ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Writing Unit 6 lớp 10 Money


Nếu các em có 1 triệu euro thì việc đầu tiên các em muốn thực hiện cho cộng đồng mình là gì? Để đưa ra một kế hoạch chi tiêu cụ thể, chi tiết với mức tiền này, HOC247 mời các em tham khảo bài học Unit 6 - Writing Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Chân trời sáng tạo. Mời các em tham khảo bài học ngay bên dưới nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 6 Lớp 10 Writing Task 1

Read the task. In pairs, think of three possible things you could spend the money on. (Đọc nhiệm vụ. Theo cặp, hãy nghĩ về ba điều khả thi mà bạn có thể chi tiền.)

If you had €1 million to spend but couldn't spend any of it on yourself, what would you do with it? Write an essay and include three ideas. Give reasons for your choices and say what effect the money would have.

(Nếu bạn có 1 triệu euro để chi tiêu nhưng không thể chi tiêu cho bản thân, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Viết một bài luận và bao gồm ba ý tưởng. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn và cho biết tiền sẽ có tác dụng như thế nào.)

Guide to answer

- I'd give money to a charity which helps orphans and children with disabilities.

- I'd buy a car for my mom and dad.

- I'd rebuild the school for children in the remote area.

Tạm dịch

- Tôi sẽ tặng tiền cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi và trẻ em khuyết tật.

- Tôi sẽ mua một chiếc ô tô cho bố và mẹ tôi.

- Tôi sẽ xây dựng lại trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

1.2. Unit 6 Lớp 10 Writing Task 2

Read the essay. Does it mention any of your ideas from exercise 1? Which of the ideas in the essay do you think is best? Why? (Đọc bài luận. Nó có đề cập đến bất kỳ ý tưởng nào của bạn từ bài tập 1 không? Bạn nghĩ ý kiến nào trong bài văn là đúng nhất? Tại sao?)

If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money and help people who deserve it.

First of all, I would donate half of the money to the children's hospital in my town. They're raising money to build bedrooms for visiting families.

Secondly, I would make a donation to my local primary school to buy sports equipment. As I see it, more sport at school would mean healthier children. Furthermore, the teachers would find it far easier to teach sports and PE if they had new equipment.

Finally, I would buy a new bike for my brother. He borrows mine all the time, even though he's got one, because mine is better. If he had a new bike, he wouldn't do that!

To sum up, I would use the money to make life better for the families of children in hospital, to improve facilities at my school and to buy a gift for my brother.

Guide to answer

Both this essay and mine mention the idea of giving money to a family member. I like the idea of buying sports equipment to make students lead a healthier life. In fact, students haven’t joined in many sports activities in recent years, and they tend to spend most of their time surfing the Internet or playing video games. Modern sports equipment in school would encourage them to train their health.

(Cả bài luận này và bài luận của tôi đều đề cập đến ý tưởng tặng tiền cho một thành viên trong gia đình. Tôi thích ý tưởng mua dụng cụ thể thao để giúp học sinh có cuộc sống lành mạnh hơn. Trên thực tế, sinh viên đã không tham gia nhiều hoạt động thể thao trong những năm gần đây và họ có xu hướng dành phần lớn thời gian để lướt Internet hoặc chơi trò chơi điện tử. Các thiết bị thể thao hiện đại trong trường sẽ khuyến khích các em rèn luyện sức khỏe.)

Tạm dịch

Nếu tôi có 1 triệu euro, sẽ dễ dàng tìm ra ba cách tốt để sử dụng số tiền và giúp đỡ những người xứng đáng.

Trước hết, tôi sẽ quyên góp một nửa số tiền cho bệnh viện nhi đồng trong thị trấn của tôi. Họ đang quyên tiền để xây phòng ngủ cho các gia đình đến thăm.

Thứ hai, tôi sẽ quyên góp cho trường tiểu học địa phương của tôi để mua dụng cụ thể thao. Theo tôi thấy, nhiều môn thể thao hơn ở trường sẽ có nghĩa là trẻ em khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, các giáo viên sẽ thấy việc dạy thể thao và thể dục dễ dàng hơn nhiều nếu họ có thiết bị mới.

Cuối cùng, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới cho anh trai tôi. Anh ấy mượn của tôi mọi lúc, mặc dù anh ấy có một cái, vì của tôi tốt hơn. Nếu anh ta có một chiếc xe đạp mới, anh ta sẽ không làm như vậy!

Tóm lại, tôi sẽ sử dụng số tiền này để làm cho cuộc sống của các gia đình có trẻ em nằm viện tốt hơn, để cải thiện cơ sở vật chất tại trường của tôi và mua một món quà cho anh trai tôi.

1.3. Unit 6 Lớp 10 Writing Task 3

Answer the questions about the essay. (Trả lời các câu hỏi về bài luận.)

1. How many paragraphs are there? (Có bao nhiêu đoạn văn?)

2. In which paragraph does the writer mention all three ways of spending the money? (Trong đoạn văn nào người viết đề cập đến cả ba cách tiêu tiền?)

3. In which paragraph does the writer explain who would get half the money? (Trong đoạn văn nào, người viết giải thích ai sẽ nhận được một nửa số tiền?)

4. In which two paragraphs does the writer explain who would get the rest of the money, and why? (Trong hai đoạn văn nào, người viết giải thích ai sẽ nhận được số tiền còn lại, và tại sao?)

5. In which paragraph does the writer paraphrase the main point of the essay? (Người viết diễn đạt ý chính của bài văn trong đoạn văn nào?)

Guide to answer

1. There are five paragraphs

2. The writer mentions all three ways of spending the money in the last paragraph.

3. The writer explains that in the second paragraph

4. The writer explains that in the third and fourth paragraph.

5. The writer paraphrases the main point of the essay in the first paragraph.

Tạm dịch

1. Có năm đoạn văn

2. Người viết đề cập đến cả ba cách tiêu tiền trong đoạn cuối.

3. Người viết giải thích điều đó trong đoạn thứ hai.

4. Người viết giải thích điều đó trong đoạn thứ ba và thứ tư.

5. Người viết diễn giải ý chính của bài luận trong đoạn văn đầu tiên.

1.4. Unit 6 Lớp 10 Writing Task 4

Read the Writing Strategy. How well does the writer in exercise 2 follow this advice? Can you find ... (Đọc Chiến lược Viết. Người viết trong bài tập 2 thực hiện lời khuyên này tốt như thế nào? Bạn có thể tìm thấy ...)

Writing Strategy (Chiến thuật viết)

In your writing, avoids tarting too many sentences which repeat the same words Remember that you can:

 • use a variety of expressions for introducing opinions (It seems to me... In my opinion... etc) and for making additional points (Moreover.. Furthermore...,etc).
 • start conditional sentences with the if clause or the main clause.
 • use concession clauses (athough. .. / even though...) at the beginning or end of a sentence.

(Trong bài viết của bạn, tránh viết quá nhiều câu lặp lại các từ giống nhau Hãy nhớ rằng bạn có thể:

 • sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau để giới thiệu ý kiến (Đối với tôi thì ... Theo tôi thì ... vv) và để đưa ra các luận điểm bổ sung (Hơn nữa .. Hơn nữa ..., v.v.).
 • bắt đầu câu điều kiện bằng mệnh đề if hoặc mệnh đề chính.
 • sử dụng mệnh đề nhượng bộ (mặc dù. .. / mặc dù ...) ở đầu hoặc cuối câu.)

1. an expression for introducing an opinion? (một biểu thức để giới thiệu một ý kiến?)

2. an expression for making an additional point? (một biểu thức để làm cho một điểm bổ sung?)

3. a conditional sentence beginning with the if clause? (một câu điều kiện bắt đầu bằng mệnh đề if?)

4. a conditional sentence beginning with the main clause? (một câu điều kiện bắt đầu bằng mệnh đề chính?)

5. a concession clause? (một mệnh đề nhượng bộ?)

Guide to answer

1. As I see it

2. Furthermore

3. If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money and help people who deserve it.

Or: If he had a new bike, he wouldn't do that.

4. The teachers would find it far easier to teach sports and PE if they had new equipment.

5. He borrows mine all the time, even though he's got one, because mine is better.

Tạm dịch

1. Như tôi thấy

2. Hơn nữa

3. Nếu tôi có 1 triệu euro, sẽ dễ dàng tìm ra ba cách tốt để sử dụng tiền và giúp đỡ những người xứng đáng.

Hoặc: Nếu anh ta có một chiếc xe đạp mới, anh ta sẽ không làm như vậy.

4. Các giáo viên sẽ thấy việc dạy thể thao và thể dục dễ dàng hơn nhiều nếu họ có thiết bị mới.

5. Anh ấy mượn của tôi mọi lúc, mặc dù anh ấy có một, bởi vì của tôi tốt hơn.

1.5. Unit 6 Lớp 10 Writing Task 5

Imagine you had €1 million to spend but could not spend any of it on yourself. Think of three ways to spend it. Make notes in the table below. Then compare ideas in pairs.

(Hãy tưởng tượng bạn có 1 triệu euro để chi tiêu nhưng không thể chi tiêu cho bản thân. Hãy nghĩ ra ba cách để chi tiêu. Ghi chú vào bảng dưới đây. Sau đó, so sánh các ý tưởng theo từng cặp.)

Choices (1-3) Effect the money would have Reason(s) for choice
1. (50%)    
2. (25%)    
3. (25%)    

Guide to answer

Choices (1-3)

Effect the money would have

Reason(s) for choice

1. (50%)

I'd give money to rebuild the school for the children in the remote area.

They need money to improve studying environment and have more better facilities.

2. (25%)

I'd buy clothes and old books for the difficult chidren.

Most of them are lack of money to have clothes and can not go to school.

