RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 9 lớp 12 Speaking - Hội thoại Deserts


Bài học Unit 9 Deserts phần Speaking giúp các em giải thích lý do một số loài động thực vật có thể sống ở sa mạc. Qua đó hướng dẫn các em trình bày về những đặc trưng thiên nhiên của vùng sa mạc.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 9 Speaking Task 1

Work in pair. Check the trees and animals that you think might exist in a desert. Explain your choice.

(Làm việc theo cặp. Hãy đánh dấu vào những loài động thực vật mà em nghĩ có thể tồn tại được ở sa mạc. Hãy giải thích lựa chọn của em.)

 • banana (cây chuối)                                          crocodile (cá sấu)
 • eucalyptus (cây bạch đàn)                                camel (lạc đà)
 • cactus (cây xương rồng)                                   fox (con cáo)
 • date palm (cây chà là)                                      dog (con chó)
 • grass (cỏ)                                                       lizard (thằn lằn)
 • frog (con ếch)                                                  rabbit (con thỏ)
 • horse (con ngựa)                                             goat (con dê)
 • buffalo (con trâu)                                             sheep (con cừu)

Guide to answer

A. What trees and animals do you think may exist in a desert?

B. The trees I think may exist in a desert are: cacti and (hummock) grasses because they can stand the severe climate there.

A. OK. What about animals?

B. No animal can live in such a extremely severe climate, I think. Very hot during the day and very cold at night.

2. Unit 9 Speaking Task 2

Work in pairs. Find out as many natural features of a desert as possible. Then compare your notes with other pairs. Use the cues below.

(Làm việc theo cặp. Hãy tìm càng nhiều đặc điểm tự nhiên của sa mạc càng tốt. Sau đó hãy so sánh ghi chép của bạn với các cặp khác. Sử dụng những gợi ý bên dưới.)

 - climate                     - plants/trees                 - soil

 - rainfall                     - animals                       - seasons

Guide to answer

 • A. Let’s talk about the natural features of a desert.
 • B. OK. The main thing we can find in a desert is sand, only sand.
 • A. As for trees or plants, we can find few kinds of plants and grass, no trees. They are cacti or hummock grasses
 • B. The frightening feature of a desert to man is its harsh climate: hot and dry with very little rainfall, but too much hot sunshine.
 • A. As a result, very few people can be seen there except for in oases.
 • B. In sum, no beings can exist in a desert for long because of lack of water and food.

3. Unit 9 Speaking Task 3

Work in groups. You are going on an expedition across a desert with some of your friends. Discuss and choose the five most important things you should bring along with you. Explain your choice.
(Làm việc theo nhóm. Bạn sắp thám hiểm sa mạc với một vài người bạn. Hãy thảo luận rồi chọn ra năm thứ cần thiết nhất các bạn sắp mang theo. Giải thích sự lựa chọn của mình.)

- a knife                            - a gun                          - a horse            - food

- a box of match                 - a car                           - a camel            - a blanket

 - water                             - a mosquito net               - a cell phone      - a Walkman

Guide to answer

 • A: What should we bring with us?
 • B: First of all, I think we should have camels. We can’t use a car because there are no petrol stations in a desert and we can't store enough petrol for a expedition.
 • C: Next we should bring enough food, maybe canned food, and water as there are no shops and water in a desert.
 • D: The fourth thing is knives in case we run out of water, we can use them to cut cacti for water.
 • A: And the last thing I think we should bring with is boxes of matches, to make fires at night to warm or signals.
 • B: OK. In my opinion these things are necessary for us in the expedition.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 9 Deserts chương trình Tiếng Anh lớp 12 về sa mạc. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Speaking này các em chuyển qua bài học mới  Unit 9 Deserts - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM