OPTADS360
ADMICRO

Nguyễn Trà Giang's Profile

Nguyễn Trà Giang

Nguyễn Trà Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1143
Số câu trả lời 163
Điểm 333
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (118)

  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng