RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 29 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.
  • B. Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.
  • C. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.
  • D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.
  • A. Từ năm 1897 đến năm 1912
  • B. Từ năm 1897 đến năm 1913
  • C. Từ năm 1897 đến năm 1914
  • D. Từ năm 1897 đến năm 1915
 •  

   
   
  • A. Cướp đoạt ruộng đất.        
  • B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.
  • C. Thu tô nặng.   
  • D. Lập đồn điền.
  • A. Sản xuất xi mãng và gạch ngói
  • B. Khai thác than và kim loại.
  • C.  Chế biến gỗ và xay xát gạo.       
  • D. Khai thác điện, nước.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A.  Chính sách “Chia để trị”.
  • B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”,
  • C. Chính sách “đồng hoá” dân tộc Việt Nam.
  • D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.
  • A. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nan.
  • B. Lập các đồn điền để trồng các loại cây công nghiệp,
  • C. Thu mua lương thực với giá rẻ mạt đối với nông dân.
  • D. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp.
  • A.  Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.
  • B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ.
  • C. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công nghiệp nặng.
  • D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc
  • A. Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh.
  • B. Giai cấp nông dân bị tước ruộng đất.
  • C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp.
  • D. Giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất.
  • A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam.
  • B. Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam.
  • C. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.
  • D. Do nhu cầu học tập của nhân dân- ngày một cao
  • A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.
  • B. Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ.
  • C. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công nghiệp nặng.
  • D. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc
YOMEDIA