OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng bạo lực, nét độc đáo của cuộc cách mạng này là

  • A. 
   Kết hợp bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang, trong đó bạo lực vũ trang là chủ yếu.
  • B. 
   Sử dụng bạo lực chính trị đồng thời với bạo lực vũ trang.
  • C. 
   Kết hợp bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang, trong đó bạo lực chính trị là chủ yếu.
  • D. 
   Sử dụng bạo lực vũ trang với bạo lực của quần chúng nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng bạo lực, có sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị và vũ trang. Trong đó:

  - Đấu tranh chinh trị: đóng vai trò quyết định thắng lợi.

  - Đấu tranh vũ trang: đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ đấu tranh chĩnh trị.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211377

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON