RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

  • A. 
   Cướp đoạt ruộng đất.        
  • B. 
   Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.
  • C. 
   Thu tô nặng.   
  • D. 
   Lập đồn điền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 21816

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA