RANDOM
AMBIENT

Ah'ss Min'ss's Profile

Ah'ss Min'ss

Ah'ss Min'ss

01/01/1970

Số câu hỏi 28
Số câu trả lời 2
Điểm 40
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (39)

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Toán hình 9 Cách đây 3 năm

  Cho nửa đường tròn đường kính AB. ĐIểm M nằm trên cung AB và điểm C thuộc OA. Trên nửa mp bờ AB chứa M, kẻ các tia Ax, By vuông góc AB. ĐƯờng thẳng đi qua M vuông góc với MC cắt Ax, By theo thứ tự tại D, E. Gọi giao AM và CD là H, BM và CE là K.

  a. Cm ADMC, BEMC, CHMK nội tiếp (đã làm)

  b. Chứng minh HK//AB ( đã làm)

  c. Tứ giác AHKC có là hình bình hành k ( 2 trường hợp nếu C không trùng O thì không phải hbh, nếu C trùng O thì là hbh)

  d. Cho HC.HD=KC.KE. Chứng minh HC=KE, HD=KC
  Giúp mình phần c và d

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá học 9 Cô cạn Cách đây 3 năm

    Hoà tan 31,8g hỗn hợp X gôgm MgCO3 và CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ đc dd A và 7,84l CO2 đktc

  a. Tính %m các chất trg X

  b. Tính V dd HCl 2M

  c. Cô cạn dd A thu đc ?g muối khan

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá Học 9 - Cô cạn Cách đây 3 năm

  1. Hoà tan hỗn hợp Cao và CaCO3 bằng dd HCl thu đc dd A và 448ml khí đktc. Cô cạn dd A thu đc 3,33g muối khan 

  a. Tính %m chất trong hỗn hợp 

  b. Khí CO2 thoát ra đc dẫn vào 100ml đd NaOH 0,25M. Tính m chất thu đc

 • Ah'ss Min'ss đã trả lời trong câu hỏi: Nhiệt phân 24g CaCO3 Cách đây 3 năm

  Cái 14,6% dùng để lm gì v ạ

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 3 năm

  Bài 15. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 3 năm

  Bài 14. Nhiệt phân 24g CaCO3 trong một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl 14,6% thu được dd B và 1,344 lít khí đo ở đktc. Viết các ptpư xảy ra? Xác định thành phần phần trăm của các chất rắn có trong A? Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 nói trên?

   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9 - XĐCT Cách đây 3 năm

  1,Hòa tan 13g một kim loại hóa trị II trong 200g đ HCl 9,125% đc dd A và 4,48l H2 . Xđ kim loại và tính C% của từng chất tan trong A

  2, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%.  Tính C% của đ sau phản ứng. 

   

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hoá học 9 Cách đây 3 năm

  1, Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Mg, MgCo3 cần 100g đ HCl 14,6%. Tính V mỗi khí thu đc ở đktc? Tính C% của đ sau phản ứng. Dẫn toàn bộ khí thu đc hấp thụ hết vào đ chứa 0,05 mol Ca(OH)2 hu đc a gam kết tủa, a=?

  2 Để hoà tan 10,8g một KL hoá trị II cần 400ml đ HCl 0,3M. Xác định KL? Tính nồng độ mol của muối ( coi V đ tđổi không đáng kể)

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9 - XĐCT Cách đây 3 năm

  1. Hãy xác định công thức của một oxit kim loại hoá trị III, biết rằng hòa tan 8 gam oxit bằng 300 ml H2SO4 loãng 1M, sau phản ứng phải trung hòa lượng axit còn dư bằng 50 gam dung dịch NaOH 24% 
  2. 1,44 gam kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Dung dịch thu được còn chứa axit dư và phải trung hòa bằng 60 ml dung dịch xút ăn da 0,5M. Tìm kim loại nói trên 

 • Ah'ss Min'ss đã đặt câu hỏi: Hóa học 9. tính Cách đây 3 năm

  cho m(g) khí CO2 sục vào 100ml dung dịch Ca(OH)2  0,05M thu đc 0,1 g chất ko tan. Tính m

Điểm thưởng gần đây (32)

 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ah'ss Min'ss: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm