ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt nào giữa quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc so với Liên Xô đã dẫn tới khác biệt về kết quả của 2 cuộc cải cách

  • A. 
   Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất 
  • B. 
   Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
  • C. 
   Tiến hành cải cách cả về kinh tế- chính trị 
  • D. 
   Thực hiện mở cửa phát triển kinh tế 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Trong quá trình cải cách, Trung Quốc vẫn kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản: con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông => tạo ra một sự chỉ đạo nhất quán trong quá trình cải cách

  - Liên Xô: sau khi cải cách kinh tế không thành công, Liên Xô chuyển sang cải cách chính trị, thực hiện đa nguyên về chính trị tức nhiều đảng phái chính trị tham gia lãnh đạo đất nước => quyền lực bị phân tán, tạo ra sự hỗn loạn về chính trị, không thể tiến hành được cải cách khi không có sự thống nhất của các đảng phái

  => Cải cách mở cửa ở Trung Quốc thành công, cải tổ của Liên Xô thất bại

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270013

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF