RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 16 lớp 12 Vocabulary - Từ vựng The Association of Southeast Asian Nations


Bài học Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations - Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 16, giúp các em tra cứu và ghi nhớ bài.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 16 Lớp 12

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các nước Đông Nam Á

accelerate (v): thúc đẩy, đẩy nhanh

 • acceleration (n): sự thúc đẩy

growth (n): sự phát triển

promote (v): phát triển

justice (n): sự công bằng

account for: chiếm

diverse (adj): đa dạng

 • diversity (n): sự đa dạng
 • diversify (v): đa dạng hóa

statistics (n): số liệu thống kê

gross domestic product = GDP: tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước trong một năm

pay attention to: chú ý đến

trade (n): thương mại

vision (n): tầm nhìn

forge (v) = form: tạo dựng

integration (n): sự hòa nhập

 • integrate (v): hòa nhập

realize (v): thực hiện

 • realization (n): sự thực hiện
 • realizable (adj): khả thi, có thể thực hiện

rural development: phát triển nông thôn

medium (adj): trung bình, vừa

enterprise (n): doanh nghiệp

significant (adj) = important: quan trọng

socio-economic (adj): kinh tế xã hội

religion (n): tôn giáo

currency (n): tiền tệ

 • Ringgit: đồng Ring-git (tiền của Malaysia)
 • Peso: đồng Pê-sô (tiền của Philippines)
 • Baht: đồng Bạt (tiền của Thái Lan)

Christianity (n): Ki tô giáo

Catholic (n): Công giáo

Buddhism (n): Phật giáo

Islam (n): Hồi giáo

Hinduism (n): Hindu 

Muslim (n): người theo hồi giáo

predominantly (adv): chiếm ưu thế, trội hơn

recommend (v): giới thiệu, đề nghị

 • recommendation (n): sự giới thiệu

hospitable (adj): hiếu khách

 • hospitality (n): sự hiếu khách

Bài tập minh họa

Error Identification.

1. Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.                 

2. The population of Singapore is approximately 4.59 million. Though Singapore is highly cosmopolitan and diversity, ethnic Chinese form the majority of the population. 

3. Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

4. Singapore is a popularity travel destination, making tourism one of its largest industries. About 9.7 million tourists visited Singapore in 2006.

5. Singapore plays an active role in the Association of Southeast Asian Nations, of that Singapore is a founding member.

Key 

1. Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia. (a --> the)             

2. The population of Singapore is approximately 4.59 million. Though Singapore is highly cosmopolitan and diversity, ethnic Chinese form the majority of the population. (diversity --> diverse)

3. Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers. (are --> is)

4. Singapore is a popularity travel destination, making tourism one of its largest industries. About 9.7 million tourists visited Singapore in 2006. (popularity --> popular)

5. Singapore plays an active role in the Association of Southeast Asian Nations, of that Singapore is a founding member. (that --> which)

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 16 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations - Vocabulary chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 12 Vocabulary.

Câu 5 - Câu 12: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Vocabulary Unit 16 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Test Yourself F kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM