ON
ON
YOMEDIA
23NONE
Banner-Video
ADSENSE

Reading Unit 8 lớp 10 Science


Những phát minh từ xa xưa đã trở thành những công cụ, thiết bị đóng vai trò quan trọng trong đời sống ngày nay. Tuy nhiên, cũng có những phát minh đã bị lãng quên trong quá khứ. Trong bài đọc hiểu Unit 8 Science Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo phần Reading HOC247 sẽ giúp các em giải đáp những thắc mắc đó. Chúc các em học vui!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 1

SPEAKING Work in pairs. Look at the pictures. What do you think these inventions were for?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ những phát minh này để làm gì?)

Guide to answer

I think the invention in photo A was for making the vehicle go in a particular direction.

I think the invention in photo B was for playing music.

I think the invention in photo C was for writing.

Tạm dịch

Tôi nghĩ rằng phát minh trong bức ảnh A là để làm cho phương tiện đi theo một hướng cụ thể.

Tôi nghĩ rằng phát minh trong bức ảnh B là để chơi nhạc.

Tôi nghĩ rằng phát minh trong bức ảnh C là để viết.

1.2. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 2

Read the texts. Check your answers in exercise 1. Were any of your guesses correct?

(Đọc văn bản. Kiểm tra câu trả lời của bạn trong bài tập 1. Có dự đoán nào của bạn đúng không?)

Inventions the world forgot

1. The Telharmonium

The Telharmonium was the world's first electronic musical instrument. It was designed by Thaddeus Cahill in 1897. Music from the instrument was broadcast to people's homes using a telephone. Before the invention of the radio, people loved these first home concerts. After Cahill's death in 1934, his brother kept one of the three models, but in 1962 it was destroyed. No recordings of the music were kept, so the Telharmonium and its unique sound have disappeared forever.

2. The Writing Ball

Invented in 1865 by Rasmus Malling-Hansen from Denmark, the Writing Ball was a machine for typing onto paper. Its use of electricity made the movement faster. However, you could not see the paper as you were typing. Nevertheless, the Writing Ball was very successful. Since each model was made by hand, it was soon replaced by other cheaper machines produced in factories. A new keyboard with a different key arrangement appeared. The once-popular Writing Ball was forgotten.

3. The Antikythera Mechanism

In 1901, parts of an ancient machine were discovered on a ship near the Greek island of Antikythera. It had been made about 1,900 years earlier, in 2 BCE. For many years after its discovery, nobody understood exactly what the machine was for. In the 1970s, scientists found that this ancient computer had been designed to predict the movements of the sun, the moon and the planets. It did this using more than thirty hand-made metal wheels of different sizes. The remains of the Antikythera mechanism are now kept at the National Archaeological Museum in Athens, together with a number of reconstructions to demonstrate how it may have worked.

Tạm dịch

Những phát minh thế giới đã lãng quên

1. Telharmonium

Telharmonium là nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó được thiết kế bởi Thaddeus Cahill vào năm 1897. Âm nhạc từ cây đàn được phát đến nhà của mọi người bằng điện thoại. Trước khi phát minh ra đài, mọi người yêu thích những buổi hòa nhạc đầu tiên tại nhà này. Sau cái chết của Cahill vào năm 1934, anh trai của ông vẫn giữ một trong ba mô hình, nhưng vào năm 1962, nó đã bị phá hủy. Không có bản ghi âm nhạc nào được lưu giữ, vì vậy Telharmonium và âm thanh độc đáo của nó đã biến mất vĩnh viễn.

2. Quả bóng Viết

Được phát minh vào năm 1865 bởi Rasmus Malling-Hansen đến từ Đan Mạch, Quả bóng viết là một cỗ máy để đánh máy lên giấy. Việc sử dụng điện của nó làm cho chuyển động nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn thấy giấy khi bạn đang đánh máy. Tuy nhiên, quả bóng viết đã rất thành công. Vì mỗi mô hình đều được làm bằng tay nên nó đã sớm bị thay thế bởi các loại máy khác rẻ hơn được sản xuất trong các nhà máy. Một bàn phím mới với cách sắp xếp phím khác đã xuất hiện. Bóng Viết đình đám một thời đã bị lãng quên.

3. Cơ chế Antikythera

Năm 1901, các bộ phận của một cỗ máy cổ đại được phát hiện trên một con tàu gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó đã được thực hiện khoảng 1.900 năm trước đó, vào năm 2 TCN. Trong nhiều năm sau khi được phát hiện, không ai hiểu chính xác chiếc máy này dùng để làm gì. Vào những năm 1970, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chiếc máy tính cổ đại này được thiết kế để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Nó đã làm được điều này bằng cách sử dụng hơn ba mươi bánh xe kim loại làm bằng tay với các kích cỡ khác nhau. Phần còn lại của cơ chế Antikythera hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia ở Athens, cùng với một số bản tái tạo để chứng minh nó có thể đã hoạt động như thế nào.

1.3. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 3

In pairs, decide which of the inventions is the most impressive and/or interesting, in your opinion. Give reasons.

(Theo cặp, hãy quyết định phát minh nào là ấn tượng và / hoặc thú vị nhất, theo ý kiến của bạn. Đưa ra lý do.)

Guide to answer

The invention in the picture C is the most imprssive for me because people can use machine to write on paper instead of writing by hand.

(The invention in the picture C is the most impressive for me because people can use machine to write on paper instead of writing by hand.)

1.4. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 4

Number the pictures (A - C) in the order in which they were invented. (Đánh số các hình ảnh (A - C) theo thứ tự mà chúng được phát minh ra.)

Guide to answer

A - 3 (1901)

B - 2 (1897)

C - 1 (1865)

1.5. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 5

Match the texts (1-3) with questions A - E below. Some questions match with more than one text. (Nối các đoạn văn (1-3) với các câu hỏi A-E bên dưới. Một số câu hỏi phù hợp với nhiều hơn một văn bản.)

Which invention (s) (Những phát minh nào)

A. was / were lost and then found again? (bị mất và được tìm thấy sau đó)

B. was / were popular for a time but then disappeared (phổ biến một thời gian nhưng sau đó biến mất)

C. used electricity? (sử dụng điện)

D. was / were designed by an unknown inventor? (được thiết kế bởi nhà phát minh không tên)

E. was / were first designed in the 19th century? (được thiết kế lần đầu vào thế kỉ 19)

Guide to answer

1 - B, E

2 - C, E

3 - A, D

1.6. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 6

Decide if the sentences below are true (T), false (F) or 'does not say' (DNS). (Quyết định xem các câu dưới đây là đúng (T), sai (F) hay 'không nói' (DNS).)

1. The Telharmonium was invented before the radio. (Telharmonium được phát minh trước khi có radio.)

2. Thaddeus Cahill destroyed the final model of his invention before he died. (Thaddeus Cahill đã phá hủy mô hình phát minh cuối cùng của mình trước khi chết.)

3. The Writing Ball was the first machine that used electricity for typing. (Quả bóng Viết là chiếc máy đầu tiên sử dụng điện để đánh máy.)

4. Other typing machines were cheaper to make because they were not made by hand. (Các máy đánh máy khác rẻ hơn để sản xuất vì chúng không được làm bằng tay.)

5. The Antikythera Mechanism was at the bottom of the sea for nearly 2,000 years. (Cơ chế Antikythera đã ở dưới đáy biển gần 2.000 năm.)

6. For about 70 years after it was found, the purpose of the mechanism was not known. (Trong khoảng 70 năm sau khi nó được tìm thấy, mục đích của cơ chế này vẫn chưa được biết đến.)

Guide to answer

1. T

2. F

3. DNS

4. T

5. DNS

6. F

1.7. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 7

Find nouns in the text related to these verbs. (Tìm các danh từ trong văn bản có liên quan đến các động từ này.)

Noun endings

Text 1

a. invent

b. record  

Text 2

c. move

d. arrange

Text 3

e. discover 

f. reconstruct

Guide to answer

Text 1

a invention (sự phát minh)

b. recording (bản ghi âm)

Text 2

c movement (sự chuyển động)

d. arrangement (sự sắp xếp)

Text 3

e. discovery (sự khám phá)

f. reconstruction (tái cấu trúc)

1.8. Unit 8 Lớp 10 Reading Task 8

SPEAKING Work in groups. Decide which three inventions and discoveries from history are the most important. Use the ideas below or think of your own. Give reasons. (Làm việc nhóm. Quyết định xem ba phát minh và khám phá nào từ lịch sử là quan trọng nhất. Sử dụng những ý tưởng dưới đây hoặc nghĩ của riêng bạn. Đưa ra lý do.)

Aeroplanes (máy bay) antibiotics (kháng sinh) books (sách) cars (ô tô) computers (máy tính) electricity (điện) fire (lửa) printing (in ấn) television (ti vi) wheels (bánh xe)

Guide to answer

I think the three most important inventions and discoveries are electricity, TV and cars. If people didn’t have electricity, life would be much more. If TV was invented, people would watch in their free time. If people didn't have cars, they couldn't travel. 

Tạm dịch

Tôi nghĩ ba phát minh và khám phá quan trọng nhất là điện, TV và ô tô. Nếu mọi người không có điện, cuộc sống sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Nếu TV được phát minh, mọi người sẽ xem trong thời gian rảnh. Nếu mọi người không có ô tô, họ không thể đi du lịch.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

(Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D để chỉ ra từ hoặc cụm từ chính xác phù hợp nhất với mỗi ô trống được đánh số.)

HEALTH DETECTOR

Scientist Hayat Sindi's device is the size of a postage stamp, and it costs just a penny. But it could (1) ________ millions of lives. In many parts of the world, doctors and nurses work with no (2) ________ or clean water. They have to send health tests to labs and wait weeks for results. But this little piece of paper could change that. It (3) ________ tiny holes that are filled with chemicals. These chemicals are able (4) ________ health problems. A person places a single (5) ________ of blood on the paper. The chemicals in the paper change (6) ________ the blood and indicate (7) ________ or not the person has an illness.

1. A. build B. keep C. start D. save
2. A. electric B. electrical C. electrician D. electricity
3. A. contains B. invents C. provides D. supports
4. A. detect B. detecting C. to detect D. to detecting
5. A. bit B. drop C. piece D. slice
6. A. although B. because C. due to D. in spite of
7. A. as if B. either C. neither D. whether

Key

1 - D; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - C; 7 - D;

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • invent - invention: sự phát minh
  • record - recording: bản ghi âm
  • move - movement: sự chuyển động
  • arrange - arrangement: sự sắp xếp
  • discover - discovery: sự khám phá
  • reconstruct - reconstruction: tái cấu trúc

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 - Reading

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 Chân trời sáng tạo Reading - Đọc.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 8 - Reading Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON