RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 44.7 trang 61 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.7 trang 61 SBT Hóa học 8

Có 200g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).

a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%?

b) Cần hòa tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%?

c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.7

a) Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu:

\({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{200.5}}{{100}} = 10g\)

Gọi x(g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng:

\({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.x}}{{100}} = 0,1x\)

Đề thu được dung dịch 8% ta có:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to 8 = \frac{{(10 + 0,1x)}}{{200 + x}}.100 \to x = 300g\)

Vậy phải trộn thêm 300g dung dịch NaOH 10% ta sẽ có 500(g) dung dịch NaOH nồng độ 8%.

b) Gọi lượng NaOH cần hòa tan vào dd A là x (g)

Ta có công thức :

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to 8 = \frac{{(10 + x)}}{{200 + x}}.100 \to x = 6,52g\)

Vậy phải trộn thêm 6,52g NaOH vào dung dịch A để được dung dịch A để được dung dịch NaOH 8%.

c) Gọi x(g) là khối lượng của nước bay hơi khỏi dung dịch để có dung dịch NaOH 8%.

Ta có công thức:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to 8 = \frac{{10}}{{200 - x}}.100 \to x = 75g\)

Vậy cho 75g nước bay hơi ra khỏi 200g dung dịch NaOH ban đầu, ta có: 200 – 75 = 125(g) dung dịch NaOH 8%.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.7 trang 61 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • na na

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CO và H2 cần phải dùng 3,36 lít khí oxi ở đktc và thu được 1,8g nước.

  a) Tính khối lượng CO2 tạo thành

  b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Naru to

  nhận biết lọ mất nhãn sau:

  a,KCl; Mg(OH)2;HCl

  b,Cu(OH)2; HNO3; Na2SO4

  c; Cu; K; K2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

   hòa tan 6,5g kẽm vào 200g dung dịch H2SO4 nồng độ 9,8% thu được V lít khí H2(đktc)

  a)viết phương trình phản ứng xảy ra

  b)tính V

  c)tính nồng độ % của các chất trong và sau khi phản ứng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Mấy bạn ơi giúp mình mấy bài hóa này với!

  1. Nung 12g CaCO3 nguyên chất sau 1 thời gian còn lại 7,6g chất rắn A.
  a) Xác định thành phần % về khối lượng các chất trong A.
  b) Tính hiệu suất phản ứng phân hủy.
  c) Hòa tan A trong dd HCl dư, cho toàn bộ khí thu được hấp thụ vào 125ml dd NaOH 0,2M được dd A. Tính nồng độ mol của dd A. (Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể).

  2. Cho 1 oxit kim loại chứa 85,28% kim loại về khối lượng. Cần dùng bao nhiêu gam dd H2SO4 10% (loãng) để hòa tan vừa đủ 10g oxit đó.

  3. Khi nung hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Xác định thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.

  4. Cho 11,6g hỗn hợp FeO và Fe2O3 có tỉ lệ số mol là 1:1 vào 300ml dd HCl 2M được dd A.
  a) Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng. (thể tích dd thay đổi không đáng kể).
  b) Tính thể tích dd NaOH 1,5M đủ để tác dụng hết với dd A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  trộn 100ml nước(D=1G/ML) với 100 ml rượu etylic(D=0,798g/m)thu được hỗn hợp có thể tích là 196 ml khối lượng riêng của hỗn hợp là

  0.891g/ml

  0,911g/ml

  0.917g/ml

  0.974g/ml

  (giải chj tiết giùm mk nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Trộn V1 lít dd A chứa 9,125g HCl với V2 lit B chứa 5,47g HCl, ta thu được 2 lit dd C. Tính nồng độ mol của dd A,B,C biết V1+ V2=21, và hiệu số giữa nồng độ mol dd A và B là 0,4 mol/l

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  cho 19,5gZn tác dụng với dung dịch axitclohidric loang.

  a)tinh khoi luong kem sunfat thu dc

  b)tính thể tích H2thu đc ở đktc

  c)nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 16g botCuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  cho 5,6 gFe vao 100ml dung dichHCl 1M.Hay:

  a)tinh luong h2 tao ra o dktc

  b) chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu

  c) tính nồng độ mol của các chất sau phản ứng biết thể tích dung dịch không đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Biết rằng sắt có thể bị nâm châm hút, có khối lượng riêng D=7,8 g/cm khối; nhôm có D= 2,7g/cm khối và gỗ tốt ( coi như là xenxulozo) có D= 0,8g/cm khối. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

  a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

  b) Dung dịch có màu xanh lam

  c) Dung dịch có màu vàng nâu

  d) Dung dịch không có màu.

  Viết các phương trình hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Hỗn hợp khí A gồm CO và H2. Tiến hành các thí nghệm sau:

  - Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí A rồi cho sản phảm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 20 gam kết tủa CaCO3. 

  - Dẫn hỗn hợp khí A qua bột đồng CuO dư,nung nóng đến khi phản ứng kết thúc thì thu được 19.2 g kim loại Cu. 

  1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  2. Tính thành phần trăm thể tích của hỗn hợp khí A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  nhận biết 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ bị mất nhãn là: NaCl, Na2SO4, H2SO4. NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  bài 1: trong tự nhiên thường gwpj chất hay hỗn hợp? cho vd về chất. hỗn hợp?

  bài 2: trộn 100ml nước ( d=1g/ml) với 120 cm3 rượu Etylic ( d=0,8g/ml) thu được hỗn hợp chất lỏng 

       a. tính khối lượng chất lỏng

       b. tính khối lượng riêng của hỗn hợp chất lỏng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

   Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho hỗn hợp X gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối hơi so với H2 là 6,8. tìm %V và %m của hỗn hợp. biết số mol của H2=3. số mol N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Xin được trợ giúp bài tập sau, cảm ơn: cho 160 g CuO tác dụng với dd H2SO4 khi đun nóng được dd A và có khối lượng bằng 800 g, làm lạnh dd A xuống 0oC thấy có m1 g tinh thể ngậm nước CuSO4.5H2O kết tinh lắng xuống. Hãy tính m1 biết độ tan CuSO4 ở 0oC là 14,3 g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ah'ss Min'ss

  Để hoà tan hoàn toàn 8g oxit kim loại M cần dùng 200ml dung dịch HCl 1M. Xác định oxit kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA