RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 10 có đáp án Trường THPT Tượng Sơn

26/10/2020 685.7 KB 32 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/681324546656_20201026_175237.pdf?r=9010
ANYMIND
Video-Banner

Xin gửi đến các em học sinh lớp 10 tài liệu Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 10 có đáp án Trường THPT Tượng Sơn được Học247 sưu tầm và chọn lọc dưới đây, tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập môn Hóa học chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

 

 

TRƯỜNG THPT TƯỢNG SƠN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2020-2021

 

Câu 1 (4,0 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2. Nguyên tử của nguyên tố Y có 11 electron trên các phân lớp p.

Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y và cho biết X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

Xác định vị trí của X, Y trong BTH.

Viết công thức phân tử oxit cao nhất, công thức hidroxit tương ứng của X và Y. Cho biết tính chất của các hợp chất đó.

So sánh tính phi kim của đơn chất Y với lưu huỳnh (Z=16). Giải thích.

Câu 2 (2,0 điểm): Kim loại R thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Cho 4,11 gam R vào 95,95 ml H2O (DH2O = 1 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch bazơ và 0,672 lít khí H2 (đktc).

Tìm kim loại R.

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng.

Câu 3 (1,0 điểm): Nguyên tố X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất khí với hiđro của X thì X chiếm 82,353% về khối lượng. Tìm X và công thức hợp chất khí với hiđro của X.

Câu 4 (2,0 điểm): Nguyên tố X có 2 đồng vị là A và B. Đồng vị A có tổng số hạt cơ bản là 54, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 3 hạt. Tổng số hạt cơ bản trong đồng vị B ít hơn trong A là 2 hạt.

a.  Tính số khối của mỗi đồng vị.

b. Tìm nguyên tử khối trung bình của X. Biết tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị A và B là 1 : 3.

c. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng vị A có trong CaX2 biết Ca=40.

Câu 5 (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được dung dịch D và 5,6 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,09 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,105 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng còn dư Na2SO4. Tìm 2 kim loại kiềm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

Câu 1:

a. - C.h.e của X: 1s22s22p63s2;     Y: 1s22s22p63s23p5  

    - X là Mg, là kim loại. Y là Cl, là phi kim.

b.  - Vị trí của X, Y và giải thích

c. - Công thức là MgO (là oxit bazơ) và Mg(OH)2 (là bazơ)

    - Cl2O7 (là oxit axit) và HClO4 (là axit mạnh)

d. – Viết c.h.e của S (Z=16) và xác định vị trí.

    - S và Cl cùng chu kỳ 3 mà trong một chu kỳ theo chiều tăng của Z, tính phi kim tăng dần nên tính phi kim của Cl > S

Câu 2:

a.   R + 2H2O → R(OH)2 + H2

nH2 = 0,03 mol → nR = 0,03 → MR = 4,11 : 0,03 = 137 → R là Ba

b.  mBa(OH)2 = 0,03.171 = 5,13 gam

m dd sau pư = mBa + mH2O – mH2 = 4,11 + 95,95 – 0,06 = 100 gam

C%Ba(OH)2 = 5,13%

Câu 3:

-  Nguyên tố X thuộc nhóm VA nên công thức hợp chất khí với H là XH3

→ %X = MX : (MX + 3) = 82,353%  → MX = 14 → X là N

→ X là N → Công thức hợp chất khí là NH3

Câu 4:

a. Trong đồng vị A có 2p + n = 54 và n – p = 3 → p = 17 và n = 20

  → Số khối của A = 17 + 20 = 37

  → Số khối của B = 37 – 2 = 35

b.  Nguyên tử khối trung bình của X là

AX = (37.1 + 35.3) : 4 = 35,5

c.  Giả sử xét 1 mol CaCl2 → nCl = 2 mol

→ Số mol 37Cl = 25%.2 = 0,5 mol → Khối lượng 37Cl = 18,5 gam

→ Phần trăm khối lượng của 37Cl trong CaCl2 là:

18,5 : 111 = 16,67%

Câu 5:

-  Đặt CTTB của 2 kim loại kiềm A, B là R

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

x                        x              x    (mol)

2R  + 2H2O → 2ROH + H2

y                          y        y/2    (mol)

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

x                  x             

Theo bài ra ta có    

x + y/2 = 0,25  (1)

137x + Ry = 23  (2)                 

0,09 < x < 0,105  (3)

Từ (1) và (2) → x = (0,5R – 23) : (2R-137)

Kết hợp với (3) → 29,7 < R < 33,3

Mà 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau nên là Na và K

...

Trên đây là nội dung Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 10 có đáp án Trường THPT Tượng Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

​Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA