OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 5

- Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..

- Khác:

 • Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất nhận của quá trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic.
 • Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.
 • Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.
 • Chu trình CAM gần giống với chu trình C4, điểm khác biệt là về thời gian: cả 2 giai đoạn của chu trình C4 đều diễn ra ban ngày ; còn chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố định CO2 được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ

  A.  Chu trình C4 và chu trình Canvin đều xảy ra vào ban ngày.

  B. Chu trình C4 xảy ra ban ngày, chu trình Canvin xảy ra ban đêm.
  C. Chu trình C4 và chu trình Canvin đều xảy ra vào ban đêm.
  D. Chu trình C4 xảy ra ban đêm, chu trình Canvin xảy ra ban ngày.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  2.Các nguyên tố khoáng tham gia các hoạt động của quá trình quang hợp
  3.Dinh dưỡng khoáng có vai trò quan trọng và liên quan chặt chẽ với cường độ và hiệu suất quang hợp
  4.Thực vật C3 thích nghi với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới
  5.Thực vật CAM thích nghi với môi trường nóng, ẩm

  A. 4
  B. 2
  C. 3
  D. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Phan Thiện Hải

  2. Hệ sắc tố trong cây chỉ có carotenoit
  3. Thực vật CAM lấy được rất ít nước nên nhóm thực vật tiết kiệm nước tối đa bằng cách đóng khí khổng ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm để lấy CO2
  4. Quang hợp là một hoạt động sống cơ bản của cây xanh có quan hệ mật thiết với các quá trình trao đổi chất khác của cơ thể
  5. Quá trình quang hợp của cây xanh chịu ảnh hưởng liên tục của nhân tố môi trường

  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Anh

  A. Lá có tầng cutin phát triển.

  B. Dự trữ nước trong thân hoặc lá.
  C. Khí khổng của chúng đóng vào ban ngày và chỉ mở vào ban đêm.
  D. Khí khổng của chúng đóng vào ban đêm và chỉ mở vào ban ngày.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  ngọc trang

  A. Đóng cả ngày và đêm

  B. Mở cả ngày và đêm
  C. Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm
  D. Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  A. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối 

  B. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng.

  C. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 trong bóng tối

  D. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  A. Có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 3 nguyên tử cacbon.

  B. Thường sống ở điều kiện nóng ẩm kéo dài.

  C. Có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 4 nguyên tử cacbon.

  D. Thường sống ở điều kiện khô hạn kéo dài.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vi
  1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng
  2. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở trong tối
  3. Hô hấp sáng hấp thụ ánh sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp
  4. Đo cường độ ánh sáng cao tại lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 + kiềm O2 tích lũy lại quá nhiều enzim cacboxilaza chuyển hóa thành enzim oxigenase oxi hóa ribulozo – 1,5 – điphotphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan: Lục lạp → Preroxixom → Ti thể
  5. Khi ở thực vật C3 lượng O2 tích lũy lại quá nhiều, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể làm cho axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hóa hoàn toàn

  Phương án đúng là:

  A. 1,3                                       B. 2,3,5                             C. 1,3,4                             D. 3,4,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì
  1. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và thải CO2 ở ngoài sáng
  2. Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp
  3. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao
  4. Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: lục lạp, peroxiom và ti thể

  A. 1                                          B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  I. Ở thực vật C­3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG.

  II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

  III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.

  IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  a. không thay đổi

  b. giảm đến điểm bù của cây C3

  c. giảm đến điểm bù của cây C4

  d. tăng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON