ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Speaking Unit 8 lớp 10 Science


Các em đã từng gặp phải những vấn đề trục trặc khi mua hàng tại cửa hàng bao giờ chưa? Giả sử khi gặp những điều như vậy trong cuộc sống thì ta phải xử lí và đưa ra lời phàn nàn như thế nào? HOC247 mời các em tham khảo bài học Unit 8 - Speaking Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Chân trời sáng tạo. Mời các em tham khảo bài học ngay bên dưới!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 1

Describe the photo. Answer the questions. (Mô tả bức ảnh. Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the people saying, do you think? (Mọi người đang nói gì, bạn nghĩ sao?)

2. Do you often take things you have bought back to the shop? Why? (Bạn có thường mang những thứ đã mua trở lại cửa hàng không? Tại sao?)

Guide to answer

1. I think the woman is complaining about the hand mixer.

(Tôi nghĩ người phụ nữ đang phàn nàn về máy trộn tay.)

2. Yes, I do. My cooker didn’t work, so I came back to the shop and exchanged a new one.

(Vâng. Nồi cơm điện của tôi không hoạt động, vì vậy tôi đã quay lại cửa hàng và đổi một cái khác.)

1.2. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 2

Read the task below. Then listen to a student doing the task. Circle the correct answers. (Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó, nghe một học sinh làm nhiệm vụ. Khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

You are returning a gadget to a shop because something has gone wrong with it. Discuss these four issues with the shop assistant:

(Bạn đang trả lại một thiết bị cho một cửa hàng vì đã xảy ra sự cố với nó. Thảo luận bốn vấn đề này với trợ lý cửa hàng)

  • What the gadget is and when you bought it. (Tiện ích đó là gì và bạn mua nó khi nào.)
  • What the problem is. (Vấn đề là gì.)
  • What you want to happen next. (Điều bạn muốn xảy ra tiếp theo.)
  • What you will do if that isn't possible. (Bạn sẽ làm gì nếu không thể.)

1. The student is returning a (Học sinh trả lại)

a. CD player. (máy CD)

b. DVD player. (máy DVD)

2. The student can't (học sinh không thể)

a. charge the batteries. (sạc pin)

b. turn on the player. (bật máy phát nhạc)

3. The student would like (học sinh muốn)

a. an exchange. (đổi)

b. a refund. (hoàn tiền)

4. The sales assistant offers to (nhân viên bán hàng đề nghị)

a. repair it. (sửa nó)

b. exchange it. (đổi nó)

Guide to answer

1. b

2. b

3. a

4. a

Audio Script

Sales assistant: Hello can I help you?

Student: Yes I bought this portable DVD player here 6 months ago and there's a problem with it

Sales assistant: Oh dear. What's wrong with it

Student: I can't switch it on. I press the on off button and nothing happens

Sales assistant: Let me have a look. Yes you’re right. Are the batteries fully charged?

Student: Yes they are. It doesn't work even when the power is connected

Sales assistant: Have you got the receipt?

Student: Yes and here it is. I'd like to exchange it please

Sales assistant: I'm afraid that won't be possible. It's over a month old. You see. 

Student: Is there anything else you can do

Sales assistant: We can repair it for you

Student: How long will that take?

Sales assistant: About 2 to 3 weeks. 

Student: Okay then. Repair it, please.

Tạm dịch

Trợ lý bán hàng: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Sinh viên: Vâng, tôi đã mua đầu đĩa DVD di động này ở đây 6 tháng trước và có vấn đề với nó

Trợ lý bán hàng: Ôi, nó bị làm sao vậy?

Học sinh: Tôi không thể bật nó lên. Tôi nhấn nút bật tắt và không có gì xảy ra

Trợ lý bán hàng: Để tôi xem. Vâng bạn đã đúng. Pin đã được sạc đầy chưa?

Học sinh: Đúng là như vậy. Nó không hoạt động ngay cả khi nguồn điện được kết nối

Trợ lý bán hàng: Bạn đã nhận được biên lai chứ?

Học sinh: Vâng và đây. Tôi muốn đổi nó

Trợ lý bán hàng: Tôi e rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được. Hóa đơn quá một tháng rồi. Bạn thấy đấy.

Học sinh: Bạn có thể làm gì khác không?

Trợ lý bán hàng: Chúng tôi có thể sửa chữa nó cho bạn

Học sinh: Sẽ mất bao lâu?

Trợ lý bán hàng: Khoảng 2 đến 3 tuần.

Học sinh: Được rồi. Xin vui lòng sửa nó giúp tôi.

1.3. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 3

Read the Speaking Strategy. Listen again and say if the student mentioned all the points in the task and responded well to the sales assistant's contributions. (Đọc Chiến lược Nói. Nghe một lần nữa và nói nếu sinh viên đã đề cập đến tất cả các điểm trong nhiệm vụ và phản hồi tốt những đóng góp của trợ lý bán hàng.)

Speaking Strategy (Chiến thuật Nói)

When you are doing a speaking task, make sure you refer to all four points in the task. It is also important that you react and respond properly to what is said during the conversation

(Khi bạn đang thực hiện một nhiệm vụ nói, hãy đảm bảo rằng bạn đã tham khảo tất cả bốn điểm trong nhiệm vụ. Điều quan trọng là bạn phải phản ứng và trả lời đúng những gì được nói trong cuộc trò chuyện)

Guide to answer

Yes, the student mentioned all the points in the task and responded well to the sales assistant's contributions.

(Có, sinh viên đã đề cập đến tất cả các điểm trong nhiệm vụ và phản hồi tốt những đóng góp của trợ lý bán hàng.)

1.4. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 4

Which of these gadgets in A do you like best? Can you identify different parts in B that you find on your gadgets? (Bạn thích tiện ích nào nhất trong số những tiện ích này ở A? Bạn có thể xác định các phần khác nhau trong B mà bạn tìm thấy trên các thiết bị của mình không?)

Guide to answer

I like smartphone best because I need it in almost everything in life.

In my gadget, there are some other parts such as backup charger, keyboard.

Tạm dịch

Tôi thích điện thoại thông minh nhất vì tôi cần nó trong hầu hết mọi thứ trong cuộc sống.

Trong tiện ích của mình còn có một số bộ phận khác như sạc dự phòng, bàn phím.

1.5. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 5

Listen to another student. What parts of the gadget did he and the sales assistant mention? (Lắng nghe một học sinh khác. Anh ấy và trợ lý bán hàng đã đề cập đến những phần nào của tiện ích?)

Guide to answer

They mentioned screen and case. (Họ đề cập đến màn hình và ốp.)

Audio Script

Sales assistant: Hello, how can I help you?

Student: I bought this tablet here last week. There's a problem with it

Sales assistant: What's wrong with it?

Student: The screen is broken. Look!

Sales assistant: How did that happen?

Student: I dropped it

Sales assistant: Oh dear. Well we can repair it for you but you'll have to pay for the repair

Student: Why. It’s only a week old. Can I have my money back please?

Sales assistant: No I'm afraid you can’t. You broke it, you see. It isn't a fault for the tablet

Student: But it shouldn't break when you drop it and it was in its case

Sales assistant: The glass is very delicate. It can break quite easily. I'm very sorry but there's nothing I can do

Student: Can I exchange it please?

Sales assistant: No. as I said we can repair it but we'll have to charge you

Student: Well how much will it cost?

Sales assistant: About 80 pounds I think

Student: 80 pounds? Well, I'm not happy about that. Can I see the manager please?

Sales assistant: He isn't in the shop at the moment

Student: Well if you don’t want to exchange it or give me a refund I'm going to write to the manager

Sales assistant: As you wish

Student: Thank you and goodbye

Sales assistant: Goodbye.

Tạm dịch

Trợ lý bán hàng: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Sinh viên: Tôi đã mua máy tính bảng này ở đây vào tuần trước. Có vấn đề với nó

Trợ lý bán hàng: Nó bị sao vậy?

Học sinh: Màn hình bị hỏng. Nhìn này!

Trợ lý bán hàng: Làm thế nào mà điều đó xảy ra?

Học sinh: Tôi đánh rơi nó

Trợ lý bán hàng: Ôi trời. Chúng tôi có thể sửa nó cho bạn nhưng bạn sẽ phải trả tiền sửa chữa

Học sinh: Tại sao. Tôi chỉ mới mua một tuần. Tôi có thể lấy lại tiền của tôi không?

Trợ lý bán hàng: Không, tôi e rằng bạn không thể. Bạn đã làm vỡ nó, bạn thấy đấy. Đó không phải là lỗi của máy tính bảng

Học sinh: Nhưng nó sẽ không vỡ khi bạn làm rơi nó và nó đã được đặt trong ốp rồi.

Trợ lý bán hàng: Kính rất dễ vỡ. Nó có thể bị vỡ khá dễ dàng. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không thể làm gì

Học sinh: Cho tôi xin đổi được không?

Trợ lý bán hàng: Không. Như tôi đã nói chúng tôi có thể sửa chữa nó nhưng chúng tôi sẽ phải tính phí cho bạn

Học sinh: À nó sẽ tốn bao nhiêu?

Trợ lý bán hàng: Tôi nghĩ khoảng 80 bảng Anh

Sinh viên: 80 bảng? Tôi không hài lòng về điều đó. Vui lòng cho tôi gặp người quản lý được không?

Trợ lý bán hàng: Anh ấy không ở trong cửa hàng vào lúc này

Sinh viên: Nếu bạn không muốn đổi nó hoặc hoàn lại tiền cho tôi, tôi sẽ viết thư cho người quản lý

Trợ lý bán hàng: Bạn cứ làm điều bạn muốn

Học sinh: Cảm ơn và chào tạm biệt

Trợ lý bán hàng: Tạm biệt.

1.6. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 6

Complete the phrases with the words below. (Hoàn thành các cụm từ với các từ bên dưới.)

Guide to answer

1. problem

2. something

3. work

4. stopped

5. broken

6. come

7. money

8. exchange

9. repair

10. happy

11. manager

12. write

Tạm dịch

Making a complaint (Đưa ra lời phàn nàn)

There's a problem with ... (Có một vấn đề với)

There's something wrong with ... (Có lỗi gì đó với)

It doesn't work (Nó không hoạt động)

It has stopped working. (Nó ngừng hoạt động)

It's broken (Nó bị vỡ)

The (dial) has come off. (Bàn phím bị rời ra)

Can I have my money back, please? (Tôi có thể nhận lại tiền của mình không?)

Can I exchange it, please? (Tôi có thể đổi nó được không)

Can you repair it? (Bạn có thể sửa nó không)

I'm not happy about that. (Tôi không hài lòng về điều đó)

Can I see the manager , please? I'm going to write to (customer services). (Tôi có thể gặp quản lý không? Tôi sẽ thông báo với dịch vụ chăm sóc khách hàng)

1.7. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 7

Listen again and notice how the student pronounces the phrases in exercise 6. Work in pairs and practise saying them.

(Nghe lại và chú ý cách học sinh phát âm các cụm từ trong bài tập 6. Làm việc theo cặp và luyện nói chúng.)

Guide to answer

Học sinh thực hành đọc các cụm từ trong Bài tập 6

Making a complaint (Đưa ra lời phàn nàn)

There's a problem with ... (Có một vấn đề với)

There's something wrong with ... (Có lỗi gì đó với)

It doesn't work (Nó không hoạt động)

It has stopped working. (Nó ngừng hoạt động)

It's broken (Nó bị vỡ)

The (dial) has come off. (Bàn phím bị rời ra)

Can I have my money back, please? (Tôi có thể nhận lại tiền của mình không?)

Can I exchange it, please? (Tôi có thể đổi nó được không)

Can you repair it? (Bạn có thể sửa nó không)

I'm not happy about that. (Tôi không hài lòng về điều đó)

Can I see the manager , please? I'm going to write to (customer services). (Tôi có thể gặp quản lý không? Tôi sẽ thông báo với dịch vụ chăm sóc khách hàng)

1.8. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 8

Match the sentence halves. Dealing with a complaint (Nối hai nửa câu. Giải quyết khiếu nại)

Dealing with a complaint

(Giải quyết khiếu nại)

1. What's wrong

2. When did you

3. Have you got

4. Would you like

5. We dont give

6. I can give you

7. We can

8. There's nothing

a. are fund?

b. repair it.

c. acredit note.

d. the receipt?

e. refunds.

f. with it?

g. I can do.

h. buy it?

Guide to answer

1 - f

2 - h

3 - d

4 - a

5 - e

6 - c

7 - b

8 - g

Tạm dịch

1. Có vấn đề gì với nó vậy.

2. Bạn mua nó khi nào.

3. Bạn có hóa đơn không.

4. Bạn có muốn hoàn tiền không.

5. Chúng tôi không hoàn tiền.

6. Tôi có thể đưa cho bạn hóa đơn điều chỉnh giảm.

7. Chúng tôi có thể sửa nó.

8. Tôi không biết làm gì khác.

1.9. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 9

Work in pairs. Do the exam task in exercise 2. Take turns to be the shop assistant and the customer. Use words and phrases from this lesson to help you.

(Làm việc theo cặp. Làm nhiệm vụ đề thi ở bài tập 2. Lần lượt làm nhân viên bán hàng và khách hàng. Sử dụng các từ và cụm từ trong bài học này để giúp bạn.)

Guide to answer

Sales assistant: Hello can I help you?

Customer: Yes I bought this smart phone last week and there's something wrong with it.

Sales assistant: Oh dear. What's wrong with it?

Customer: It has stopped working.

Sales assistant: Let me take a look. Yes you’re right. Did you drop it?

Customer: No, I didn’t.

Sales assistant: Have you got the receipt?

Customer: Yes and here it is. I'd like to refund it please?

Sales assistant: We don’t give refunds.

Customer: Is there anything else you can do?

Sales assistant: We can repair it for you.

Customer: How long will that take?

Sales assistant: About four days.

Customer: Okay then. Repair it, please.

Tạm dịch

Trợ lý bán hàng: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Khách hàng: Vâng, tôi đã mua điện thoại ở đây tuần trước và có điều gì đó không ổn với nó.

Trợ lý bán hàng: Ôi. Nó gặp vấn đề gì vậy?

Khách hàng: Nó đã ngừng hoạt động

Trợ lý bán hàng: Để tôi xem qua. Vâng bạn đã đúng. Bạn đã đánh rơi nó?

Khách hàng: Không, tôi không

Trợ lý bán hàng: Bạn đã nhận được biên lai chưa?

Khách hàng: Vâng và đây. Tôi muốn hoàn lại tiền?

Trợ lý bán hàng: Chúng tôi không hoàn lại tiền

Khách hàng: Bạn có thể làm gì khác không?

Trợ lý bán hàng: Chúng tôi có thể sửa chữa nó cho bạn.

Khách hàng: Sẽ mất bao lâu?

Trợ lý bán hàng: Khoảng bốn ngày.

Khách hàng: Được rồi. Xin vui lòng sửa chữa nó.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Match each heading with its correct end (Ghép mỗi tiêu đề với phần cuối chính xác của nó)

Key

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - E;

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em sẽ ghi nhớ một số cụm từ hữu ích để Making a complaint (Đưa ra lời phàn nàn) như sau:

- There's a problem with ... (Có một vấn đề với)

- There's something wrong with ... (Có lỗi gì đó với)

- It doesn't work (Nó không hoạt động)

- It has stopped working. (Nó ngừng hoạt động)

- It's broken (Nó bị vỡ)

- The (dial) has come off. (Bàn phím bị rời ra)

- Can I have my money back, please? (Tôi có thể nhận lại tiền của mình không?)

- Can I exchange it, please? (Tôi có thể đổi nó được không?)

- Can you repair it? (Bạn có thể sửa nó không)

- I'm not happy about that. (Tôi không hài lòng về điều đó)

- Can I see the manager , please? I'm going to write to (customer services). (Tôi có thể gặp quản lý không? Tôi sẽ thông báo với dịch vụ chăm sóc khách hàng)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 - Speaking

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 Chân trời sáng tạo Speaking - Viết.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 8 - Speaking Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF