OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

Phương pháp chia động từ đầu câu

08/03/2022 980.29 KB 413 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220308/117344922112_20220308_182944.pdf?r=638
ADMICRO/
Banner-Video

Với mục đích hướng dẫn các em xác định đúng dạng của động từ mở đầu mỗi câu, HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Phương pháp chia động từ đầu câu với các dạng chính và bài tập vận dụng kèm đáp án.

Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 
 

PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỘNG TỪ ĐẦU CÂU

1. Các dạng động từ đứng đầu câu

1.1. V-ing đứng đầu câu

a) Cụm hiện tại phân từ:

Seeing the dog, I ran away. (Thấy con chó, tôi bỏ chạy)

Rút gọn từ: When I saw the dog, I ran away.

- Cách nhận dạng:

Chỉ là một cụm động từ mang nghĩa chủ động, chủ từ hiểu ngầm của nó cũng chính là chủ từ của mệnh đề đi sau - Cuối cụm luôn có dấu phẩy.

b) Ving làm chủ từ:

Studying English is difficult (Việc học tiếng Anh thì khó)

Cụm này có chức năng làm chủ từ cho động từ phía sau.

Studying English là chủ từ của is

- Cách nhận dạng:

Sau cụm từ luôn có động từ chia thì.

1.2. To-inf đứng đầu câu

a) to-inf làm chủ từ:

Tương tự như Ving làm chủ từ.

Ví dụ: To study English is difficult.

- Cách nhận dạng:

Giống như cụm Ving làm chủ từ (Hai cấu trúc này có thể thay thế nhau.)

b) Mang nghĩa"để" = in order to/ so as to.

Ví dụ: To pass the exam, he worked very hard.

Rút gọn từ: He worked very hard so that/ in order that he could pass the exam.

1.3. P.P/ V3 đứng đầu câu

Mang nghĩa bị động.

Ví dụ: Built in 1900, the house is now still in good condition.

(Được xây vào năm 1900, căn nhà giờ đây vẫn còn tốt)

Rút gọn từ: Although the house was built 1900, it is now still in good condition.

- Cách nhận dạng:

Chỉ là một cụm động từ mang nghĩa bị động, chủ từ hiểu ngầm của nó cũng chính là chủ từ của mệnh đề đi sau - Cuối cụm luôn có dấu phẩy.

1.4. Bare-inf đứng đầu câu

Duy nhất một trường hợp là câu mệnh lệnh.

Raise your hands! (Giơ tay lên!)

- Cách nhận dạng:

Phía sau toàn bộ câu không có động từ chia thì, thường có dấu chấm cảm ở cuối.

2. Bài tập về Chia động từ Tiếng Anh có đáp án

Chia các động từ trong ngặc dưới đây thành dạng đúng. Sau đó viết lại câu đầy đủ trước khi rút gọn (nếu được).

Ví vụ: (See) ................. the dog, I ran away.

Seeing the dog, I ran away.

Rút gọn từ: When I saw the dog, I ran away.

1. (Arrive) ................. home, Mary opened the door.

2. (Go) ................. there and you will see me.

3. (Be) ................. a child, he doesn't know how to adapt to his new life.

4. (Build) ................. in 1900, the house still looks new.

5. (Have) ................. dinner with his friend before, he didn't want to eat anymore.

6. (Do) ................. that right away!

7. (See) ................. no one, the thief entered the house.

8. (Give) ................. a doll on her birthday, she felt very happy.

3. Đáp án

Chia các động từ trong ngặc dưới đây thành dạng đúng. Sau đó viết lại câu đầy đủ trước khi rút gọn (nếu được).

1. Arriving

When Mary arrived home, she opened the door.

2. Go

When you go there, you will see me.

3. Being

When he is a child, he doesn't know how to adapt to his new life.

4. Built

Although the house was built in 1900, it still looks new.

5. Having

After he had dinner with with his friends, he didn't want to eat anymore.

6. Do

7. Seeing

When the thief saw no one in the house, he entered it.

8. Given

After she had given a doll on her birthday, she felt very happy.

4. Bài tập vận dụng về chia động từ

Exercise 1

1. He often (go)................. to school on foot.

2. It (rain) .................very hard now.

3. The sun (warm).................... the air and (give) .....................us light.

4. Look! A man (run).................................... after the train.

5. She (go)........................... to school everyday.

6. Bad students never (work)........................... hard.

7. It often (rain) in the summer. It (rain) ..........................now.

8. The teacher always (point) ......................... at the black-board when he (want)......................... to explain something.

9. Mother (cook) ......................... some food in the kitchen at the moment, she always (cook) ......................... in the morning.

10. I always (meet) ......................... him on the corner of this street.

11. Where you (go) ......................... now?- I (go) ......................... to the theater.

12. He (not do.........................) morning exersices regularly.

13. He (do) .........................morning exersices now?

14. Wather (boil) ......................... at 100 defrees centigrade.

15. He (meet) .........................the dentist next week.

16..........................you (be) ......................... a food student?

17. They usually (not go) ......................... to school by motorbike.

18. He (swim) .........................overthere now.

19. She (come) ......................... here next month.

20. They (not be) ......................... doctors.

21. He often (get) ......................... up late.

22..........................you often (watch) ......................... TV?

23. Mr.Brown (listen) ......................... to music now?

24. I usually (go) (shop) .........................on the weekend.

25. Hai often (wash) ......................... his face at 6.15.

26. She (play) ......................... badminton at the moment?

27. Thanh and Mai always (see) ......................... a movie on Saturday.

28. He often (take) .........................a bus to school?

29. We (be) ......................... students in class 8A.

30. She often (not do) ......................... homework in the evening.

31. He usually (take) ......................... a taxi to the airport.

32. They usually (not go) ......................... to school by bike.

33..........................they (be) ......................... beautiful?

34. Manh (not play) ......................... soccer at the moment.

35. Minh (play) .........................chess with Nam at the moment.

36. They often (visit) ......................... their parents on Saturday.

37..........................she (study) ......................... now?

38. Mi and I always (go) ......................... to the countryside.

39. He (not be) ......................... at home now.

40. Hanh (not read) ......................... book at the moment.

41. Our teacher usually (give) .........................us many exersices.

42. He often (catch) ......................... a train to work.

43. The cat (catch) ......................... mouse.

44. They (plant) .........................trees overthere at the moment.

45. My old friend, Manh (write) ......................... to me twice a month.

46. What she says (be) ......................... true.

47. Where she (buy) ......................... her breakfast every morning?

48. Bi often (not phone) ......................... to me.

49. Mrs.Green always (take) ......................... a bus to work. But now she (drive) .........................to work.

50. Look! The ball (fall) .........................down.

51. He usually (water) ......................... the trees in the morning.

52. She (not listen) .........................to the radio now.

53. The sun (rise) ......................... in the East and (set) ......................... in the West.

54. He (play) .........................table tennis at the moment.

55. Mo and Nguyen (sing) ......................... the same song now.

56. They always (make) ......................... noise in the class.

57. Hung often (not go) ......................... camping in the summer.

58. Hanh (not read) ......................... with the friends at the moment.

59. Son (write) .........................to their friends every summer holiday?

60. What .........................you (listen) .........................on the radio?

61. Listen! Someone ......................... (cry).

62. Kien and Tuyen (be) .........................good students.

63. She (go) ......................... to work by bus tomorrow.

64. You (see) ......................... the doctor next week?

65. Mai and Nam (go) ......................... to the movie theater tomorrow evening.

66. They (plant) ......................... trees a long this street next month.

67. He (write) ......................... to his friend next week.

68. They (not be) ......................... doctors.

69. He often (pick) ......................... his friend up at the train way station morning.

70. He (watch) ......................... a romantic film on TV this evening.

71..........................you often (do) ......................... your homework in the evening?

72. I (read) .........................an interesing novel at the moment.

73. You usually (watch) .........................TV in the evening?

74. They always (talk) .........................to each other in the weekend.

75. They (play) ......................... soccer at the moment.

76. She often (not go) ......................... (shop) .........................on weekend.

77. They (not be) .........................classmates.

78. She (listen) .........................to music now?

79. Thanh and Hung (read) ......................... a wonderful story at the moment.

80. Mai and Hang (not play) ......................... the game at the moment.

81. I often (wash) ......................... my clothes.

82. She (not be) ......................... at home now.

83. You often (write) .........................to your friend?

84. Mr.Mai (water) ......................... the plant evey morning.

85. We (meet) ......................... each other twice a month.

86. He (listen) ......................... to the telephone at the moment.

87. They always (not go) .........................to the school by train.

88. He (drink) ......................... beer at the bar at the moment.

89. They usually (sing) ......................... in the early morning.

90. Mi and Thanh (talk) ......................... on the telephone now?

91. They (plant) .........................trees in the early year.

92. He (not study) ......................... Math at the moment.

93. She (play) ......................... badminton every afternoon?

94. They sometimes (do) ......................... morning exersices at 5.30.

95. Thanh and I (be) ......................... at home now.

96. Hung (run) ......................... about 5 km every morning.

97. Hung and Minh sometimes (meet) .........................each other?

98. Every evening, she (jog) .........................about 3 km.

99..........................he (be) .........................your father?

100. He always (drive) .........................his car to work. But now, he (ride) .........................his motorbike to work.

101. ........................ you ........................(wash) the dishes yet?

102. I (wash) ........................ the dishes yesterday, but I (have) ........................ no time yet to do it today.

103. This is the first time I (ever /eat) ........................ this kind of food.

104. ........................ Susan (go) ........................ to England by plane?

105. The children (be/ not) ........................ at home last weekend.

106. ........................ you (do) ........................ your homework yet?

- Yes, I (finish) ........................ it an hour ago.

107. I (not/ see)........................ Peter since I (arrive) ........................ last Tuesday.

108. The police (arrest) ........................ two people early this morning.

109. ........................you (visit) ........................ the CN Tower when you stayed in Toronto?

110. They (clean) ........................ the car. It looks new again.

111. Columbus (arrive) ........................ in the New World in 1492.

112. Last winter Robin (stay) ........................ with his father in the Alps for three days.

113. I (lose) ........................ my keys, so I can't open that door.

114. Nina (break) ........................her leg. She is still in hospital.

115. I (not/ see) ........................ Paul today, but I (see)........................ him last Sunday.

116. ........................ anyone (phone)........................ yet?

117. Three people (visit) ........................ him in hospital last Friday.

118. How many games ........................ your team (win) ........................ so far this season?

119. She (go) .....................… to Japan but now she (not/ come) ........................ back.

120. They (visit) ........................ a farm two weeks ago.

Exercise 2: Put the verbs into correct form

1. She (come) ………….. back home after she (finish) ………… their work.

2. Before my son (go) ……………….. to bed, he (read) …………………… a novel.

3. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

4. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….

5. Last night, Peter (go) ……….. to the supermarket before he (go) ……… home

1. Tom ……………… (give) me the book yesterday but I knew he ……………… (not read) it

2. When I arrived home I realized that I ……………… (not phone) my grandparents

3. The postman ……………… (come) after I ……………… (leave) the office

4. When the old lady ……………… (return) to her flat, she ……………… (see) that burglars ……………… (break) into.

5. My grandmother ……………… (make) some cheese sandwiches when I ……………… (get) home at 5.30

6. By the time Linda ……………… (park) her car, her boyfriend ……………… (drink) two cups of coffee

7. I wondered where I ……………… (see) him before

8. My dog ……………… (be) hungry because he ……………… (have) nothing to eat since breakfast

9. I ……………… (recognize) him because I ……………… (see) his photo in the newspaper before

10. Margaret was upset because her husband ……………… (forget) her birthday.

Đáp án

1. He often (go).........goes........ to school on foot.

2. It (rain) .......is raining..........very hard now.

3. The sun (warm).......warms............. the air and (give) ...........gives..........us light.

4. Look! A man (run).........is running.................. after the train.

5. She (go)..........goes................. to school everyday.

6. Bad students never (work)...........work................ hard.

7. It often (rain) …..rains…… in the summer. It (rain) ...........is raining...............now.

8. The teacher is always (point) ..........pointing............... at the black-board when he (want)........wants................. to explain something.

9. Mother (cook) ...........is cooking.............. some food in the kitchen at the moment, she always (cook) .........cooks................ in the morning.

10. I always (meet) .........meet................ him on the corner of this street.

11. Where are you (go) ............going............. now?- I (go) ...........am going............ to the theater.

12. He (not do) ..........doesn’t do............... morning exersices regularly.

13. Is he (do) ..............doing...........morning exersices now?

14. Wather (boil) .........boils................ at 100 defrees centigrade.

15. He (meet) ...........will meet..............the dentist next week.

16.............Are.............you (be) ......................... a food student?

17. They don’t usually (not go) ............go............. to school by motorbike.

18. He (swim) ......is swimming...............over there now.

19. She (come) ..........will come............... here next month.

20. They (not be) ..........aren’t............... doctors.

21. He often (get) ............gets............. up late.

22............Do..............you often (watch) .............watch............ TV?

23. Is Mr.Brown (listen) .........listening................ to music now?

24. I usually (go) (shop) ..........go shopping...............on the weekend.

25. Hai often (wash) ........washes................. his face at 6.15.

26. Is she (play) ...........playing.............. badminton at the moment?

27. Thanh and Mai always (see) ........see................. a movie on Saturday.

28. Does he often (take) ............take.............a bus to school?

29. We (be) .........are................ students in class 8A.

30. She doesn’t often (not do) ............do............. homework in the evening.

31. He usually (take) .............takes............ a taxi to the airport.

32. They don’t usually (not go) ..............go........... to school by bike.

33................Are..........they (be) ......................... beautiful?

34. Manh (not play) ...........isn’t playing.............. soccer at the moment.

35. Minh (play) ............is playing.............chess with Nam at the moment.

36. They often (visit) ......visit................... their parents on Saturday.

37..............Is............she (study) .............studying............ now?

38. Mi and I always (go) .............go............ to the countryside.

39. He (not be) ..............isn’t........... at home now.

40. Hanh (not read) ............isn’t reading............. book at the moment.

41. Our teacher usually (give) ...........gives..............us many exersices.

42. He often (catch) ........catches................. a train to work.

43. The cat (catch) ..........catches............... mouse.

44. They (plant) ........are planting.................trees over there at the moment.

45. My old friend, Manh (write) .........writes................ to me twice a month.

46. What she says (be) .......is.................. true.

47. Where does she (buy) .........buy................ her breakfast every morning?

48. Bi doesn’t often (not phone) ............phone............. to me.

49. Mrs.Green always (take) ...........takes............. a bus to work. But now she (drive) ..........is .....driving..........to work.

50. Look! The ball (fall) ...........is falling..............down.

51. He usually (water) .......waters.................. the trees in the morning.

52. She (not listen) ...........isn’t listening..............to the radio now.

53. The sun (rise) ............rises............. in the East and (set) ........sets................. in the West.

54. He (play) .......is playing..................table tennis at the moment.

55. Mo and Nguyen (sing) ..........are singing............... the same song now.

56. They are always (make) ............making............. noise in the class.

57. Hung doesn’t often (not go) ..............go........... camping in the summer.

58. Hanh (not read) ......isn’t reading................... with the friends at the moment.

59. Does Son (write) .............write............to their friends every summer holiday?

60. What ............are.............you (listen) .............listening............on the radio?

61. Listen! Someone ..........is crying............... (cry).

62. Kien and Tuyen (be) .......are................good students.

63. She (go) ...........will go.............. to work by bus tomorrow.

64. Will you (see) .............see............ the doctor next week?

65. Mai and Nam (go) ...........will go.............. to the movie theater tomorrow evening.

66. They (plant) ........will plant................. trees a long this street next month.

67. He (write) .......will write.................. to his friend next week.

68. They (not be) ..........aren’t............... doctors.

69. He often (pick) ..........picks............... his friend up at the train way station morning.

70. He (watch) ............watches............. a romantic film on TV this evening.

71..............Do............you often (do) ............do............. your homework in the evening?

72. I (read) ........am reading.................an interesting novel at the moment.

73. Do you usually (watch) ............watch.............TV in the evening?

74. They always (talk) ..........talk...............to each other in the weekend.

75. They (play) ...........are playing.............. soccer at the moment.

76. She doesn’t often (not go) .........go................ (shop) .......shopping..................on weekend.

77. They (not be) ...........aren’t..............classmates.

78. Is she (listen) ...........listening..............to music now?

79. Thanh and Hung (read) ......are reading.............. a wonderful story at the moment.

80. Mai and Hang (not play) ............aren’t reading............. the game at the moment.

81. I often (wash) ..........wash............... my clothes.

82. She (not be) ...........isn’t.............. at home now.

83. Do you often (write) ............write.............to your friend?

84. Mr.Mai (water) ..........waters............... the plant every morning.

85. We (meet) ..............meet........... each other twice a month.

86. He (listen) ..............is listening........... to the telephone at the moment.

87. They don’t always (not go) ..........go...............to the school by train.

88. He (drink) ........is drinking................. beer at the bar at the moment.

89. They usually (sing) ..............sing........... in the early morning.

90. Are Mi and Thanh (talk) ..........talking............... on the telephone now?

91. They (plant) ........plant.................trees in the early year.

92. He (not study) ........isn’t studying................. Math at the moment.

93. Does she (play) .............play............ badminton every afternoon?

94. They sometimes (do) ...........do.............. morning exercises at 5.30.

95. Thanh and I (be) ..............are........... at home now.

96. Hung (run) ......runs................... about 5 km every morning.

97. Do Hung and Minh sometimes (meet) ..........meet...............each other?

98. Every evening, she (jog) ..........jogs...............about 3 km.

99..........is................he (be) .........................your father?

100. He always (drive) .........drives................his car to work. But now, he (ride) ...........is riding..............his motorbike to work.

101. Have you washed the dishes yet?

102. I washed the dishes yesterday, but I have not had the time yet to do it today.

103. This is the first time I have ever eaten this kind of food.

104. Did Susan go to England by plane?

105. The children were not at home last weekend.

106. Have you done your homework yet? - Yes, I finished it an hour ago.

107. I have not seen Peter since I arrived last Tuesday.

108. The police arrested two people early this morning.

109. Did you visit the CN Tower when you stayed in Toronto?

110. They have cleaned the car. It looks new again.

111. Columbus arrived in the New World in 1492.

112. Last winter Robin stayed with his father in the Alps for three days.

113. I have lost my keys, so I can't open that door.

114. Nina has break her leg. She is still in hospital.

115. I have not seen Paul today, but I saw him last Sunday.

116. Has anyone phoned yet?

117. Three people visited him in hospital last Friday.

118. How many games has your team won so far this season?

119. She went to Japan but now she hasn't come back.

120. They visited a farm two weeks ago.

--(Để xem tiếp nội dung tài liệu các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

...

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Phương pháp chia động từ đầu câu. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

NONE
ZUNIA9
OFF