RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Test Yourself F Unit 14 - 16 lớp 12


Bài học Test Yourself F Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 14 đến bài 16 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Listening - Trang 185

Listen and fill in the blanks with the information you hear. (Nghe và điền vào chỗ trống với thông tin em nghe.)

UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established on (1)……………..to encourage collaboration among nations in the areas of education, science, culture, and communication. UNESCO had (2)…………………member nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, and operates educational, scientific, and cultural programs and exchanges from (3) …………….field offices worldwide. Projects sponsored by UNESCO include international science programs; literacy, technical, and (4)…………programs; regional and cultural history projects; and international cooperation agreements to secure the world's cultural and natural (5)………………and to preserve human rights.

Guide to answer Listening Test Yourself F English 12

UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established on (1) 16 November 1945 to encourage collaboration among nations in the areas of education, science, culture, and communication. UNESCO had (2) 193 member nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, and operates educational, scientific, and cultural programs and exchanges from (3) 60 field offices worldwide. Projects sponsored by UNESCO include international science programs; literacy, technical, and (4) teacher - training programs; regional and cultural history projects; and international cooperation agreements to secure the world's cultural and natural (5) heritage and to preserve human rights.

Tapescript Listening Test Yourself F

 UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established on the 16th of November, 1945 to encourage collabiration among nations in the areas of education, science, culture and communication. UNESCO had 193 member nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, and operates educational, scientific, and cultural programs and exchanges from 60 field offices worldwide. Projects sponsored by UNESCO inciude international science programs, literacy, technical, and teacher- training programs; regional and cultural history projects; and international co-operation agreements to secure the world's cultural and natural heritage and to preserve human rights.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself F tiếng Anh 12

UNESCO là viết tắt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc. Nó được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 1945 để khuyến khích sự hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá và truyền thông. UNESCO có 193 quốc gia thành viên vào năm 2007. Cơ quan này có trụ sở chính tại Paris, Pháp, và điều hành các chương trình giáo dục, khoa học và văn hoá và trao đổi từ 60 văn phòng trên toàn thế giới. Các dự án được tài trợ bởi UNESCO đã đưa ra các chương trình khoa học quốc tế, các chương trình đào tạo giáo viên, các dự án lịch sử văn hoá khu vực; và các hiệp định hợp tác quốc tế để bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới và bảo vệ nhân quyền.

2. Reading - Trang 185-186

Read the text then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn và trả lời câu kèm theo.)

 1. Which countries, according to the passage, have low levels of female paid workers? (Theo bài đọc thì những nước nào có ít lao động nữ?)
 2. In which sectors do you find the majority of working women in Southeast Asia? (Phần lớn lao động nữ tham gia vào khu vực kinh tế nào ở các nước Đông Nam Á?
 3. What is the percentage of women who work in the service sector in Latin America and the Caribbean? (Tỉ lệ lao động nữ tham gia khu vực dịch vụ ở châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribe là bao nhiêu?
 4. On whom did women depend economically in the past? (Ngày xưa, phụ nữ phụ thuộc ai về mặt kinh tế?)
 5. According to the passage, what are the two factors that give women more freedom nowadays? (Theo bài đọc, hai nhân tố nào khiến phụ nữ ngày nay tự do hơn?     

Guide to answer Reading Test Yourself F English 12

 1.  In Arab countries
 2.  In textile, toy, shoe and electronic sectors.
 3.  It’s 70%.
 4. They depended on their husbands or fathers.
 5. They are the access to education and the change in economic status.

​Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself F

Ngày nay càng ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động được trả lương trên khắp thế giới. Ở nhiều khu vực, họ chiếm đa số lực lượng lao động. Ngay ở những quốc gia có tỉ lệ công nhân nữ được trả lương thấp như các quốc gia Ả rập, số phụ nữ có việc làm tăng lên. Ở Đông Nam Á, phụ nữ đại diện cho 80% lực lượng lao động ở những phần lao động cao như dệt, đồ chơi, giày và điện tử. Ở châu Mĩ Latinh và vùng Ca-ri-bê, phụ nữ chiếm 70 phần trăm cảu lực lượng lao động ở công nghiệp dịch vụ.

Chắc chắn việc làm trả lương đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho nhiều phụ nữ. Trong quá khứ, họ thường bị loại trừ khỏi việc làm trả lương và vì thế lệ thuộc về kinh tế vào chồng hoặc cha của họ. Ngày nay phụ nữ có tri thức tốt hơn và có thể tự thăng tiến dễ dàng hơn xưa nhiều. Con đường tiến lên giáo dục và sự thay đổi địa vị kinh tế đã cho phụ nữ nhiều tự do hơn. Có nhiều phụ nữ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực trước đây chỉ dành cho đàn ông và một vài phụ nữ đã trở thành cả thủ tướng.

3. Grammar - Trang 187

Use the following phrasal verbs lo complete the sentences below. (Dùng những cụm động từ sau để hoàn thành những câu dưới đây.)

     catch up           cool off               fall behind               give in              grow up

     keep up            speak up            stay on                      wait up            watch out

 1. He still behaves like a child. I wish he'd grow up.
 2. Come to the party on Friday and………….for the weekend.
 3. I won’t be back until late. Will you ………..for me?
 4. He was exhausted but he still kept going. He just wouldn't…….
 5. Please don’t so so fast. I just can’t……………..
 6. Could you………………a bit? I can hardly hear you.
 7. ……………….! Oh dear. Didn’t you see that car coming?
 8. You look hot and sticky. Come and sit in the shade and…........
 9. You go on ahead and I’ll…………………..
 10. Wait for me. I don’t want to…………………...

Guide to answer Grammar Test Yourself F English 12

 1. He still behaves like a child. I wish he'd grow up.
 2. Come to the party on Friday and stay on for the weekend.
 3. I won’t be back until late. Will you wait up for me?
 4. He was exhausted but he still kept going. He just wouldn't give in.
 5. Please don’t so so fast. I just can’t catch up.
 6. Could you speak up a bit? I can hardly hear you.
 7. Watch out! Oh dear. Didn’t you see that car coming?
 8. You look hot and sticky. Come and sit in the shade and cool off.
 9. You go on ahead and I’ll keep up.
 10. Wait for me. I don’t want to fall behind.

4. Writing - Trang 187

In about 120 words, write about the change in women's role in the family in comparison with 50 years ago.(Trong khoảng 120 từ, hãy viết về sự thay đổi vai trò phụ nữ trong gia đình so với cách đây 50 năm.)

The following cues might be useful to you. 

    • Education                    • Economic dependence

    • Social activities            • Number of children

    • Work                           • Domestic chores

Guide to answer Writing Test Yourself F English 12

In recent years women’s role has changed dramatically in comparison with that 50 years ago. The changes are explicitly seen in many sectors .

Firstly, in education, women nowadays are well educated, that is they can enjoy the benefits of education in every level. Women are not confined in the walls of the family with childbearing or childrearing. They participate in almost every area of public life. Many women have gained the high ranks in social or governmental sector. As a result of this women no longer depend economically on their husbands or families.

In addition, they do not worry about the number of children thanks to new thoughts on lifestyle. At present people no more see a family of very many children, six or more. And domestic chores are not a burden for women because they are done by machine. Consequently women at present can promote themselves in social life much more easily.

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself F Unit 12

Vậy là các em đã được ôn tập bài học từ unit 14 đến unit 16 qua phần thực hành Test Yourself F chương trình Tiếng Anh lớp 12. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành Trắc nghiệm Test Yourself F Unit 14 - 16 lớp 12.

Câu 9 - Câu 25: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Test Yourself F Unit 12

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

 • The richer he is, the more miserable he gets. 

  Cấu trúc này là cấu trúc gì và dịch nghĩa như thế nào ạ?

  Theo dõi (0)
 • Mrs. Loan, along with her talented students, are going to be on the summer camp to USA. 

  Ai có thể giúp em tìm lỗi sai và giải thích cho em biết tại sao nó sai với ạ. Nếu sửa thì sửa như thế nào. 

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM