RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Video-Banner

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9 về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. ATP, NADPH
  • B. ATP, NADPH và CO2
  • C. ATP, NADPH và O2
  • D. ATP, NADP+ và O2
  • A. ATP, NADPH
  • B. ATP, NADPH, O2
  • C. CO2, ATP, NADP+
  • D. CO2, ATP, NADPH  
 •  

  • A. Sản phẩm quang hợp đầu tiên. 
  • B. Chất nhận CO2
  • C. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình). 
  • D. Đều diễn ra vào ban ngày.
  • A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). 
  • B. APG (axit phootpho glixêric). 
  • C. AM (axit malic). 
  • D. AlPG (anđêhit phootpho glixêric).
 •  
   
  • A. ATP và NADPH. 
  • B. ATP và ADP và ánh sáng mặt trời 
  • C. H2O, ATP   
  • D. NADPH, O2.
  • A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP
  • B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH
  • C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH 
  • D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP
  • A. ATP, NADPH và O2
  • B. ATP, NADPH và CO2
  • C.  ATP, NADP+ và O
  • D. ATP, NADPH
  • A. hầu hết khắp mọi nơi trên Trái Đất
  • B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới
  • C. ở vùng nhiệt đới 
  • D. ở vùng sa mạc
  • A. chất nền
  • B. màng trong
  • C.  màng ngoài 
  • D. tilacôit
  • A. quang phân li nước để sử dụng H+, CO2 và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển
  • B. quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển
  • C. quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng Ovào khí quyển 
  • D. khử nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển
YOMEDIA