RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 10 lớp 8 Read - Bài dịch Recycling


Bài học Read Unit 10 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em đọc hiểu nội dung về cách tái chế các loại chất thải khác nhau ở một số quốc gia lớn trên thế giới.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 8 Read Task 1

Answer. (Trả lời câu hỏi.)

a) What do people do with empty milk bottles?

b) What happens to the glass when it is sent to the factories?

c) What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?

d) What is compost made from?

e) If you have a recycling story to share, how can you share it?

Guide to answer

a. People cleaned and refilled empty milk bottles with milk.

b. The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories.

c. The Oregon government made a new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling.

d. Compost is made from household and garden waste.

e. If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5 265 456.

2. Unit 10 Lớp 8 Read Task 2

Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things. (Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.)

Guide to answer

Car tires are recycled to make pipes and floor coverings.

Milk bottles are cleaned and refilled with milk.

Glass is broken up, melted and made into new glassware.

Drink cans are brought back for recycling.

Household and garden waste is made into compost.

3. Bài dịch Read Unit 10 Lớp 8

Hãy cho chúng tôi biết

Chúng tôi rất vui vì các bạn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hãy chia sẻ câu chuyện về việc tái sử dụng với độc giả của chúng tôi! Các bạn hãy gọi điện hay gửi fax cho chúng tôi theo số 5 265 456.

 
 

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 10 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài Read Unit 10 Tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 Read

 • Câu 1: Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. Don’t use disposable products. In a single year, people (1)____the United States use enough disposable diapers (2)_____to the moon and back seven times. If you (3)____disposable products, use products made from (4)_____ materials. Also, recycle whenever possible. Recycling on aluminum can saves (5)_____energy to run a TV (6)_____three hours.

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. from
 • Câu 2:

  • A. reach
  • B. reaching
  • C. to reach
  • D. for reaching
 • Câu 3:

  • A. have
  • B. use
  • C. sell
  • D. hold
 • Câu 4:

  • A. recycle
  • B. recycles
  • C. recycling
  • D. recycled

Câu 2 - Câu 11: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA