OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 6 lớp 9 Write - Bài viết The environment


Bài học Write Unit 6 Lớp 9 - The environment hướng dẫn các em viết một bức thư phàn nàn về một vấn đề.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Một lá thư than phiền có 5 phần

Tình huống: đưa ra lý do viết

Vấn đề: đề cập đến vấn đề

Giải pháp: đưa ra đề nghị

Hành động: nói về hành động tương lai

Sự lịch thiệp: kết thúc lá thư một cách lịch sự

1. Unit 6 Lớp 9 Write Task a

Mr. Nhat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The five sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate: S, C, R, A or P. (Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

Guide to answer

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

2. Unit 6 Lớp 9 Write Task b

These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animal such as frogs, toads, and even birds also died from electric schock waves. You think that local authorities shout prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way. (Những ngày này, rất nhiều người bắt đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và ngay cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên cấm và phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

Now, write a letter to the head of the local authorities to complaint about the way pff catching fish in the lake behind your house. Following S C R A P format. Begin with: (Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

Guide to answer

Thursday, April 30, 2016

Ha Noi, Viet Nam

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

These days, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution to this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 6 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài viết Write Unit 6 tiếng Anh lớp 9, để củng cố và nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 9 Write.

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành viết thư có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON