OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 6 lớp 9 Listen - Bài nghe The environment


Bài học Listen Unit 6 Lớp 9 - The environment hướng dẫn các em nghe và hoàn thành báo cáo về tình hình ô nhiễm đại dương.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

  • Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes. (Nghe bản báo cáo về mức độ ô nhiễm của các đại dương. Sau đó hãy hoàn thành bản ghi chú.)

How the ocean is polluted

Firstly:             raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly:         _______ dropped into the sea.

Thirdly:            oil sprills_______.

Next:               _____________

Finally:            _____________

Guide to answer

How the ocean is polluted?

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly: garbage is dropped into the sea.

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

Next: waste materials come from factories.

Finally: oil is washed from the land.

  • Tapescript Listen Unit 6 Lớp 9

​Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directory into the rivers, which then leads to the sea. And finally, oil is washed from the land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste.

  • Bài dịch Listen Unit 6 Lớp 9

​Đại dương của chúng ta đang ngày càng trở nên vô cùng ô nhiễm. Hầu hết sư ô nhiễm này đến từ đất liền, có nghĩa là nó đến từ con người. Trước hết, đó là nước thải được bơm trực tiếp vào biển. Nhiều quốc gia, cả những nước phát triển và đang phát triển, đều gây ra điều này. Thứ hai, những con tàu thả khoảng 6 triệu tấn rác thải ra biển mỗi năm. Thứ ba, sự cố tràn dầu từ các con tàu. Một con tàu gặp tai nạn và dầu rò rỉ từ các thùng chứa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm nước, mà còn giết chết sinh vật biển. Tiếp theo, các chất thải từ nhà máy. Chủ sở hữu nhà máy để chất thải chảy trực tiếp ra sông, sau đó dẫn đến biển không đúng quy định. Và cuối cùng, dầu rửa từ đất. Điều này có thể là kết quả của bất cẩn hoặc một cố ý xả chất thải.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen - Unit 6 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 9 Listen.

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 6 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON