ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Speaking Unit 6 lớp 10 Money


Cùng HOC247 tham khảo nội dung bài học Unit 6 Money Speaking ngay bên dưới. Nội dung bài học giúp các em sẽ luyện tập kỹ năng Speaking về mô tả hai tranh có đề tài tương tự, so sánh, đối chiếu tìm ra điểm chung và những điểm khác biệt giữa chúng. Hi vọng qua bài học này sẽ giúp các em bổ sung và cải thiện nhiều cụm từ so sánh hữu ích để trau dồi kỹ năng mô tả tranh nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 1

Look at the photos. Where are the people? Match each photo with a place below. (Nhìn vào những bức ảnh. Những người ở đâu? Ghép mỗi ảnh với một địa điểm bên dưới.)

In school (ở trường)

canteen (căng-tin) classroom (phòng học) hall (sảnh lớn) library (thư viện) playground (sân chơi) playing field (sân điền kinh) staff room (phòng cho nhân viên) store room (phòng bán đồ)

Guide to answer

People in photo 1 may be in the school hall(Những người trong ảnh 1 có thể đang ở trong hội trường của trường.)

People in photo 2 may be in the playing field(Những người trong ảnh 2 có thể đang ở trong sân chơi.)

1.2. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 2

Describe photo 1. What can you see? What is happening? Use the phrases below to help you. (Mô tả bức ảnh 1. Bạn có thể nhìn thấy gì? Điều gì đang xảy ra? Sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp bạn.)

Guide to answer

The photo shows the students in red uniforms playing traditional instruments.

In the background, there is a big poster showing that they are attending a competition of musical instruments. On the left, there is a T’Rung, but no one is playing it. On the right, there is a big red drum and a girl standing near it. Judging by their facial expressions, they must be happy and excited.

Tạm dịch

Bức ảnh chụp các học sinh mặc đồng phục màu đỏ đang chơi các nhạc cụ truyền thống.

Ở phía sau, có một tấm áp phích lớn cho thấy họ đang tham dự một cuộc thi nhạc cụ. Bên trái có đàn T’Rưng nhưng không có ai chơi đàn. Ở bên phải, có một cái trống lớn màu đỏ và một cô gái đứng gần nó. Đánh giá nét mặt của họ, họ phải vui vẻ và hào hứng.

1.3. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 3

Now compare photos 1 and 2. Describe a) the main similarities and b) the main differences. Use the phrases below to help you. (Bây giờ hãy so sánh các bức ảnh 1 và 2. Hãy mô tả a) những điểm giống nhau chính và b) những điểm khác biệt chính. Sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp bạn.)

Similarities (Sự tương đồng)

The common theme in the photos is ...

You can see ... in both photos.

Both photos show ...

In both photos there are ...

Differences (Sự khác biệt)

The first photo shows ... , whereas the second photo shows ...

In the first photo ... , but in the second photo ...

One obvious difference is (that) ...

Unlike the first photo, the second photo shows ...

In contrast to the first photo, the second photo ...

Guide to answer

The common theme in the photos is extracurricular activities at school. You can see students participating in the activities in both photos. Both photos show positive feelings from participants. However, there are several differences between the two photos. The first photo shows just four students, whereas the second photo shows a big number of students. In the first photo, students are performing musical instruments, but in the second photo, students are playing tug of war. Unlike the first photo, the second photo shows many audiences watching the game.

Tạm dịch

Chủ đề chung trong các bức ảnh là các hoạt động ngoại khóa ở trường. Bạn có thể thấy học sinh tham gia vào các hoạt động trong cả hai bức ảnh. Cả hai bức ảnh đều thể hiện cảm xúc tích cực từ những người tham gia. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chỉ có bốn học sinh, trong khi bức ảnh thứ hai cho thấy một số lượng lớn học sinh. Trong bức ảnh đầu tiên, học sinh đang biểu diễn nhạc cụ, nhưng trong bức ảnh thứ hai, học sinh đang chơi kéo co. Khác với bức ảnh đầu tiên, bức ảnh thứ hai cho thấy nhiều khán giả đang theo dõi trận đấu.

1.4. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 4

Does your school have a music or sports club? What other clubs are there? Are you a member of any? In pairs, discuss the question below and make notes. (Trường của bạn có câu lạc bộ âm nhạc hoặc thể thao không? Có những câu lạc bộ nào khác? Bạn có phải là thành viên của bất kỳ? Theo cặp, thảo luận câu hỏi bên dưới và ghi chú lại.)

What should schools spend most money on: music, sport or school trips? Justify your opinions.

(Các trường học nên chi nhiều tiền nhất vào việc gì: âm nhạc, thể thao hay các chuyến đi học? Hãy chứng minh cho ý kiến của bạn.)

Guide to answer

My school has a sports club. It also has an English speaking club of which I am an active member. In my opinion, schools should spend a great deal of money on school trips because the trips help broaden students’ minds about the world.

Tạm dịch

Trường tôi có một câu lạc bộ thể thao. Nó cũng có một câu lạc bộ nói tiếng Anh mà tôi là thành viên tích cực. Theo tôi, các trường nên chi nhiều tiền cho các chuyến đi học vì các chuyến đi giúp mở rộng tầm nhìn của học sinh về thế giới.

1.5. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 5

Listen to a candidate answering the question in an exam. Compare your ideas with his. Are any the same? Which are different? (Nghe một ứng viên trả lời câu hỏi trong một kỳ thi. So sánh ý tưởng của bạn với ý tưởng của anh ấy. Có giống nhau không? Khác nhau ở điểm nào?)

I agree / disagree with him that ...

Guide to answer

My ideas are totally different from his. He believes schools should spend most money on music while I think money should be spent on school trips. I agree with him that students often go on trips and holidays with their parents. However, a school trip brings students different experiences and views compared to a family trip.

(Ý tưởng của tôi hoàn toàn khác với ý tưởng của anh ấy. Anh ấy tin rằng các trường học nên chi nhiều tiền nhất cho âm nhạc. Tôi đồng ý với anh ấy rằng học sinh thường đi du lịch và nghỉ lễ với cha mẹ của họ. Tuy nhiên, một chuyến đi học mang đến cho học sinh những trải nghiệm và quan điểm khác biệt so với một chuyến du lịch cùng gia đình.)

Audio Script

I'd like to start by saying that I don't believe schools spend enough money on any of these things. The reason I say that is that very few students in our school play musical instruments and not many sports either except PE which is a lesson. Not only that, we hardly ever go on school trips perhaps just once again. Now let's move on to the question of which of the 3 schools should spend the most money on. If I have to choose just one, I would say that we should spend the most on music. I'll tell you why I think that. First, there are lots of opportunities for students to do sports outside school. In my town, for example, this is a sports center where we can swim, go to the gym, play squash, basketball, football and so on. Second, students often go on trips and holidays with their parents so there's no need for the school to spend money on school trips. Finally and most importantly, very few people have musical instruments at home and not many parents play musical instruments themselves. So without encouragement and help from the school, most students will miss out on music.

To sum up, I believe that schools should spend money on all these things but music is the most important.

Tạm dịch

Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng tôi không tin rằng các trường học chi đủ tiền cho bất kỳ điều gì trong số này. Lý do tôi nói như vậy là rất ít học sinh trong trường chúng tôi chơi nhạc cụ và cũng không có nhiều môn thể thao ngoại trừ Thể dục là một tiết học. Không chỉ vậy, chúng tôi hầu như không bao giờ đi đến trường có lẽ chỉ một lần nữa. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu hỏi trường nào trong số 3 trường nên chi nhiều tiền nhất. Nếu phải chọn một trong hai, tôi sẽ nói rằng chúng ta nên dành nhiều nhất cho âm nhạc. Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao tôi nghĩ như vậy. Thứ nhất, có rất nhiều cơ hội cho học sinh chơi thể thao bên ngoài trường học. Ví dụ như ở thị trấn của tôi, đây là trung tâm thể thao, nơi chúng tôi có thể bơi lội, đến phòng tập thể dục, chơi bóng quần, bóng rổ, bóng đá, v.v. Thứ hai, học sinh thường đi du lịch và nghỉ lễ cùng cha mẹ nên nhà trường không cần thiết phải chi tiền cho các chuyến đi của trường. Cuối cùng và quan trọng nhất, rất ít người có nhạc cụ ở nhà và cũng không có nhiều phụ huynh tự chơi nhạc cụ. Vì vậy, nếu không có sự khuyến khích và giúp đỡ từ nhà trường, hầu hết học sinh sẽ bỏ lỡ âm nhạc. Tóm lại, tôi tin rằng các trường nên chi tiền cho tất cả những thứ này nhưng âm nhạc là quan trọng nhất.

1.6. Unit 6 lớp 10 Speaking Task 6

Listen again. Which phrases does the candidate use? (Nghe lại. Ứng viên sử dụng những cụm từ nào?)

Guide to answer

The candidate uses “I'd like to start by saying”, “Now I'd like to move on to”, “First, ... Second, ... Finally, ...”, “I'll tell you why I think that.” “To sum up, ...”

(Ứng viên sử dụng "Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói", "Bây giờ tôi muốn chuyển sang", "Đầu tiên, ... Thứ hai, ... Cuối cùng, ...", "Tôi sẽ nói với bạn tại sao tôi lại nghĩ như vậy. ” "Tóm lại, ...")

1.7. Unit 6 lớp 10 Speaking Task 7

Listen again and notice how the candidate pronounces the phrases in exercise 6. Work in pairs and practise saying them.

(Nghe lại và chú ý cách thí sinh phát âm các cụm từ trong bài tập 6. Làm việc theo cặp và luyện nói chúng.)

Guide to answer

Học sinh thực hành phát âm những cụm từ ở Bài tập 6.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Find one similarity and two different things between two pictures (Tìm một điểm tương đồng và hai điểm khác biệt giữa hai bức tranh sau)

Key

- Similarity

  • The girl and the students are studying and doing the task.

- Differences

  • The girl in the first picture: study alone; The group of students in the second picture: study in group
  • The girl in the first picture: can not discuss or communicate with other people; The group of students in the second picture: can discuss or communicate with other people
UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các cấu trúc cơ bản như sau:

- Cách đưa ra những điểm tương đồng và khác biệt khi so sánh giữa hai bức tranh

Similarities (Sự tương đồng)

The common theme in the photos is ...

You can see ... in both photos.

Both photos show ...

In both photos there are ...

Differences (Sự khác biệt)

The first photo shows ... , whereas the second photo shows ...

In the first photo ... , but in the second photo ...

One obvious difference is (that) ...

Unlike the first photo, the second photo shows ...

In contrast to the first photo, the second photo ...

- Dàn ý bài phát biểu

Structuring your speech (Tạo cấu trúc bài phát biểu)

I'd like to start by saying/ looking at ...

First of all, we need to decide / examine / look at / ask ourselves ...

I'll begin with ...

Now I'd like to move on to ...

This leads to my next point. Now let's look at / move on to (the question of) ...

Ordering points or opinions (Sắp xếp các luận điểm)

First, ... Second, ... Finally, ...

Justifying your opinions (Chứng minh quan điểm)

There are a number of reasons why I believe this.

First, ...

I'll tell you why I think that.

The reason I say that is ...

The main reason I feel this way is ...

Summing up your opinion (Tổng kết quan điểm)

To sum up, ...

In conclusion, ...

All in all, ...

Just to summarise the main points, ...

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 6 - Speaking

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 Chân trời sáng tạo Speaking - Nói.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 6 - Speaking Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF