RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.17 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.17 trang 20 SBT Hóa học 9

Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng dần là:

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu 

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb 

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na 

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.17

Các kim loại được xếp theo mức độ hoạt động hoá học tăng dần là:

Ag < Cu < Pb < Fe < Zn < Al < Na

Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.17 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • minh dương

  Cho 44,3g hỗn hợp kẽm oxit và magie oxit tác dụng với 800ml dd HCl 2M thu được m g hỗn hợp muối

  a, Viết PTHH

  b, Tính thành phần phần trăm của mỗi chất

  c, Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hiền

  5) Hòa tan hết a gam một kim loại M bằng dd H2SO4 loãng . Cô cạn dd sau phản ứng thu được 5.a gam muối khan . Xác định kim loại M ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hỗn hợp gồm 3 kim loại X,Y,Z có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:3:2 và có tỉ lệ khối lượng nguyên tử tương ứng là 3:5:7 . Hòa tan hết 3,28 g hỗn hợp 3 kim loại trên trong dung dịch HCl dư thì thu được 2,016 lít khí (đktc) và dung dịch A . Xác định 3 kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  M là kim loại hóa trị (II). Hòa tan 10.8g hỗn hợp kim loại M và muối cacsbonat trong dung dịch HCL dư thu được 4.48L hỗn hợp khí A (ĐKC) có tỉ khối với hiđrô = 11.5
  a/ tìm kim loại M
  b/Tính % V các khí trong A.


  giúp mình với !!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 11,2g kim loại t/d vừa đủ vs 200g dd HCl 7,3% thu đc muối clorua và khí H2

  a) Tìm tên kim loại

  b) Tìm C%_of các chất có trog dd sau p/ứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  đốt cháy 13,1g hỗn hợp gồm Mg , Zn, Al trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 20,3g hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al2O3 . Hòa tan 20,3g hỗn hợp oxit cần dùng V(lít) dung dịch HCl 0,4M

  a) viết PTHH và tính giá trị của V và tính thể tích của khí oxi đã phản ứng

  b) tính khối lượng muối clorua tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Khử hoàn toàn 8.12 (g) một Oxit kim loại thì cần vừa đủ 3.136 lít H2 (đktc) thu được kim loại - Lấy toàn bộ kim ***** tác dụng với HCl dư thì thu được 2.352 lít H2 (đktc). Xác định kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  câu 1 : để trung hòa 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V(ml) dung dịch Ba(OH)2.Giá trị của V là :

  A. 400ml

  B. 350ml

  C. 300ml

  D. 250ml

  Câu 2 : Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4.Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O.Giá trị của a là :

  A. 0,3 mol

  B. 0,4 mol

  C. 0,6 mol

  D. 0,9 mol

  Câu 3 : cho 200g dung dịch KOH 8,4% hòa tan 14,2g P2O5.Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa các chất hòa tan là :

  A. K3PO4 và K2HPO4

  B. KH2PO4 và K2HPO4

  C. K3PO4 và KOH

  D. K3PO4 và H3PO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  cho hỗn hợp bột hai kim loại Zn và Cu tác dụng với dung dịch H2So4 loãng dư . sau phản ứng thu được 3,2 chất rắn không tan và 2.24 lít khí H2 ( đktc )

  a, viết phương trình phản ứng xảy ra

  b, tính khối lượng của hỗn hợp bột kim loại

  c, tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  biết Zn = 65, Cu = 64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  31,6g \(\left\{{}\begin{matrix}Ca\\Zn\\Fe\end{matrix}\right.\)+H2SO4 tạo ra 70g muối +V(l) H2

  tìm VH2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  có 3 lọ đựng 3 chất rắn sau Al , Mg , Al2O3 chỉ được dùng một thuốc thử hãy nhận biết 3 chất trên

  mọi người giúp minhfvs ak. cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Ag + HNO3 →

  Cu + HNO3 → .

  . Zn + HNO3 →

  Mg + HNO3 →

  . Al + HNO3 →

  . MnO2 + HCl →

  . . KClO3 →

  NaBr + H2SO4 + KMnO4 →

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Hợp chất có công thức CuCO3,Cu(OH)2.Từ hợp chất đó có những công thức nào để điều chế Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Ngâm một vật bằng Cu có kl10g trong 250g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vạt ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Tinh kl vật sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  tính số gam Na cần thiết để phản ứng với 500gam H2O tạo thành dd NaOH 20%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 15,75 hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào đ H2SO4 loãng dư, thu được 33,61 lít khí (đktc).

  a)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b)Tính khối lượng đ muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Cho 21g hỗn hợp bột nhôm và nhôm oxit tác dụng với đ HCl dư làm thoát ra 13,44 lít khí(đktc).

  a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  b)Tính thể tích đ HCl 36%(D=1,18g/ml) để hòa tan vừa đủ hỗn hợp đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  dùng phương pháp hóa học để nhận biết 3 kim loại AG AL FE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  cho 1,5g hh bột cát kim loại Fe,Al,Cu. chia hh thành hai phần bằng nhau

  Phần 1: Cho tác dụng với HCl dư phản ứng xong còn lại 0,2g chất rắn không tan và thu được 448ml khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu

  Phần 2: Cho tác dụng với 400ml dd có chứa hai muối AgNO3 0,8M và Cu(NO3)20,5M phản ứng xong thu được chất rắn A và dd B

  a) Xác định thành phần định tính và định lượng của chất rắn A

  b) Tính nồng độ mol trên lít của chất có trong dd B. Biết rằng Al phản ứng hết mới đến Fe phản ứng và AgNO3 bị phản ứng trước. Hết AgNO3 mới đến Cu(NO3) 2. Thể tích dd xem như không thay đổi trong quá trình phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA