OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the word that best fit each of the following sentences

  Câu hỏi:

  Some scientists say that flying saucers might be people's______

  • A. 
   imagination
  • B. 
   imagine
  • C. 
   imaginative 
  • D. 
   imaginary

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Vị trí trống cần danh từ

  Dịch: Một số nhà khoa học nói rằng đĩa bay có thể là trí tưởng tượng của mọi người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF