OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là điểm giống nhau giữa hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

  • A. 
   Vấn đề công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam 
  • B. 
   Quy định về vấn đề rút quân 
  • C. 
   Vấn đề thực hiện lệnh ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
  • D. 
   Tính chất của hiệp định 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm giống nhau giữa hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam:

  - Cả hai hiệp định đều công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

  - 2 hiệp định đều quy định về việc thực hiện lệnh ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn lãnh thổ

  - 2 hiệp định đều quy định về việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài ra khỏi nước ngoài mặc dù thời gian khác nhau

  - 2 hiệp định cũng có quy định về vấn đề thống nhất đất nước

  Đáp án D: hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là một văn bản pháp lý quốc tế. còn hiệp định Pari năm 1973 là hiệp định của riêng Việt Nam và Hoa Kì

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271087

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON