RANDOM
RANDOM
Video-Banner

Công thức tìm số đối xứng trong pascal?

cho hỏi vui

công thức tìm số đối xứng trong pascal

 

 

 

  bởi Hy Vũ 08/12/2018
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (5)

 • Uses crt;
  var st: string;
  function KT (xau: string): boolean;
  var i, dem: integer;
  begin
  dem:=0;
  for i:= 1 to length(st) div 2 do
  if xau<>xau[length(xau)-i+1] then inc(dem);
  if dem<>0 then KT:=False else KT:=True;
  end;
  begin
  clrscr;
  write ('Nhap so co do dai khong qua 100 chu so: '); readln (st);
  if length(st)>100 then
  begin
  write ('Nhap khong hop le! An Enter va chay lai!');
  readln; exit;
  end;
  if KT(st)=True then write ('Day la so doi xung!') else write ('Day la so khong doi xung!');
  readln
  end.

    bởi Phương Hoài 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tin học

    bởi Cao Anh Duy 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Định nghĩa: Một số là số đối xứng nếu đọc ngược cũng là nó.
  Ví dụ: 12321 hoặc 657756 hoặc 110011
  Yêu cầu: 
  -) Viết chương trình nhập vào hai số (biểu diễn trong cơ số 10)
  +) N (0 < N < 16)
  +) S (0 < S < 10001)
  -) Xuất ra 
  +) N số lớn hơn S và là số đối xứng khi biểu diễn trong ít nhất hai cơ số c khác nhau (1< c < 11)
  +) Số số nguyên tố trong N số trên
  -) Dữ liệu: Dulieu.Vao
  -) Kết quả: Ketqua.Ra
  Ví dụ: 
  Dulieu.Vao
  Ketqua.Ra
  
  3 25
  26
  27
  28
  0
  

   

    bởi Gia Phuc 15/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • var s,n:string;i:longint;
  begin
  readln(n);
  for i:=length(n) downto 1 do
  s:=s+n[i];
  write(s);
  readln
  end.

    bởi nguyễn Trà Giang 13/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA