ON
ON
YOMEDIA
23NONE
Banner-Video
ADSENSE

Writing Unit 8 lớp 10 Science


Trong thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19, người dân Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn khác nhau, đặc biệt là các em học sinh phải phát huy tự học ở nhà thông qua hình thức học tập trực tuyến. Với hình thức này, học sinh phải tập làm quen và đương nhiên gặp nhiều vấn đề trong quá trình học tập. HOC247 mời các em tham khảo bài học Unit 8 - Writing Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Chân trời sáng tạo để cùng nhau chia sẻ những bất cập đó qua lá thư phàn nàn. Chúc các em học tốt!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 8 Lớp 10 Writing Task 1

SPEAKING Work in pairs. Put the following words/ phrases in order of importance concerning online education. Then compare your ideas with another pair. (Làm việc theo cặp. Xếp các từ / cụm từ sau theo thứ tự quan trọng liên quan đến giáo dục trực tuyến. Sau đó so sánh ý tưởng của bạn với một cặp khác.)

Guide to answer

- Internet connection (đường truyền mạng)

- Active participation (sự tham gia tích cực)

- lecturer's teaching skills (kĩ năng giảng dạy của giảng viên)

- lecture content (nội dung bài giảng)

- devices (thiết bị)

- timetable (thời khóa biểu)

1.2. Unit 8 Lớp 10 Writing Task 2

Read the task and the letter. What problem(s) does the writer have? What does she want the recipient to do? (Đọc nhiệm vụ và lá thư. Người viết có (những) vấn đề gì? Cô ấy muốn người nhận làm gì?)

As a result of the pandemic Covid-19, all your classes are now online. You have been having problems with the internet connection in your area. Write a letter of complaint to the internet provider.

(Do hậu quả của đại dịch Covid-19, tất cả các lớp học của bạn hiện đã trực tuyến. Bạn đang gặp sự cố với kết nối Internet trong khu vực của mình. Viết một lá thư khiếu nại đến nhà cung cấp internet.)

Guide to answer

The writer’s problem is slow and unstable internet connection in his or her area. He or she wants the recipient to improve the internet reliability and speed in the area.

(Vấn đề của người viết là kết nối Internet chậm và không ổn định trong khu vực của họ. Người đó muốn người nhận cải thiện độ tin cậy và tốc độ internet trong khu vực.)

Tạm dịch

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để báo cáo kết nối Internet chậm và không ổn định trong khu vực của tôi. Vì bây giờ tôi đang tham gia các lớp học trực tuyến, tôi truy cập Internet để tìm các bài học và tài liệu của mình, vì vậy kết nối Internet tốc độ cao rất quan trọng đối với tôi. Vấn đề chính của tôi là tín hiệu không đủ mạnh trong ngày. Vì hầu hết các lớp học trực tuyến của tôi là vào buổi sáng, tôi thường xuyên bị ngắt kết nối với các bài giảng. Không có kết nối Internet ổn định, tôi càng khó theo dõi lớp học. Tôi biết rằng việc hỗ trợ tất cả học sinh trong thành phố đang học các lớp học trực tuyến do hậu quả của đại dịch là rất tốn kém. Tuy nhiên, sinh viên có thể tham gia các lớp học của họ mà không bị gián đoạn thay vì dành toàn bộ thời gian để điều chỉnh thiết bị của họ. Tóm lại, tôi thấy đây là một vấn đề khó chịu. Nếu không có sự cải thiện đáng kể về độ tin cậy và tốc độ internet trong khu vực, học sinh trong thành phố của chúng ta sẽ không thể tham gia các lớp học trực tuyến.

Trân trọng,

Lâm Anh

Nguyễn Lâm Anh

1.3. Unit 8 Lớp 10 Writing Task 3

Read the Writing Strategy. Match the bold conjunctions in the letter with the meanings below. (Đọc Chiến lược Viết. Hãy ghép các liên từ in đậm trong lá thư với các nghĩa dưới đây.)

Writing Strategy (Chiến thuật viết)

Remember when writing a formal letter of complaint:

 • State the reason for writing clearly in opening paragraph
 • Use formal language
 • Be clear and concise
 • State what you want done

(Hãy nhớ khi viết một lá thư khiếu nại:

 • Nêu lý do viết rõ ràng trong đoạn mở đầu
 • Sử dụng ngôn ngữ trang trọng
 • Rõ ràng và ngắn gọn
 • Nêu những gì bạn muốn làm)

1. because (x2) ______ , ______

2. instead of   ______

3. if there is not   ______

4. for that reason  ______

Guide to answer

1. since, as (bởi vì)

2. rather than (thay vì)

3. unless there is (nếu không có)

4. so (vì thế)

1.4. Unit 8 Lớp 10 Writing Task 4

Match the paragraphs of the letter (1-4) with four of the topics below (A - E). (Nối các đoạn của bức thư (1-4) với bốn chủ đề dưới đây (A-E).)

A. Give more details about the problem. (Cung cấp thêm chi tiết về vấn đề.)

B. State what you want to happen in the future. (Nêu điều bạn muốn xảy ra trong tương lai.)

C. Explain the problem clearly and why it is an issue for you. (Giải thích vấn đề một cách rõ ràng và tại sao nó là một vấn đề đối với bạn.)

D. Ask for information. (Hỏi thông tin.)

E. Give reasons why you think the problem needs to be solved. (Đưa ra lý do tại sao bạn cho rằng vấn đề cần được giải quyết.)

Guide to answer

1. C

2. A

3. E

4. B

1.5. Unit 8 Lớp 10 Writing Task 5

KEY PHRASES Read the useful phrases for summing up. Then find one more in the letter in exercise 2. Which paragraph does it begin? (Đọc các cụm từ hữu ích để tổng hợp. Sau đó tìm thêm một từ trong bức thư ở bài tập 2. Nó mở đầu đoạn văn nào?)

Guide to answer

“In conclusion” begins paragraph 4 (“In conclusionbắt đầu đoạn 4 (cụm In conclusion mở đầu đoạn 4))

1.6. Unit 8 Lớp 10 Writing Task 6

Work in pairs. Read the task below. Then plan and write the letter. Remember to use a phrase from exercise 5. (Làm việc theo cặp. Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó lập kế hoạch và viết thư. Hãy nhớ sử dụng một cụm từ trong bài tập 5.)

During the lockdown time to prevent the spread of Covid-19, students in your city are having lessons broadcast on the city's TV channel. Write a letter of complaint (120-150 words) about the problem(s) you have had. Think about the ideas you discussed in exercise 1.

(Trong thời gian đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, học sinh trong thành phố của bạn đang xem các bài học được phát trên kênh truyền hình của thành phố. Viết một lá thư phàn nàn (120-150 từ) về (các) vấn đề mà bạn đã gặp phải. Suy nghĩ về những ý kiến bạn đã thảo luận trong bài tập 1.)

Guide to answer

Dear Sir or Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with the pace of the lessons on the city's TV channel and the timetable of broadcasting lessons. Now, I am in grade 10 and I have some problems during the lockdown time.

My first problem is that their speed is a bit slow. Sometimes, I miss the lessons and I can not understand the content of the whole lesson. And I can not communicate or discuss with my partners.

Besides, the timetable of broadcasting lessons are not stable. And it's difficult for students follow it exactly. Some children in rural area can not connect the Internet and study effectively.

I realise that it is not easy to change the broadcast schedule immediately, but if you can do that, students in the city will be so grateful. Also, teachers’ speeding up the lessons a little bit would have an important impact on our acquisition of knowledge.

For these reasons, I strongly believe that unless there is a change in timetable and lesson pace, students will not learn as effectively as you expected.

Yours faithfully,

Nhu Y

Nguyen Nhu Y

Tạm dịch

Thưa ông hoặc bà,

Cháu viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng của cháu với tốc độ của các bài học trên kênh truyền hình của thành phố và lịch phát sóng các bài học. Hiện tại, cháu đang học lớp 10 và cháu gặp một số vấn đề trong thời gian đóng cửa.

Vấn đề đầu tiên của cháu là tốc độ của chúng hơi chậm. Thỉnh thoảng, cháu bị nhỡ các bài học và cháu không thể hiểu nội dung của toàn bộ bài học. Và cháu không thể giao tiếp hoặc thảo luận với các bạn bè của mình.

Bên cạnh đó, thời khóa biểu phát sóng các tiết dạy chưa ổn định. Và rất khó để học sinh theo dõi nó một cách chính xác. Một số học sinh ở nông thôn không thể kết nối Internet và học tập hiệu quả.

Cháu nhận thấy rằng không dễ để thay đổi lịch phát sóng ngay lập tức, nhưng nếu bạn làm được điều đó, học sinh thành phố sẽ rất biết ơn. Ngoài ra, việc giáo viên tăng tốc bài học một chút sẽ có tác động quan trọng đến việc chúng cháu tiếp thu kiến ​​thức.

Vì những lý do này, cháu thực sự tin tưởng rằng trừ khi có sự thay đổi về thời gian biểu và nhịp độ làm bài, học sinh sẽ không học hiệu quả như mong đợi.

Trân trọng,

Như Ý

Nguyễn Như Ý

ADMICRO

Bài tập minh họa

Rewrite the sentences (Viết lại các câu sau)

1. This is the first time I have spoken in front of so many people.

I was not _______________________.

2. It's Lan's duty to type the report and send it to the manager.

Lan is supposed ____________________.

3. My father let the children splash around in the pool for a while yesterday.

My father allowed __________________.

4. People believe that the climate is changing.

The climate _______________________.

5. If he hadn't helped me, I wouldn't have finished my report on time.

But for _______________________.

Key

1. I was not used to speaking in front of so many people.

2. Lan is supposed to type the report and send it to the manager.

3. My father allowed the children to splash around in the pool for a while yesterday.

4. The climate is believed to be changing.

5. But for his help, I wouldn't have finished my report on time.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã hoàn thành một A formal letter of complaint (Một lá thư phàn nàn trang trọng). Cấu trúc của một lá thư đó cần đảm bảo như sau:

 • Dear Sir or Madam
 • I am writing to .........
 • Main content of the problem: My first problem is that ...
 • Suggest the solutions
 • In conclusion, ...
 • Your faithfully, (sign your name)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 - Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 Chân trời sáng tạo Writing - Viết.

  • A. If you want to use a cassette player, first of all you must make sure that it is on power on battery.
  • B. If you want to use a cassette player, So first of all you must make sure that it is on power on battery.
  • C. Provided that you want to use a cassette player, so first of all you must make sure that it is on power on battery.
  • D. If you want to use a cassette player, first of all you must make sure that in case it is on power on battery.
  • A. Insert a cassette with the side to be played to face the cassette holder.
  • B. Insert a cassette with the side to be played that facing the cassette holder.
  • C. Insert a cassette with the side to be played facing the cassette holder.
  • D. Insert a cassette with the side to be played which faced the cassette holder.
  • A. Press the play button and then adjust the volume.
  • B. To press the play button and then adjust the volume.
  • C. You press the play button and then adjusting the volume.
  • D. Pressing the play button and then you adjust the volume.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 8 - Writing Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON