ADMICRO
RANDOM

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT phần cấu tạo từ

05/05/2017 533.19 KB 1541 lượt xem 64 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20170505/881623096007_20170505_232445.pdf?r=5726
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Học247 giới thiệu đến các em tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh về điểm ngữ pháp khó hay gặp - Cấu tạo từ. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích các em trong quá trình ôn tập cho kỳ thi tới.

 
 

TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI TUYỂN SINH 10

CÁCH CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH

I. Danh từ (nouns): danh thường được đặt ở những vị trí sau

1.Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)

Ex: Maths is the subject I like best.

         N

      Yesterday Lan went home at midnight.

                         N

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....

Ex: She is a good teacher.

                     Adj      N

      His father works in hospital.

      Adj   N

3. Làm tân ngữ, sau động từ

Ex: I like English.

       We are students.

4. Sau “enough”

Ex: He didn’t have enough money to buy that car.

5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few,   little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)

Ex: This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......

Ex: Thanh is good at literature.

II. Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

1. Trước danh từ: Adj + N

Ex: My Tam is a famous singer.

2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ex: She is beautiful

      Tom seems tired now.

Chú ý: cấu trúc  keep/make + O + adj

Ex: He makes me happy

                        O   adj

3. Sau “ too”:  S + tobe/seem/look....+ too +adj...

Ex: He is too short to play basketball.

4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...

Ex: She is tall enough to play volleyball.

5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that

Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home

6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as....as)

Ex: Meat is more expensive than fish.

       Huyen is the most intelligent student in my class.

7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V

                                                  What + (a/an) + adj + N

III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

1. Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)

Ex: They often get up at 6am.

2. Giữa trợ động từ và động từ thường

Ex: I have recently finished my homework.

         TĐT   adv          V

3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj

Ex: She is very nice.

                  Adv  adj

4. Sau “too”: V(thường) + too + adv

Ex: The teacher speaks too quickly.

5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.

6. Trong cấu trúc so....that: V(thường) + so + adv + that

Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.

7. Đứng cuối câu

Ex: The doctor told me to breathe in slowly.

8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ex: Last summer I came back my home country

      My parents had gone to bed when I got home.

      It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

IV. Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).

Ex: My family has five people.

             S           V

      I believe her because she always tells the truth.

      S    V                           S                 V

Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.

 

Trên đây là trích đoạn về cách cấu tạo từ trong ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi tuyển sinh THPT. Để xem đầy đủ lý thuyết, các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Tải về hoặc Xem online. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.

 

YOMEDIA