RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 6 lớp 12 Writing - Bài viết Future Jobs


Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Writing hướng dẫn và giúp các em luyện tập viết một lá thư xin việc trang trọng. Qua đó giúp các em làm quen chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp sắp tới.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 6 Lớp 12 Writing Task 1

Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes.

(Làm việc theo cặp. Đọc bài quảng cáo và điền vào phần ghi chú)

English-speaking Tour Guides Wanted

We are a travel company managing holiday tours. We need English - speaking local guides to accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam. If you have a high school diploma, have experience as a tour guide, a good manner, speak fluent English and are willing to work hard for long hours, please contact: The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi. Telephone No: 04 824 0139.

Tuyển dụng Hướng dẫn viên biết sử dụng tiếng Anh

Chúng tôi là công ty quản lý tour du lịch cho những ngày lễ. Chúng tôi cần tuyển hướng dẫn viên du lịch nội địa biết nói tiếng Anh để dẫn dắt du khách nước ngoài thăm quan Việt Nam. Nếu bạn có bằng tốt nghiệp phổ thông, kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch và sẵn sàng làm việc trong một thời gian dài  vui lòng liên hệ: Quản lí, Vinatour, số 450 đường Nguyễn Du, Hà Nội. Số điện thoại: 04 824 0139

 • Type of job (Ngành nghề) : _____________
 • Level of education needed (Yêu cầu trình độ):________________
 • Work experience (Kinh nghiệm làm việc): _________________________
 • Character and interests (Tính cách và sở thích): ___________________

Guide to answer

 • Type of job: Tour guide
 • Level of education needed: high school diploma
 • Work experience: experience as a tour guide, fluent English
 • Character and interests: good manner, willing to word hard for long hours

2. Unit 6 Lớp 12 Writing Task 2

Write a letter to Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details:

(Dựa vào quảng cáo ở phần 1 hãy viết một lá thư gửi đến Vinatour. Lá thư của bạn nên có các chi tiết sau:)

 • Your name, address and date of writing (Tên, địa chỉ và ngày viết thư)
 • Name and address of the company (Tên và địa chỉ công ty)
 • Greeting (Chào hỏi)
 • Introduction: say where you saw the advertisement and why you are writing the letter of application (Giới thiệu: cho biết bạn đọc được quảng cáo ở đâu và lý do bạn viết thư)
 • Body: mention your education, work experience and your character / interests (Thân bài: nói rõ trình độ học vấn, kinh nghiệm công việc và tính cách/sở thích của bạn)
 • Conclusion: express your willingness to work for the company and when you are available for interview (Kết luận: bày tỏ mong muốn được làm việc cho công ty và cho biết khi nào bạn có thể phỏng vấn)
 • Closing (Kết thư)

Guide to answer

1. Letter 1

15 Dai Co Viet Street,   

Ba Dinh District, Hanoi

March 8th, 2017      

The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi

Dear Mr Manager,

I would like to apply for the job of tour guide which I have seen advertised in the local paper.

I finished my high school education three years ago. Since then I have worked as a guide in tourism. For the past six months, I have been working for the Intour. I know many tourist destinations in Vietnam, and can work hard for long hours.

I speak English fluently, and I have been studying Chinese since my high school graduation, so I can speak some Chinese, too.

I hope you will consider my application.

   Yours faithfully,

    Le Tuan Nam   


2. Letter 2

Flat 3, 324, Ly Thuong Kiet Street, Hanoi         

                                16, October, 2016.

Hanoi Vinatour

450, Nguyen Du Street, Hanoi

Dear Sir or Madam,

I am writing in reply to your advertisement in the Vietnam News for experienced English-speaking local guides to accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam.

I think I meet all of the qualifications that you specify. I was awarded High School Certificate two years ago. After leaving high school, I worked as an accountant in a small travel agency for one year, where I was given a training course on tourism. Then I had one year of experience as a tour guide so I know many tourist areas in Vietnam arid have a basic knowledge of Vietnamese culture, history and geography. I speak English fluently. In addition, I am a sociable and confident person and can work hard for long hours. I would like to work for you and would appreciate the opportunity to discuss this position with you in person.

I am looking forward to hearing from you at your convenience.

Yours faithfully,

Nguyen Quoc Anh

Bài tập minh họa

Write a letter of application. Use the cues given

Dear Mr. Philips

 1. I/interested/apply/position/desk editor/advertise/"The Independent"/yesterday//
 2. My reason for applying/ I/ work/ 10 years/ an assistant editor/ small publishing company//
 3. now/ I/look/post/offer me/ more responsibily and independent/make/ editorial and organizational decisions//
 4. I/enjoy/ the challenge/work/tight deadlines/produce/high quality books//
 5. I/have/fast and accurate keyboard skills/and/ familiar/ all modern publishing computer software//
 6. I would/able/attend/interview/anytime/ convenient/ you//
 7. I/ look forward/hear/you//

Yours sincerely,

Olivia James

Guide to answer

Dear Mr. Philips

 1. I am interested in applying for the post of desk editor which was advertised in ‘The Independence’ yesterday.
 2. My reason for applying is that I have worked/ have been working for 10 years as an assistant editor in a small publishing company.
 3. Now I am looking for a post which would offer me more responsibility and independence to make editorial and organizational decisions.
 4. I enjoy the challenge of  working to tight deadlines to produce high quality books.
 5. I have fast and accurate keyboard skills and am familiar with all modern pub-lishing computer software.
 6. I would be able to attend an interview at any time which is convenient to you.
 7. I am looking forward/ look forward to hearing from you.

​Yours sincerely, 

Olivia James

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 6 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Writing Unit 6 Future Jobs chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Nghề nghiệp tương lai. Để phát triển thêm về kĩ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 Writing.

 • Câu 1: Exercise 1: Choose the sentence A, B, C or D made from the given cues.

  People/ work/ offices/ have/ five-day week/ often/ say/ nine-to-five job//

  • A. People work in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • B. People who work in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • C. People working in offices that have a five-day week and often say to have a nine-to-five job.
  • D. People worked in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • A. Many workers belong to trade unions, which provide support for workers in disputes with employers.
  • B. Many workers belong to trade unions, that provide support for workers in disputes with employers.
  • C. Many workers belong to trade unions, who provide support for workers in disputes with employers.
  • D. Many workers belong to trade unions whose provide support for workers in disputes with employers.

Câu 2 - Câu 7: Xem trắc nghiệm để thi online.

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Writing này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Future Jobs - Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 • Viết 1 bài văn ngắn bằng Tiếng Anh (120-150 từ) nói về nghề nghiệp yêu thích trong tương lai

  Theo dõi (0)
 • Write a letter of application. Use the cues given.

       Dear Mr. Philips

  1. I/ interested/ apply/ post/ desk editor/ advertise/ ‘The Independent’/ yesterday//

  …………………………………………………………………………………...............

  2. My reason for applying/ I/ work/ 10 years/ an assistant editor/ small pub-lishing company//

  …………………………………………………………………………………...............

  3. now/I/ look/ post/ offer me/ more responsibility and independent/ make/ editorial and organizational decisions//

  …………………………………………………………………………………...............

  4. I/ enjoy/ the challenge/ work/ tight deadlines/ produce/ high quality books//

  ………………………………………………………………………………….....

  5. I/ have/ fast and accurate keyboard skills/ and/ familiar/ all modern pub-lishing computer software//

  …………………………………………………………………………………...............

  6. I would/ able/ attend/ interview/ any time/ convenient/ you//

  …………………………………………………………………………………...............

  7. I/look forward/ hear/ you//

  …………………………………………………………………………………...............

  Yours sincerely,

  Olivia James

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM