ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT

Bộ 5 Đề thi thử THPT QG môn Sinh Học 12 năm 2021-2022 Trường THPT Hòa Bình có đáp án

19/05/2022 1.58 MB 2016 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220519/564769396114_20220519_105258.pdf?r=4859
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 Đề thi thử THPT QG môn Sinh Học 12 năm 2021-2022 Trường THPT Hòa Bình có đáp án gồm phần đề và đáp án giải chi tiết. Được HOC247 biên tập và tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập, rèn luyện kĩ năng làm bài chuẩn bị cho kì thi THPT QG sắp tới. Mời các em cùng tham khảo. Chúc các em đạt kết quả học tập tốt

 

 
 

TRƯỜNG THPT

HÒA BÌNH

ĐỀ THI THỬ THPT QG

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN SINH HỌC 12

Thời gian: 50 phút

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa; cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 2, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen:

A. AAbb, aabb.                       B. Aab, b, Ab, ab.                   C. AAb, aab, b.                     D. Abb, abb, Ab, ab.

Câu 2: Một loài thực vật, cho cây thân cao, lá nguyên giao phấn với cây thân thấp, lá xẻ (P), thu được F1 gồm toàn cây thân cao, lá nguyên. Lai phân tích cây F1, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây thân cao, lá nguyên : 1 cây thân cao, lá xẻ : 1 cây thân thấp, lá nguyên : 1 cây thân thấp, lá xẻ. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cây thân thấp, lá nguyên ở Fa giảm phân bình thường tạo ra 4 loại giao tử.

B. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có  số cây thân cao, lá xẻ.

C. Cây thân cao, lá xẻ ở Fa đồng hợp tử về 2 cặp gen.

D. Cây thân cao, lá nguyên ở Fa và cây thân cao, lá nguyên ở F1 có kiểu gen giống nhau.

Câu 3: Thành phần nào sau đây thuộc thành phần cấu trúc của hệ sinh thái mà không thuộc thành phần cấu trúc của quần xã?

A. Các loài động vật.              B. Các loài vi sinh vật.           C. Các loài thực vật.          D. Xác chết của sinh vật.

Câu 4: Tại sao vận tốc máu trong mao mạch lại chậm hơn ở động mạch?

A. Đường kính của mỗi mao mạch nhỏ hơn đường kính của mỗi động mạch.

B. Thành các mao mạch mỏng hơn thành động mạch.

C. Tổng thiết diện của các mao mạch lớn hơn nhiều so với tiết diện của động mạch.

D. Thành mao mạch có cơ trơn làm giảm vận tốc máu trong khi thành động mạch không có.

Câu 5: Đột biến nào không làm thay đổi chiều dài phân tử ADN?

A. Đột biến mất đoạn NST.                            B. Đột biến thể ba.                             

C. Đột biến lặp đoạn NST.                                         D. Đột biến chuyển đoạn.     

Câu 6: Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen trong đó tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn là 2%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 36%.                                   B. 32%.                                               C. 18%.                            D. 66%.

Câu 7: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Là phương thức hình thành loài chủ yếu gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.

C. Quá trình hình thành loài thường trải qua một quá trình lịch sử lâu dài.

D. Loài mới và loài gốc thường sống ở cùng một khu vực địa lí.

Câu 8: Giả sử có bốn hệ sinh thái đều bị nhiễm độc chì (Pb) với mức độ như nhau. Trong hệ sinh thái có chuỗi thức ăn nào sau đây, con người bị nhiễm độc nhiều nhất?

A. Tảo đơn bào à cá à người.

B. Tảo đơn bào à động vật à phù du à cá à người.

C. Tảo đơn bào à động vật à phù du àgiáp xác à cá à người.

D. Tảo đơn bào à thân mềm à cá à  người.

Câu 9: Cho cây hoa đỏ P có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số cây hoa đỏ ở F1, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 3/16                                    B. 4/9                                      C. 3/32                                                D. 2/9.

Câu 10: Một gen có chiều dài 408 nm và số nucleotide loại A chiếm 20% tổng số nucleotide của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nucleotide loại G chiếm 15% tổng số nucleotide của mạch. Tính trên mạch 1, tỉ lệ nucleotide loại A và nucleotide loại G?

            A. 14/9                                                B. 1/9                                      C. 2/3                                      D. 1/5.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

D

C

B

D

C

C

B

A

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC 12 - TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH ĐỀ - 02

Câu 1: Một loài thực vật, cho 2 cây (P) đều dị hợp tử về 2 cặp gen, cùng nằm trên 1 cặp NST giao phấn với nhau, thu được F1. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, F1 có ít nhất bao nhiêu loại kiểu gen?

   A. 3                                   B. 5                                   C. 4 D. 2

Câu 2: Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì

   A. CLTN là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

   B. CLTN làm biến đổi tần số alen và cả thành phần kiểu gen của quần thể

   C. CLTN diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi

   D. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể

Câu 3: Xét các yếu tố sau đây:

I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

II: Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể .

III: Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

IV: Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là:

   A. I và II                           B. I, II và III                      C. I, II và IV                                         D. I, II, III và IV

Câu 4: Loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã vì

   A. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sự cạnh tranh mạnh

   B. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh

   C. tuy có số lượng cá thể nhỏ, nhưng hoạt động mạnh

   D. tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh

Câu 5: Khi nói về đột biến lệch bội NST, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở các cặp NST thường mà không xảy ra ở cặp NST giới tính

   B. Đột biến lệch bội làm cho một hoặc một số cặp NST tương đồng không phân li trong phân bào

   C. Đột biến lệch bội giúp xác định vị trí gen trên NST

   D. Đột biến lệch bội có thể hình thành thể khảm

Câu 6: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến. Nếu giao tử đột biến này kết hợp với giao tử Ab thì tạo thành hợp tử có kiểu gen nào sau đây?

   A. AAABBb                     B. AAaBBb                       C. AaaBBB                               D. AaaBbb

Câu 7: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 3 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa trắng khác. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai?

   A. Đời con có thể có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.

   B. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.

   C. Đời con có thể có kiểu hình hoàn toàn giống nhau.

   D. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.

Câu 8: Trong một thí nghiệm ở một loài thực vật, cho các cây P có cùng kiểu gen tự thụ phấn, được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 6,25%. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau, tương phản với thân thấp, hạt dài là thân cao, hạt tròn. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Tỉ lệ cây thân cao, hạt tròn thu được ở F1 là 18,75%

   B. Ở F1, cho một cây thân cao, hạt dài thụ phấn với một cây thân thấp, hạt tròn thì xác suất sinh cây thấp, hạt dài ở F2 là 1/9

   C. Trong các cây thân cao, hạt tròn ở F1, cây dị hợp về 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 2/9

   D. Cây P dị hợp tử một cặp gen

Câu 9: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Quá trình này chỉ xảy ra ở thực vật mà không xảy ra ở động vật.

   B. Diễn ra chậm hơn các con đường hình thành loài bằng cách li địa lí, tập tính hay sinh thái.

   C. Bộ NST của loài mới này chứa hai bộ NST đơn bội của hai loài bố mẹ nên hữu thụ.

   D. Cải lai song nhị bội sinh ra từ cải bắp và cải củ của Kapetrenco có thể sinh sản hữu tính bình thường.

Câu 10: Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

   B. Sự phân bố cá thể không ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường

   C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.

   D. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể bắt đầu có xu hướng giảm

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 02

1-A

2-A

3-D

4-B

5-A

6-A

7-B

8-B

9-D

10-D

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC 12 - TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH ĐỀ - 03

Câu 1. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở đại nào sau đây?

   A. Đại Tân sinh                 B. Đại Trung sinh             C. Đại cổ sinh                                      D. Đại Nguyên sinh.

Câu 2. Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 3910 và số nuclêôtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại X của gen này là

   A. 552                                       B.1104                              C.598.        D.1996

Câu 3. ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp?

   A. Bộ máy Gôngi              B. Lục lạp.                        C. Tỉ thể                                        D. Ribôxôm.

Câu 4. Trong quá trình phiên mã không có sự tham gia trực tiếp của thành phần nào sau đây?

   A. ADN                                                                       B. ADN pôlimeraza.                         

   C. Các nuclêôtit A, U, G, X                                        D. ARN pôlimeraza.

Câu 5. ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen phân li độc lập cùng quy định theo kiểu tương tác bổ sung: kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B quy định hoa màu đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều cây hoa màu đỏ nhất?

   A. AABb x aaBb              B. AaBb x AaBb               C. AaBB x aaBb                                     D. Aabb x aaBb.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mật độ cá thể của quần thể?

A. Mật độ cá thể của quần thế tăng lên quá cao so với sức chứa của môi truờng sẽ làm tăng khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.

B. Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.

C. Mật độ cá thể của quần thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống của quần thể.

D. Mật độ cá thể của quần thể có khả năng thay đồi theo mùa, năm hoặc tuỳ điều kiện của môi trường.

Câu 7. Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến số luợng NST?

A. Các thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản hữu tính.

B. Thể đa bội được hình thành do hiện tượng tự đa bội hoặc lai xa kèm đa bội hoá.

C. Thể lệch bội phổ biến ở thực vật hơn ở động vật.

D. Thể đa bội lẻ thường không có có khả năng sinh sản. Vì vậy không được áp dụng trong nông nghiệp tạo giống

Câu 8. Theo học thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về CLTN

A. CLTN thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể

B. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

C. Ở quần thể lưỡng bội chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen trội

D. CLTN không bao giờ đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thể.

Câu 9. Trong giai đoạn hoặc con đường hô hấp nào sau đây ở thực vật, từ một phân tử glucôzo tạo ra được nhiều phân tử ATP nhất?

   A. Chuỗi truyền electron hô hấp                                B. Đường phân

    C. Chu trình Crep                                                        D. Phân giải kị khí

Câu 10. Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Khi mật độ tăng quá cao, nguồn sống khan hiếm, các cá thể có xu hướng cạnh trạnh với nhau để giành thức ăn, nơi ở.

B. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chứa của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm giảm khả năng sinh sản.

C. Hiện tượng cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể vô cùng hiếm xảy ra trong tự nhiên.

D. Nhờ cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố cá thể trong quần thể được duy trì ở một mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 03

1

C

2

C

3

B

4

B

5

C

6

A

7

D

8

A

9

A

10

C

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC 12 - TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH ĐỀ - 04

Câu 1. Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A là

     A. 0,5.                                B. 0,3.                                C. 0,4.                                         D. 0,6.

Câu 2. Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra những cơ thể lai có nguồn gen rất khác xa nhau?

     A. Dung hợp tế bào trần khác loài.                              B. Lai phân tích.

     C. Lai thuận nghịch.                                                    D. Lai khác dòng.

Câu 3. Trong tự nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các loài sinh sản hữu tính là

     A. Địa lí – sinh thái.          B. Hình thái.                      C. Sinh lí – hóa sinh.                                        D. Cách li sinh sản.

Câu 4. Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở kỉ nào sau đây?

     A. Kỉ Jura.                         B. Kỉ Krêta.                       C. Kỉ Pecmi.      D. Kỉ Cacbon.

Câu 5. Trong quần thể, kiểu phân bố thường hay gặp nhất là

     A. phân bố ngẫu nhiên.     B. phân bố theo nhóm.      C. phân bố đồng đều.                                         D. phân tầng.

Câu 6. Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào thường có sự phân tầng mạnh nhất?

     A. Quần xã rừng lá rộng ôn đới.                                  B. Quần xã đồng rêu hàn đới.

     C. Quần xã đồng cỏ.                                                    D. Quần xã đồng ruộng có nhiều loài cây.

Câu 7. Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu đuợc tạo nên từ chất nào sau đây?

     A. H2O và CO2.                 B. Nitơ phân tử (N2)          C. Chất khoáng.      D. Ôxi từ không khí.

Câu 8. Tại sao phổi của chim bồ câu có kích thước rất nhỏ so với phổi của chuột nhưng hiệu quả trao đổi khí của bồ câu lại cao hơn hiệu quả trao đổi khí của chuột?

     A. Vì chim có đời sống bay lượn nên lấy được các khí ở trên cao sạch và có nhiều oxi hơn.

     B. Vì chim có đời sống bay lượn nên cử động cánh chim giúp phổi chim co giãn tốt hơn.

     C. Vì phổi chim có hệ thống ống khí trao đổi khí trực tiếp với các tế bào phổi còn phổi chuột có các phế nang phải trao đổi khí qua hệ thống mao mạch nên trao đổi khí chậm hơn.

     D. Vì hệ thống hô hấp của chim gồm phổi và hệ thống túi khí, hô hấp kép và không có khí cặn.

Câu 9. Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể?

     A. Đột biến mất đoạn.                                                  B. Đột biến gen.

     C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.                             D. Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động.

Câu 10. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân thực chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN.

     B. Enzym ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.

     C. ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.

     D. Tính theo chiều tháo xoắn, mạch mới bổ sung với mạch khuôn có chiều 5’ – 3’ được tổng hợp gián 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 04

1-C

2-A

3-D

4-A

5-B

6-A

7-A

8-D

9-B

10-D

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 04, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC 12 - TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH ĐỀ - 05

Câu 81. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ

   A. sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu.

   B. mội trường vào sinh vật phân giải sau đó sinh vật sản xuất.

   C. sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.

   D. sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường.

Câu 82. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?

   A. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

   B. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.

   C. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể ở nhóm tuổi sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản.

   D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp.

Câu 83. Có bao nhiều cơ chế sau đây giúp điều hòa ổn định nội môi khi cơ thể bị nôn nhiều?

I. Thận giảm bài tiết nước ra ngoài và tăng cường tái hấp thu nước.

II. Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các cơ quan dự trữ.

III. Tăng uống nước để góp phần duy trì huyết áp máu.

IV. Gây co các mạch máu đến thận để giảm bài xuất trước.

   A. 1                                   B. 3                                   C. 2 D. 4

Câu 84. Khi nói về chu trình Canvin của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Giai đoạn khử đã chuyển hóa chất AIPG thành APG.

II. Giai đoạn tái tạo chất nhận đã chuyển hóa AIPG thành Ri1, 5diP.

III. Không có ánh sáng thì vẫn chuyển hóa Ri1, 5diP thành APG

IV. Không có NADPH thì không xảy ra giai đoạn khử.

   A. 1.                                  B. 2.                                  C. 3. D. 4.

Câu 85. Một phần tử AND ở vi khuẩn có tỉ lệ  Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại A của phân tử này là

   A. 30%.                             B. 10%.                             C. 40%.  D. 20%.

Câu 86. Ở người, bệnh hoặc hội chứng nào sau đây do đột biến thể ba nhiễm ở NST số 21 gây ra

   A. Mù màu                        B. Đao                               C. Bạch tạng                                      D. Claifento

Câu 87. Cặp gen Bb tồn tại trên NST thường mỗi gen đều có chiều dài , B có tỉ lệ A/G = 9/7, b có tỉ lệ A/G = 13/3. Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào 1. Số nu mỗi loại về cặp gen Bb trong giao tử là:

   A. \(A = T = 675,G = X = 525.\)   B.  \(A = T = 975,G = X = 225.\)

   C.  \(A = T = 1650,G = X = 750.\)   D. \(A = T = 2325,G = X = 1275.\)

Câu 88. Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

   A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.           B. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào.

   C. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.           D. Các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân.

Câu 89. Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái; gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho cừu đực không sừng lai với cừu cái có sừng được F1. Cho F1 giao phối với cừu cái có sừng được F2. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

   A. 3 có sừng : 1 không sừng.                                      B. 100% có sừng.                                   

   C. 1 có sừng : 1 không sừng.                                      D. 100% không sừng.

Câu 90. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu:  Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là

   A. \(0,425AA + 0,15Aa + 0,425aa = 1.\)   B.  \(0,35AA + 0,30Aa + 0,35aa = 1.\)                                  

   C. \(0,25AA + 0,50a + 0,25aa = 1.\)       D. \(0,4625AA + 0,075Aa + 0,4625aa = 1.\)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 05

81.C

82.D

83.D

84.C

85.D

86.B

87.C

88.C

89.A

90.A

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 05, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 5 Đề thi thử THPT QG môn Sinh Học 12 năm 2021 - 2022 Trường THPT Hòa Bình có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.  

 

MGID
OFF