ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Tiên Lữu

18/05/2022 1.02 MB 935 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220518/169058408364_20220518_155939.pdf?r=3254
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Để giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới HOC247 giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021-2022 Trường THPT Tiên Lữu dưới đây được biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tự luyện tập làm đề. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 
 

TRƯỜNG THPT TIÊN LỮU

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

MÔN HÓA HỌC

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài 50 phút

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 41: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. CH4 và H2O.      

B. N2 và CO.      

C. CO2 và CH4.      

D. CO2 và O2.

Câu 42: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch:

A. KOH.      

B. H2SO4 đặc, nóng.      

C. H2SO4 loãng.      

D. HCl.

Câu 43: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. 2K + 2H2O → 2KOH + H2.      

B. H2 + CuO (t°) → Cu + H2O.

C. Cu + FeCl2 → CuCl2 + Fe.      

D. Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe.

Câu 44: Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. KNO3.      

B. Na2CO3.      

C. NaCl.      

D. KCl.

Câu 45: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ; saccarozơ, xenlulozơ. Những chất khi bị oxi hóa hoàn toàn thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là:

A. Glucozơ và xenlulozơ.      

B. Saccarozơ và xenlulozơ.

C. Saccarozơ và fructozơ.      

D. Glucozơ và fructozơ.

Câu 46: Cho 1 mẩu Na nhỏ bằng hạt đậu vào ống nghiệm chứa 2 – 3 ml ancol etylic 40°C, thấy giải phóng khí X. Ở điều kiện thích hợp X không tác dụng được với chất nào sau đây?

A. Axetilen.      

B. Etilen.      

C. Axit acrylic.      

D. Metan.

Câu 47: Amin nào sau đây là amin bậc 2?

A. (CH3)3N.      

B. (CH3)2NH.      

C. C6H5NH2.      

D. C2H5NH2.

Câu 48: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

A. Na2O.      

B. K2O.      

C. BaO.      

D. CuO.

Câu 49: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

A. NaCl và Ca(OH)2.      

B. Na2CO3 và HCl.      

C. Na2CO3 và Na3PO4.      

D. Na2CO3 và Ca(OH)2.

Câu 50: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. BaSO4.      

B. MgO.      

C. NaCl.      

D. Ca(HCO3)2.

Câu 51: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. BaCl2.      

B. MgCl2.      

C. Al(NO3)3.      

D. Al(OH)3.

Câu 52: Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, túi đựng, bình chứa là:

A. Cao su thiên nhiên.      

B. Polietilen (PE).      

C. Nilon-6,6.      

D. Poli(vinyl clorua).

Câu 53: Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý riêng của kim loại?

A. Tính dẻo.      

B. Tính cứng.      

C. Tính dẫn điện.      

D. Tính ánh kim.

Câu 54: Kim loại nào sau đây có trong hỗn hợp tecmit để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray?

A. Na.      

B. Fe.      

C. Cu.      

D. Al.

Câu 55: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Fe.      

B. Cu.      

C. Na.      

D. Ag.

Câu 56: Để chuyển hóa chất béo lỏng (dầu) thành chất béo rắn (mỡ) cần thực hiện phản ứng:

A. Hiđro hóa.      

B. Xà phòng hóa.      

C. Thủy phân hóa.      

D. Este hóa.

Câu 57: Tổng số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na và không tráng bạc là:

A. 4.      

B. 2.      

C. 3.      

D. 1.

Câu 58: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là:

A. C2H4O2.      

B. C12H22O11.      

C. (C6H10O5)n.      

D. C6H12O6.

Câu 59: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. metyl axetat.      

B. etyl axetat.      

C. metyl propionat.      

D. propyl axetat.

Câu 60: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:

A. Tính khử.      

B. Tính oxi hóa.      

C. Tính axit.      

D. Tính bazơ.

---(Để xem tiếp nội dung từ câu 61 đến câu 80 của đề thi số 1 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

41C

42B

43C

44B

45B

46D

47B

48D

49C

50D

51D

52B

53B

54D

55C

56A

57B

58D

59C

60A

61C

62A

63D

64A

65C

66D

67A

68D

69A

70C

71C

72B

73A

74A

75D

76B

77B

78A

79C

80A

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2022 TRƯỜNG THPT TIÊN LỮU - ĐỀ 02

Câu 1: Chất nào sau đây không thuộc loại este?

A. CH3COONH4.      

B. HCOOCH3.      

C. (COOC2H5)2.      

D. CH3COOCH3.

Câu 2: Chất béo nào sau đây có công thức là (C17H35COO)3C3H5?

A. Trilinolein.       

B. Triolein.      

C. Tripanmitin.      

D. Tristearin.

Câu 3: Trong máu người có một lượng nhỏ chất X với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Chất X là

A. saccarozơ.        

B. glucozơ.      

C. tinh bột.      

D. fructozơ.

Câu 4: Amino axit nào sau đây có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

A. Axit glutamic.       

B. Lysin.      

C. Alanin.      

D. Valin.

Câu 5: Chất nào sau đây có lực bazơ yếu nhất?

A. CH3NH2.      

B. NaOH.      

C. NH3.      

D. C6H5NH2.

Câu 6: Tơ olon dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét. Tơ olon được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl clorua.      

B.  Acrilonitrin.     

C. Vinyl axetat.      

D. Etilen.

Câu 7: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.      

B. 1s2 2s2 2p6.      

C. 1s2 2s2 2p4.      

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

Câu 8: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Au.      

B. Hg.      

C. W.      

D. K.

Câu 9: Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại thuộc loại phản ứng

A. oxi hóa – khử.      

B. thủy phân.      

C. trao đổi.      

D. phân hủy.

Câu 10: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Ca.      

B. Fe.       

C. K.      

D. Mg.

---(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

1A

2D

3B

4C

5D

6B

7D

8C

9A

10B

11D

12B

13B

14B

15A

16D

17D

18A

19B

20B

21B

22A

23B

24C

25A

26D

27B

28A

29D

30B

31A

32B

33A

34A

35A

36C

37B

38A

39B

40A

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2022 TRƯỜNG THPT TIÊN LỮU - ĐỀ 03

Câu 41: Công thức hóa học của sắt (II) oxit là:

A. Fe(OH)2.      

B. Fe3O4.      

C. Fe2O3.         

D. FeO.

Câu 42: Xà phòng hóa HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là:

A. C2H5ONa.      

B. HCOONa.      

C. CH3COONa.      

D. C2H5COONa.

Câu 43: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CH-CN.      

B. CH2=CH-CH3.      

C. CH2=CH-Cl.      

D. CH2=CH2.

Câu 44: Cho 100 gam dung dịch glucozơ 18% tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng nhẹ), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 16,2.      

B. 32,4.      

C. 10,8.      

D. 21,6.

Câu 45: Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước thu được sản phẩm gồm:

A. Na2O và O2.      

B. NaOH và H2.      

C. Na2O và H2.      

D. NaOH và O2.

Câu 46: Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Tơ olon.      

B. Tơ tằm.      

C. Tơ nilon-6,6.      

D. Tơ lapsan.

Câu 47: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.

B. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

C. Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

D. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.

Câu 48: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

A. Xenlulozơ, fructozơ.      

B. Tinh bột, fructozơ.

C. Tinh bột, glucozơ.      

D. Xenlulozơ, saccarozơ.

Câu 49: Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3NH2.      

B. C6H5NH2.      

C. (CH3)3N.      

D. (CH3)2NH.

Câu 50: Triglixerit X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là:

A. Axit panmitic.      

B. Axit acrylic.      

C. Axit fomic.      

D. Axit axetic.

---(Để xem tiếp nội dung từ câu 51 đến câu 80 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

41D

42B

43C

44D

45B

46D

47A

48C

49D

50A

51A

52A

53D

54B

55B

56D

57B

58B

59B

60A

61D

62A

63C

64A

65D

66B

67B

68B

69B

70D

71A

72D

73A

74C

75D

76B

77C

78B

79C

80B

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2022 TRƯỜNG THPT TIÊN LỮU - ĐỀ 04

Câu 41: Có thể sử dụng chất nào sau đây để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2SO4.      

B. Na2CO3.      

C. HCl.      

D. Ca(OH)2.

Câu 42: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. K2SO4.      

B. KNO3.      

C. NaOH.      

D. NaCl.

Câu 43: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Na.      

B. Ca.      

C. Al.      

D. Fe.

Câu 44: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là:

A. 10.      

B. 11.      

C. 12.      

D. 6.

Câu 45: Chất nào sau đây có thể làm mất màu nước brom?

A. Axetilen.      

B. Benzen.      

C. Etan.      

D. Metan.

Câu 46: Chất nào sau đây là amin?

A. CH3COOH.      

B. H2NCH2COONa.      

C. HCOONH4.      

D. CH3NH2.

Câu 47: Thành phần chính của phân đạm urê là:

A. Ca(H2PO4)2.      

B. (NH2)2CO.      

C. K2SO4.      

D. KCl.

Câu 48: Ở nhiệt độ thường, kim loại Mg không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. CuSO4.      

B. NaNO3.      

C. AgNO3.      

D. HCl.

Câu 49: Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím?

A. Glyxin.      

B. Lysin.      

C. Alanin.      

D. Anilin.

Câu 50: Phân tử polime nào sau đây chứa cả ba nguyên tố C, H và O?

A. Poli(metyl metacrylat).      

B. Polietilen.

C. Poliacrilonitrin.      

D. Poli(vinyl clorua).

---(Để xem tiếp nội dung từ câu 51 đến câu 80 của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 4

41B

42C

43B

44C

45A

46D

47B

48B

49B

50A

51A

52B

53D

54D

55D

56C

57D

58C

59D

60B

61D

62A

63D

64C

65C

66B

67A

68B

69D

70C

71D

72A

73A

74C

75C

76A

77A

78B

79D

80A

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2022 TRƯỜNG THPT TIÊN LỮU - ĐỀ 05

Câu 41. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất được ứng dụng làm nhiệt kế là:

A. Li.      

B. Cs.      

C. Hg.         

D. Ag.

Câu 42. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là:

A. H2.      

B. N2.      

C. O2.      

D. CO2.

Câu 43: Chất nào sau đây tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH?

A. MgCO3.      

B. NaHCO3.      

C. CaCO3.      

D. Fe(OH)3.

Câu 44. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của cặp monome nào sau đây?

A. Etylen glicol và hexametylenđiamin.      

B. Axit ađipic và etylen glicol.

C. Axit ađipic và glixerol.      

D. Axit ađipic và hexametylenđiamin.

Câu 45. Chất nào sau đây không phải là este?

A. CH3COONH4.      

B. (C17H33COO)3C3H5.      

C. CH3COOC2H5.      

D. CH3COOC6H5.

Câu 46. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sắt là kim loại có tính khử mạnh.

B. Kim loại Fe tác dụng với Cl2 tạo ra muối FeCl2.

C. Kim loại Cu tan được trong dung dịch Fe2(SO4)3.

D. Sắt phản ứng mạnh với dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Câu 47. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử alanin là:

A. 3.      

B. 4.      

C. 1.      

D. 2.

Câu 48. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Ba.      

B. Mg.      

C. Fe.      

D. Na.

Câu 49. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. K.      

B. Sr.      

C. Mg.      

D. Ca.

Câu 50. Este X được tạo bởi ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là:

A. HCOOC2H5.      

B. CH3COOC2H5.      

C. HCOOCH3.      

D. CH3COOCH3.

---(Để xem tiếp nội dung từ câu 51 đến câu 80 của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

41C

42D

43B

44D

45A

46C

47A

48C

49A

50C

51C

52A

53D

54A

55B

56C

57C

58B

59C

60D

61C

62A

63D

64A

65B

66A

67A

68D

69D

70D

71A

72B

73D

74D

75D

76A

77B

78A

79B

80A

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Tiên Lữu. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Thi Online:

Chúc các em học tốt!   

 

MGID
OFF