OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa trật tự hai cực Ianta so với trật tự Véc xai - Oasinhtơn là gì?

  • A. 
   Sự phân tuyến triệt để 
  • B. 
   Không dẫn tới 1 cuộc chiến tranh mới 
  • C. 
   Hai cực chỉ đối đầu trên lĩnh vực quân sự 
  • D. 
   Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng được tiến hành trên toàn thế giới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm khác biệt cơ bản giữa trật tự hai cực Ianta so với trật tự Véc xai- Oasinhtơn là sự phân tuyết triệt để

  - Trật tự hai cực Ianta có sự phân cực rõ ràng giữa hai phe do sự đối lập về ý thức hệ giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với xã hội chủ nghĩa.

  - Trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai- Oasinhtơn không có sự phân cực. Bởi đó thực chất là sự thỏa thuận giữa các nước đế quốc trong hệ thống tư bản chủ nghĩa để giành được nhiều quyền lợi nhất.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271073

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON