ADMICRO
23AMBIENT

Trắc nghiệm Hình học 10 Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 2 Bài 1 về Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 0
  • B. \(1\)
  • C. \(2cos^2x\)
  • D. \(2sin^2x\)
  • A. 0
  • B. \(2sin^275^o\)
  • C. \(sin^275^o\)
  • D. \(2sin75^o\)
 •  
   
  • A. \(\sqrt{3}+1\)
  • B. \(\sqrt{3}-1\)
  • C. \(\sqrt{3}+2\)
  • D. \(\sqrt{3}-2\)
  • A. \(sin45^o\)
  • B. \(2cos77^o\)
  • C. \(102cos88^o\)
  • D. không xác định
 • ADMICRO
  • A. \(0,5\)
  • B. \(0,6\)
  • C. \(0,8\)
  • D. \(1\)
 • Câu 6:

  Cho góc α thỏa mãn 0< α < 90o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. sin2α+sin2(90o-α)=0
  • B. sin2α+sin2(90o-α)=2
  • C. sin2α+sin2(90o-α)=1
  • D. sin2α+sin2(90o-α)=3
 • RANDOM
 • Câu 7:

  Cho hình vuông ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {135^ \circ }\)
  • B. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {180^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {45^ \circ }\)
  • C. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {45^ \circ }\)
  • D. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {0^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {135^ \circ }\)
 • Câu 8:

   Cho góc α thỏa mãn sin⁡α + cos⁡α = \(\frac{{\sqrt 5 }}{2}\). Giá trị của sin α.cos α là

  • A. 1/5
  • B. -1/5
  • C. 1/25
  • D. -1/25
 • Câu 9:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. \(\sin {150^ \circ } = \frac{{\sqrt 3 }}{2},c{\rm{os}}{150^ \circ } =  - \frac{1}{2},\tan {150^ \circ } =  - \sqrt 3 ,\cot {150^ \circ } =  - \frac{1}{{\sqrt 3 }}\)
  • B. \(\sin {150^ \circ } = \frac{{\sqrt 3 }}{2},c{\rm{os}}{150^ \circ } =  -\frac{1}{2},\tan {150^ \circ } =  \sqrt 3 ,\cot {150^ \circ } =   \frac{1}{{\sqrt 3 }}\)
  • C. \(\sin {150^ \circ } = \frac{1}{2},c{\rm{os}}{150^ \circ } =  \frac{\sqrt{3}}{2},\tan {150^ \circ } =  \frac{1}{\sqrt{3}} ,\cot {150^ \circ } =  {\sqrt 3 }\)
  • D. \(\sin {150^^\circ } = \frac{1}{2},c{\rm{os}}{150^^\circ } =  - \frac{{\sqrt 3 }}{2},\tan {150^^\circ } =  - \frac{1}{{\sqrt 3 }},\cot {150^^\circ } =  - \sqrt 3 \)
  • A. (1;0)
  • B. (0;1)
  • C. (-1;0)
  • D. (0;-1)
MGID