RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 6 lớp 12 Listening - Bài nghe Future Jobs


Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Listening giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe và điền thông tin còn thiếu trong sơ đồ cho sẵn.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 6 Lớp 12

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam? (Dưới đây là những nghề nghiệp phổ biến nhất ở Mỹ. Làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi: Nghề nghiệp nào phổ biến nhất ở Việt Nam?)

 • accountant (kế toán)
 • lawyer (luật sư)
 • computer programmer (lập trình viên)
 • nurse (y tá)
 • teacher (giáo viên)

Guide to answer

A: What job do you think is the most popular in Vietnam?
B: As I see, it’s computer programmer because this job is in great need for the development. We are in the IT age.
A: OK. And what’s the next?
B: Jobs in the economic area, specially manufacturing jobs.

2. While You Listen Unit 6 Lớp 12

2.1. Unit 6 Lớp 12 Listening Task 1

Listen to the passage and fill in the missing words in the boxes.

(Lắng nghe bài đọc và điền những từ còn thiếu vào ô trống)

Guide to answer

 1. Manufacturing
 2. Service
 3. Transportation
 4. Finance
 5. Services

2.2. Unit 6 Lớp 12 Listening Task 2

Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F)

(Lắng nghe lại và chọn câu đúng (T) hoặc sai (F))

 1. American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs. (Những công nhân Mỹ đã thay đổi từ ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ)
 2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something. (Ngành nghề sản xuất là những nghề mà công nhân chế tạo một vài thứ)
 3. Personal services are one of the five service jobs. (Những dịch vụ cá nhân là một trong năm ngành nghề dịch vụ)
 4. 70% of workers produced goods one hundred years ago. (70% công nhân đã sản xuất hàng hóa cách đây 100 năm)
 5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020. (80% công nhân sẽ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ trước năm 2020)

Guide to answer

 1. T
 2. T
 3. T
 4. F ---> 80% of workers produced goods one hundred years ago.
 5. F ---> nine out of every ten workers will work in the service sector by the year 2020.

3. After You Listen Unit 6 Lớp 12

Work in groups. Summarise the passage using the information in Tasks 1 and 2.

(Làm việc theo nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dùng thông tin phần 1 và 2)

Guide to answer

 • A. From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to service jobs.
 • B. In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.
 • C. Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance and personal services.
 • D. The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.
 • A. By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 12

Let's look at some of the recent changes in the US job market and see if we can make some predictions for future jobs. 

A good way to begin is to look at the American workforce and how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, they do something, like washing people's cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

 • One: Transportation companies
 • Two: Wholesale companies
 • Three: Retail companies
 • Four: Finance companies
 • Five: Personal services, such as hotels, cars repair, accounting, education and medicine

Now the point here is that people have change from manufacturing jobs to service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Phần dịch

Hãy cũng nhìn vào một vài thay đổi trong thị trường nghề nghiệp gần đây ở Mỹ và hãy xem một vài dự đoán với nghề nghiệp trong tương lai.

Một cách tốt để bắt đầu là hãy nhìn vào lực lượng nhân công người Mỹ và xem nó đang thay đổi thế nào. Sự thay đổi quan trọng nhấy là luân chuyển từ những ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ.

Ngành nghề sản xuất là những ngành nghề mà con người chế tạo và sản xuất ra mọi thứ. Ví dụ, con người sản xuất những chiếc xe hơi. Các ngành nghề dịch vụ là những nghề mà công nhân cung cấp dịch vụ hay chúng ta có thể nói họ làm một số việc như rửa xe hơi. Nhìn chung, những ngành dịch vụ được nhóm và 5 loại sau:

 • Nhóm 1: Những công ty vận tải
 • Nhóm 2: Những công ty buôn bán sỉ
 • Nhóm 3: Những công ty buôn bán lẻ
 • Nhóm 4: Những công ty tài chính
 • Nhóm 5: Dịch vụ cá nhân như khách sạn, sửa chữa xe hơi, kế toán, giáo dục và y tế.

Hiện tại có một điểm thay đổi là con người đã chuyển đổi từ ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ. Ví dụ, cách đây 100 năm, 80% công nhân sản xuất hàng hóa thì ngày nay chỉ còn 30%. Các nhà kinh tế học dự đoán rằng, đến năm 2020, cứ 9 trong số 10 công nhân sẽ làm ngành nghề dịch vụ.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 6 Future Jobs chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Nghề nghiệp tương lai. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Listening này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Future Jobs - Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 • Complete the passage with the correct form of the word in brackets.

        So, you’ve found a job that you want to apply for. What next? Usually you phone the company and ask for an (1)…………(apply) form and a job (2) …………(describe). The (3)…………(advertise) will often have a reference number, so make sure you have that handy when you call. Think (4)…………(careful) about the job – is this the job you want? Could  you do it? OK, you have the form in front of you – either a paper copy or on your computer. Some good advice is to take your time and make sure that the infor-mation you give is (5)…………(specify) to this job and not just general. Remember that this is the first (6) …………(impress) that an (7)…………(employ) will have of you, and they will probably have a lot of applications – if it is messy, or filled in (8)…………(correct), it will go straight into the bin! Fill in all parts of the  application form – if you think it doesn’t apply to you, write n/a, which means ‘not (9)…………(apply)’, but don’t  leave  blanks. After you’ve completed the form, most applications will also ask you to include a (10) …………(cover) letter. This is your chance to shine. Why are you the best person for the job? Why are your experience and (11)…………(qualify) relevant and what (12)…………(person) qualities do you have that would (13)…………(beneficial) the employer? Don’t  be (14)…………(modesty) here, but don’t lie – if you say that you speak (15)…………(fluency) Spanish, and  you can actually only say hello and goodbye, you are asking for trouble!

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM