ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 65 SBT Lịch sử 12 Bài 13

Bài tập 1 trang 65 SBT Lịch sử 12 Bài 13

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. chính đảng vô sản đầu tiên ở Việt Nam

B. tổ chức chính trị quá độ để tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

C. tổ chức cách mạng của Việt kiều tại Trung Quốc

D. một chi bộ của Quốc tế Cộng sản

2. Ý nào không phản ánh đúng hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Học tập, giác ngộ lí luận về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

B. Viết sách, báo tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân.

C. Xây dựng tổ chức cơ sở ở trong và ngoài nước.

D. Tổ chức các vụ mưu sát, trừ khử bọn ác ôn.

3. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tác động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng ở nước ta.

B. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành nòng cốt của phong trào cách mạng Việt Nam.

C. Sự phân hóa trào lưu tư tưởng theo khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản rõ ràng hơn.

D. Khuynh hướng phong kiến bị loại khỏi phong trào đấu tranh cứu nước.

4. Phong trào “vô sản hóa” là

A. hoạt động thường niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Trung Quốc để kết nạp hội viên.

B. chủ trương phát triển phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản của Quốc tế Cộng sản đối với các nước Đông Dương.

C. hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khóa huấn luyện nhằm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

D. hoạt động nâng cao trình độ lí luận cách mạng vô sản cho các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

5. Việt Nam Quốc dân Đảng có gì nổi bật?

A. Là tổ chức cách mạng ra đời từ phong trào yêu nước, do giai cấp tư sản lãnh đạo.

B. Là chính đảng yêu nước do trí thức tiểu tư sản lãnh đạo.

C. Đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền và gây dựng cơ sở trong dân.

D. Mở rộng phạm vi hoạt động ở khắp ba kì, đặc biệt là Nam Kì.

6. Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã chứng tỏ điều gì?

A. Khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với điều kiện Việt Nam.

B. Sự non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam.

C. Quần chúng nhân dân không ủng hộ, không phối hợp đấu tranh.

D. Lịch sử nước ta phủ nhận con đường cách mạng bạo lực.

7. Nguyên nhân khiến Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã nhanh chóng là

A. thành phần lãnh đạo không phải là giai cấp tiên tiến.

B. không có cương lĩnh rõ ràng và manh động.

C. lực lượng chủ lực là nông dân, hạn chế về kinh nghiệm đấu tranh.

D. phạm vi ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân rất hạn chế.

8. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 là

A. xu thế vận động khách quan của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. kết quả của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (5-1929).

C. hệ quả của sự phân hóa và mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nước ta.

D. bước chuẩn bị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc cho sự thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam.

9. Ý nào không phản ánh đúng hoàn cảnh nước ta trước khi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

B. Sự chia rẽ giữa ba tổ chức cộng sản ngày càng rõ rệt do những bất đồng về đường lối đấu tranh.

C. Giai cấp công nhân trưởng thành.

D. Chủ nghĩa Mác - Lê nin được truyền bá sâu rộng đến mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội.

10. Tư tưởng cốt lõi của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là

A. độc lập, tự do

B. con đường cách mạng vô sản

C. xây dựng chế độ cộng sản.

D. giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp

11. Ý nào không phản ánh đúng về Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo?

A. Là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

B. Thể hiện những luận điểm cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam

C. Là sự vận dụng sáng tạo những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam.

D. Xác định đường lối chiến lược của cách mạng nước ta là xây dựng xã hội cộng sản.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. chính đảng cộng sản do trí thức tiểu tư sản lãnh đạo.

B. chính đảng cách mạng đại diện quyền lợi cho nhân dân lao động do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. chính đảng yêu nước được cải tổ từ Tổng bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản do những người Việt Nam yêu nước sống tại Trung Quốc lập ra.

13. Ý nào đúng về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

A. Có ý nghĩa như một đại hội.

B. Diễn ra tại Ma Cao (Trung Quốc) từ ngày 6-1-1930 đến ngày 8-2-1930

C. Tham dự Hội nghị gồm đại biểu của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

D. Đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư.

14. Nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc vì

A. Đảng là tổ chức cách mạng mang tầm vóc lịch sử lớn lao.

B. kể từ đây phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta đã có một chính đảng yêu nước chân chính lãnh đạo.

C. chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng ở nước ta.

D. đây là quyết định đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.

15. Nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì

A. Đảng luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

B. Đảng luôn coi trọng đường lối đấu tranh bạo lực và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ.

C. Đảng luôn tôn chỉ lí tưởng cộng sản - lí tưởng cách mạng tiên tiến nhất của mọi thời đại.

D. Đảng là tổ chức lãnh đạo cách mạng duy nhất kể từ năm 1930 về sau ở Việt Nam.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

 • Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là một tổ chức chính trị quá độ để tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Chọn B

2. Ý nào không phản ánh đúng hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có những hoạt động như:
  • Học tập, giác ngộ lí luận về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.
  • Viết sách, báo tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân.
  • Xây dựng tổ chức cơ sở ở trong và ngoài nước
 • Chọn D.

3. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tác động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • Những của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tác động: Truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta; Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành nòng cốt của phong trào cách mạng Việt Nam; Sự phân hóa trào lưu tư tưởng theo khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản rõ ràng hơn.
 • Chọn D.

4. Phong trào “vô sản hóa” là

 • Phong trào “vô sản hóa” là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khóa huấn luyện nhằm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.
 • Chọn C.

5. Việt Nam Quốc dân Đảng có gì nổi bật?

 • Việt Nam Quốc dân Đảng là tổ chức cách mạng ra đời từ phong trào yêu nước, do giai cấp tư sản lãnh đạo.
 • Chọn A.

6. Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã chứng tỏ điều gì?

 • Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã chứng tỏ khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với điều kiện Việt Nam.
 • Chọn A.

7. Nguyên nhân khiến Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã nhanh chóng là

 • Nguyên nhân khiến Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã nhanh chóng là do không có cương lĩnh rõ ràng và manh động.
 • Chọn B.

8. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 là

 • Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 là xu thế vận động khách quan của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • Chọn A.

9. Ý nào không phản ánh đúng hoàn cảnh nước ta trước khi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • Hoàn cảnh nước ta trước khi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ; Sự chia rẽ giữa ba tổ chức cộng sản ngày càng rõ rệt do những bất đồng về đường lối đấu tranh; Giai cấp công nhân trưởng thành.
 • Chọn D.

10. Tư tưởng cốt lõi của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là

 • Độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
 • Chọn A.

11. Ý nào không phản ánh đúng về Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo?

 • Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Thể hiện những luận điểm cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam. Là sự vận dụng sáng tạo những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam.
 • Chọn D.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam là

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng cách mạng đại diện quyền lợi cho nhân dân lao động do giai cấp vô sản lãnh đạo.
 • Chọn B.

13. Ý nào đúng về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

 • Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.
 • Chọn A.

14. Nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc vì

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc vì đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng ở nước ta.
 • Chọn C.

15. Nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì Đảng luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.
 • Chọn A.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 65 SBT Lịch sử 12 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA