OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5 Phép cộng các phân thức đại số

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 5 về Phép cộng các phân thức đại số online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. \(\frac{{6x + 4}}{{2x - 4}}\)
  • B. \(\frac{{5x\left( {x + 4} \right)}}{{x - 2}}\)
  • C. \(\frac{{5x\left( {x + 4} \right)}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\)
  • D. \(\frac{{6x + 4}}{{x - 2}}\)
  • A. \(\frac{2}{{2x + 1}}\,\)
  • B. \(\frac{1}{{x\left( {x + 1} \right)}}\)
  • C. \(\frac{{2x + 1}}{{x\left( {x + 1} \right)}}\)
  • D. \(\,\,\,\,\frac{{x + 1}}{{x\left( {x + 1} \right)}}\)
 •  
   
  • A. \(({x^2} - 4)(x+2)\)
  • B. \(x+2\)
  • C. \({x^2} - 4\)
  • D. \(x-2\)
  • A.  Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức
  • B.  Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta qui đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu vừa tìm được
  • C.  Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau và cộng các  mẫu thức với nhau
  • D. Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0
 • ADMICRO
  • A. \(\left( {x - y} \right)\left( {x - z} \right)\left( {y - z} \right)\)
  • B. \(\left( {x - y} \right)\left( {x - z} \right)\)
  • C. \(\left( {x - y} \right)\left( {y - z} \right)\)
  • D. \(\left( {x - z} \right)\left( {y - z} \right)\)
NONE
OFF