OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào phản ánh không đúng về đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu 1930?

  • A. 
   Soạn thảo Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
  • B. 
   Tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê-nin cho những người cộng sản Việt Nam.
  • C. 
   Là người tổ chức hội nghị.
  • D. 
   Thống nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án: A, C, D đều là công lao của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930.

  - Đáp án B: thời kì trước khi đảng ra đời chưa có những người cộng sản và quá trình truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào các tầng lớp nhân dân đã diễn ra sôi nổi trước đó.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211360

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON