ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 13 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 13 về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • B. Tháng 6 -  1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
  • C. Tháng 7 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • D. Tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • A. Báo Thanh niên
  • B. Tác phẩm “Đường kách mệnh”
  • C. Bản án chế độ thực dân Pháp”
  • D. Báo “Người cùng khổ”
 •  

   
   
  • A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì
  • B. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì
  • C. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì
  • D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì
  • A. Một số Đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
  • B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính Đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin
  • C. Một số gia nhập vào Việt Nam Quốc dân Đảng
  • D. Câu A và B đều đúng
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Dân chủ vô sản
  • B. Dân chủ tư sản
  • C. Dân chủ tiểu tư sản
  • D. Dân chủ vô sản và tư sản
  • A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua
  • B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền
  • C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền
  • D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập
  • A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo
  • B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng còn non yếu
  • C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
  • D. Đế quốc Pháp còn mạnh
  • A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn
  • B. Đông Dương Cộng sản Đảng
  • C. An Nam Cộng sản Đảng
  • D. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng
  • A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
  • B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh
  • C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cồng nhân và phong trào yêu nước
  • D. Chủ  nghĩa  Mác  -  Lênin  với  phong  trào  công  nhân và  phong  trào  tư  sản  yêu nước
  • A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng
  • B. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  • C. Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  • D. An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
YOMEDIA