3. (25%)

I'd buy a house for all the homeless people in my area.

Most of them are very old and a shelter would help their life less difficult.

Tạm dịch

Lựa chọn (1-3)

Mục đích tiền sẽ dùng

Lí do đưa ra sự lựa chọn đó

1. (50%)

Tôi sẽ cho tiền để xây dựng lại trường học cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa.

Chúng cần tiền để cải thiện môi trường học tập và có thêm cơ sở vật chất tốt hơn.

2. (25%)

Tôi muốn mua quần áo và sách cũ cho những đứa trẻ khó khăn.

Hầu hết các em đều thiếu tiền để có quần áo và không thể đến trường.

3. (25%)

Tôi muốn mua một ngôi nhà cho tất cả những người vô gia cư trong khu vực của tôi.

Tôi muốn tặng tiền cho một tổ chức từ thiện dành cho trẻ mồ côi. Họ cần tiền để cung cấp các điều kiện và cơ sở giáo dục tốt hơn cho trẻ mồ côi.

1.6. Unit 6 Lớp 10 Writing Task 6

Write an essay (120-150 words) using your plan from exercise 5. Include an introduction and a conclusion like the model in exercise 2. (Viết một bài luận (120-150 từ) sử dụng kế hoạch của bạn từ bài tập 5. Bao gồm phần mở đầu và phần kết luận như mô hình trong bài tập 2.)

 • Say what you would spend half the money on. (Nói những gì bạn sẽ chi một nửa số tiền.)
 • Choose two more ways to spend the rest. (Chọn thêm hai cách để chi tiêu phần còn lại.)
 • Explain what effect the money would have. (Giải thích tác dụng của tiền.)
 • Give reasons for your choices. (Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn.)

Guide to answer

If I had €1 million, I would do three following things so that the big amount money would be spent sensibly.

First, I'd give money to rebuild the school for the children in the remote area. They need money to improve studying environment and have more better facilities.

Second, I'd buy clothes and old books for the difficult chidren. Most of them are lack of money to have clothes and can not go to school. Moreover, I'd like to open free class for them to learn.

Lastly, I'd buy a house for all the homeless people in my area. Most of them are very old and a shelter would help their life less difficult.

In conclusion, I would give money to the children in the remote area, the difficult chidren to buy clothes and old books for them and to the homeless people.

Tạm dịch

Nếu tôi có 1 triệu euro, tôi sẽ làm ba điều sau để số tiền lớn được chi tiêu một cách hợp lý.

Đầu tiên, tôi sẽ cho tiền để xây dựng lại trường học cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Chúng cần tiền để cải thiện môi trường học tập và có thêm cơ sở vật chất tốt hơn.

Thứ hai, tôi muốn mua quần áo và sách cũ cho những đứa trẻ khó khăn. Hầu hết các em đều thiếu tiền để có quần áo và không thể đến trường. Hơn nữa, tôi muốn mở lớp học miễn phí cho các em học.

Cuối cùng, tôi muốn mua một ngôi nhà cho tất cả những người vô gia cư trong khu vực của tôi. Hầu hết họ đều rất già và một mái ấm sẽ giúp cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn.

Cuối cùng, tôi sẽ trao tiền cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa, trẻ em khó khăn để mua quần áo và sách cũ cho chúng và cho những người vô gia cư.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Rewrite the sentences (Viết lại các câu sau)

1. You aren’t lucky. You won’t win.

2. I like to buy a new car but I don’t have enough money.

3. I’m not going to buy that mobile phone because it’s too expensive.

4. He is fat but he doesn’t play sport.

5. I can’t see you this Friday because I have to work.

6. My car is out of order. I won’t drive you there.

7. Mary is sad because she has a small flat.

Key

1. If you were lucky, you would win

2. If I had enough money, I would buy a new car.

3. If that mobile phone weren’t so expensive, I would buy it.

4. If he played sports, he wouldn’t be fat.

5. If I didn’t have to work, I could be able to see you tomorrow.

6. If my car wasn’t out of order, I would drive you there.

7. If Mary didn’t have a small flat, he wouldn’t be sad.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã hoàn thành một đoạn văn ngắn về kế hoạch chi tiêu, giúp đỡ cộng đồng và những người khó khăn với một triệu euro. 

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 6 - Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 Chân trời sáng tạo Writing - Viết.

  • A. Sam lost his job because he was lazy.
  • B. Sam lost his job because of his being lazy.
  • C. Sam lost his job because of his laziness.
  • D. All are correct.
  • A. Even though Larry was expected to accept the job, he didn't.
  • B. Larry expected to accept the job, but we didn't want.
  • C. Larry didn't accept the job we liked.
  • D. Larry was turned down for the job we expected him to do.
  • A. Tim gave up smoking because he didn't have enough money.
  • B. Tim gave up smoking because he lacked money.
  • C. Tim gave up smoking because he wanted to save money.
  • D. Tim gave up smoking because his money was saved.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 6 - Writing Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF