OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 9 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 9 sách BT Sinh lớp 11

So sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, Cvà CAM. Em rút ra nhận xét gì?

C3:

1. Hình thái, giải phẫu:

2. Cường độ quang hợp:

3. Điểm bù CO2:

4. Điểm bão hoà ánh sáng:

5. Nhiệt độ thích hợp:

6. Nhu cầu nước:

7. Hô hấp sáng:

8. Năng suất sinh học

C4:

1. Hình thái, giải phẫu:

2. Cường độ quang hợp:

3. Điểm bù CO2:

4. Điểm bão hoà ánh sáng:

5. Nhiệt độ thích hợp:

6. Nhu cầu nước:

7. Hô hấp sáng:

8. Năng suất sinh học

CAM:

1. Hình thái, giải phẫu:

2. Cường độ quang hợp:

3. Điểm bù CO2:

4. Điểm bão hoà ánh sáng:

5. Nhiệt độ thích hợp:

6. Nhu cầu nước:

7. Hô hấp sáng:

8. Năng suất sinh học:

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

C3:

1. Hình thái, giải phẫu:

  • Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.
  • Lá bình thường

2. Cường độ quang hợp: 10-30 mgCO2/dm2.giờ

3. Điểm bù CO2: 30-70 ppm

4. Điểm bão hoà ánh sáng: Thấp: 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

5. Nhiệt độ thích hợp: 20-30°C

6. Nhu cầu nước: Cao

7. Hô hấp sáng: Có

8. Năng suất sinh học: Trung bình

C4:

1. Hình thái, giải phẫu: 

  • Có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và ở tế bào bao bó mạch.
  • Lá bình thường

2. Cường độ quang hợp: 30-60 mgCO2/dm2.giờ

3. Điểm bù CO2: 0-10 ppm

4. Điểm bão hoà ánh sáng: Cao, khó xác định

5. Nhiệt độ thích hợp: 25-35°C

6. Nhu cầu nước: Thấp, bằng 1/2 C3

7. Hô hấp sáng: Không

8. Năng suất sinh học: Cao gấp đôi C3

CAM:

1. Hình thái, giải phẫu: 

  • Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.
  • Lá mọng nước

2. Cường độ quang hợp: 10-15 mgCO2/dm2.giờ

3. Điểm bù CO2: Thấp như C4

4. Điểm bão hoà ánh sáng: Cao, khó xác định

5. Nhiệt độ thích hợp: Cao: 30 - 40°C

6. Nhu cầu nước: Thấp

7. Hô hấp sáng: Không

8. Năng suất sinh học: Thấp

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 9 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON