OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 4

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang

  A. chu trình axit piruvic.

  B. chu trình Hatch – Slack.
  C. chu trình CAM.
  D. chu trình axit xitric.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  A. Tạo sản phẩm đầu tiên trong pha tối không phải là APG.

  B. Không có enzim ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat cacbôxilaza.
  C. Không sử dụng trực tiếp CO2 từ môi trường vào chu trình Canvin.
  D. Chỉ có 1 loại lục lạp.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  bala bala

  A. Xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao

  B. Gây lãng phí sản phẩm của quang hợp
  C. Thường gặp ở thực vật C3
  D. Giúp tích lũy năng lượng cho cây

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vi

  I. Thực vật C4 có năng suất thấp hơn thực vật C3.

  II. Khí khổng của các loài thực vật CAM đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

  III. Quá trình quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacoit.

  IV. Thực vật C3 có 2 lần cố định CO2 trong pha tối.

  A. 4
  B. 3
  C. 2
  D. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Tran Chau

  I. Pha tối trong quá trình quang hợp ở thực vật CAM chỉ diễn ra ở lục lạp của một loại tế bào.
  II. Ở thực vật CAM, quá trình cố định CO2 từ môi trường xảy ra vào ban đêm, quá trình tổng hợp đường xảy ra vào ban ngày.
  III. Pha tối trong quá trình quang hợp ở thực vật C4 diễn ra ở lục lạp của hai loại tế bào.
  IV. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM

  A. 2
  B. 4
  C. 3
  D. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  A. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở hai loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

  B. Thực vật C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn ở thực vật CAM thì không.
  C. Cả thực vật C3, C4 và thực vật CAM đều có chu trình Canvin.
  D. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn thực vật CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  1. Khí hậu nóng ẩm kéo dài.

  2. Khí hậu ôn hòa.
  3. Khí hậu khô hạn kéo dài.
  4. Nồng độ CO2 thấp.
  5. Nồng độ CO2 bình thường.
  6. Cường độ ánh sáng cao.
  7. Cường độ ánh sáng bình thường.
  8. Nhiệt độ cao.
  9. Độ ẩm cao.

  A. 1,4,7,9
  B. 2,5,7,9
  C. 2,5,6,8
  D. 3,4,6,8

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  (2) quang hợp xảy ra ở nồng độ CO2 thấp hơn so với thực vật C3

  (3) sử dụng nước một cách chọn lọc hơn thực vật C3

  (4) đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3

  (5) sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3

  Thực vật C4 có những lợi thế nào?

  A. (1) và (2) 
  B. (4) và (5)
  C. (2) và (3)  
  D. (3) và (4)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  A. cường độ quan hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn, điểm bù COthấp hơn.

  B. cường độ quan hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn.
  C. nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn.
  D. cả B và C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bùi Anh Tuấn

  A. Không xảy ra hô hấp sáng.

  B. Có 2 loại lục lạp.
  C. Sống ở nơi có cường độ ánh sáng cao.
  D. Có 2 chu trình đồng hóa CO2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  A. Quá trình này ức chế enzim cacbôxilaza.

  B. Tích lũy nhiều sản phẩm độc trong tế bào.
  C. Nó tiêu hao 30 – 50% sản phẩm quang hợp.
  D. Nó chiếm chỗ của lục lạp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF