

3. _____ global warming

4. _____ your behaviour

5. _____ a green lifestyle

6. _____ climate change

Guide to answer

Climate change (Biến đổi khí hậu)

1. recycle plastic/ paper/ glass (tái chế nhựa/ giấy/ thủy tinh)

2. reduce carbon emissions (giảm khí thải cacbon)

3. cause global warming (gây ra sự nóng lên toàn cầu)

4. alter your behaviour (thay đổi hành vi của bạn)

5. lead a green lifestyle (dẫn đến một lối sống xanh)

6. combat climate change (chống chọi với biến đổi khí hậu)

1.4. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 4

Read the phrases below. Add the highlighted phrases in Ben's post to the correct group (A-D).

(Đọc các cụm từ bên dưới. Thêm các cụm từ được đánh dấu trong bài đăng của Ben vào nhóm chính xác (A-D).)

A. Expressing an opinion (Thể hiện quan điểm)

I think/ don't think that ... (Tôi nghĩ/ không nghĩ rằng) To be honest, ... (Thành thật mà nói thì…) As I see it, … (Như tôi thấy thì…)

I believe/ don't believe that ... (Tôi tin/ không tin rằng) In my opinion, ... (Theo quan điểm của tôi thì…)

B. Presenting an opposing opinion (Thể hiện quan điểm đối nghịch)

Having said that. ... (Đã nói rằng…) On the other hand, ... (Ở phía ngược lại…)

C. Presenting a counter-argument (Thể hiện một phản biện)

However, ... (Tuy nhiên,…) In spite of this, … (Dù vậy)

D. Making an additional point (Thêm quan điểm)

Moreover, ... (Hơn nữa)   Furthermore,... (Xa hơn nữa)  In fact, ... (Thực tế thì…)

A. it seems to me that (với tôi thì dương như)

B. there are some people who believe that (có vài người tin rằng)

C. nevertheless (tuy vậy)

D. what is more (hơn nữa)

Guide to answer

1. Thanks for your letter; Sorry I didn’t reply sooner. (Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.)

2. He wrote six paragraphs. (Cậu ấy viết 6 đoạn.)

3. no (không)

4. didn’t, isn’t, They’re 

5. I’d better go now. (Mình phải đi đây.)

1.5. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 5

Work in pairs. Read the statement and decide if you agree or disagree. Prepare arguments for and against it. Use the ideas below to help you.

(Làm việc theo cặp. Đọc khẳng định bên dưới và quyết định xem bạn đồng ý hay không đồng ý. Chuẩn bị luận cứ ủng hộ và phản đối nó. Dùng các ý tưởng bên dưới để giúp bạn.)

"Global warming is the most important problem facing us today." Do you agree?

(“Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất chúng ta đang đối mặt hiện nay.” Bạn có đồng ý không?)

 • For: We need to protect the planet / prevent climate change / save endangered species. 

(Ủng hộ: Chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh/ ngăn cản biến đổi khí hậu/ cứu lấy những giống loài sắp bị tuyệt chủng.)

 • Against: There are other problems such as poverty, disease, nuclear war, etc. / Millions of people die every year because of ... / A nuclear war could destroy ...

(Phản đối: Có rất nhiều những vấn đề khác như nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh hạt nhân, etc./ Hàng triệu người chết mỗi năm vì…/ Một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể phá hủy…)

Guide to answer

For:

- In my opinion, we need to protect the planet. (Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh.)

- Therefore, we can prevent climate change. (Do đó chúng ta có thể ngăn cản biến đổi khí hậu.)

- Moreover, we can save endangered species. (Hơn nữa chúng ta có thể cứu lấy những giống loài sắp bị tuyệt chủng.)

Against:

- On the other hand, there are other problems such as poverty, disease, nuclear was, etc.

(Mặt khác, có rất nhiều những vấn đề khác như nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh hạt nhân, v.v

- In fact, millions of people die every year because of disease.

(Thực tế thì, hàng triệu người chết mỗi năm vì dịch bệnh.)

- Furthermore, a nuclear war could destroy both of human lives and the environment.

(Hơn nữa, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể phá hủy cuộc sống của con người và môi trường.)

1.6. Unit 4 lớp 10 Writing Task 6

Write your article (120-150 words). Use phrases from exercise 4 and your ideas from exercise 5 to help you. Follow the structure suggested in the Writing Strategy.

(Viết bài báo của bạn (120-150 từ). Dùng các cụm từ từ bài tập 4 và ý tưởng quả bạn trong bài 5 để giúp bạn. Bám theo các cấu trúc được gợi ý trong Chiến thuật Viết.)

Guide to answer

Global warming is the most important problem facing us today, and we should be worried about it.

In my opinion, we need to protect the planet from global warming. If global warming can reduce, we can prevent climate change. Moreover, we can also save endangered species.

On the other hand, there are other problems such as poverty, disease, nuclear war, ect. In fact, millions of people die every year because of disease. Furthermore, a nuclear was could destroy both of human lives and the environment.

Tạm dịch

Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất chúng ta đang đối mặt hiện nay, và chúng ta nên lo lắng về nó.

Theo quan điểm của tôi thì, chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh khỏi sự nóng lên toàn cầu. Nếu sự nóng lên toàn cầu giảm, chúng ta có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu. Hơn nữa, chúng ta có thể cứu những giống loài sắp bị tuyệt chủng.

Mặt khác, có rất nhiều những vấn đề khác như nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh hạt nhân, v.v. Thực tế thì, hàng triệu người chết mỗi năm vì dịch bệnh. Hơn nữa, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể phá hủy cuộc sống của con người và môi trường.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Rewrite the sentences using the word given in brackets (Viết lại các câu bằng cách sử dụng từ được cho trong ngoặc)

1. She can’t smile because her husband died three weeks ago. (because of)

 She can’t ______________.

2. Mr. Son resigned earlier than his age because of his sickness. (because)

 Mr. Son resigned ______________.

3. Don’t shout at her although she is not studious. (in spite of)

 Don’t shout _______________.

4. This is such an interesting storybook that we have read it three times. (so)

 This storybook _________________.

5. Khoa is not old enough to join the army. (too)

 Khoa is ______________________.

Key

1. She can’t smile because of her husband’s death three weeks ago.

2. Mr.Son resigned earlier than his age because he was sick.

3. Don’t shout at her in spite of her laziness.

4. This story book is so interesting that we have read it three times.

5. Khoa is too young to join the army.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số cụm từ thường được dùng trong Writing an article như sau:

- Expressing an opinion (Thể hiện quan điểm)

I think/ don't think that ... (Tôi nghĩ/ không nghĩ rằng) To be honest, ... (Thành thật mà nói thì…) As I see it, … (Như tôi thấy thì…)

I believe/ don't believe that ... (Tôi tin/ không tin rằng) In my opinion, ... (Theo quan điểm của tôi thì…)

- Presenting an opposing opinion (Thể hiện quan điểm đối nghịch)

Having said that. ... (Đã nói rằng…) On the other hand, ... (Ở phía ngược lại…)

- Presenting a counter-argument (Thể hiện một phản biện)

However, ... (Tuy nhiên,…) In spite of this, … (Dù vậy)

- Making an additional point (Thêm quan điểm)

Moreover, ... (Hơn nữa)   Furthermore,... (Xa hơn nữa)  In fact, ... (Thực tế thì…)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 4 - Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 Chân trời sáng tạo Writing - Viết.

  • A. When we go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.
  • B. When we will go back to the bookstore, we buy the book we wanted.
  • C. When we go back to the bookstore, we buy the book we wanted.
  • D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.
  • A. The workers stopped work to take a rest because they felt tired.
  • B. The workers stopped to working take a rest because they felt tired.
  • C. The workers stopped working to take a rest because they felt tired.
  • D. The workers stopped to work taking a rest because they felt tired.
  • A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.
  • B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.
  • C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.
  • D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 4 - Writing Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON