ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Grammar 2 Unit 6 lớp 10 Money


HCO247 mời các em tham khảo nội dung bài học Unit 6 Money phần Grammar sách Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo ngay bên dưới. Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết Past Perfect (Thì Quá khứ hoàn thành). Chúc các em học tốt!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 6 Lớp 10 Grammar 2 Task 1

Read the text. Where is Howells's hard drive? How much is it worth? Did he find it?

(Đọc văn bản. Ổ cứng của Howells ở đâu? Giá trị của nó là bao nhiêu? Anh ta có tìm thấy nó không?)

In November 2013, James Howells started searching an enormous rubbish dump. He was looking for a computer hard drive which he had thrown away three months earlier. The hard drive contained 7,500 bitcoins (a virtual currency that people use online). He had bought the bitcoins for almost nothing in 2009, but by 2013 the value of a single bitcoin had risen to over 1,000. So, the value of Howells′s collection had increased to 1,000. So, the value of Howells′s collection had increased to 7.5 million.

In 2010, Howells, who works in IT, took his computer apart because he had spilled a drink on it. He had first kept the hard drive and had sold the other parts. When in 2013 he heard about the value of the virtual currency, it was too late. He had thrown the hard drive away! He had totally forgotten about the bitcoins. Howells never found the hard drive - and unfortunately, he hadn't saved any of his data.

Guide to answer

Howell's hard drive is in a garbage dump. It’s worth $7.5 million. (Ổ cứng của Howell nằm trong một bãi rác. Nó trị giá 7,5 triệu đô la.)

No, he didn’t find it. (Anh ấy không tìm thấy nó)

Tạm dịch

Vào tháng 11 năm 2013, James Howells bắt đầu tìm kiếm một bãi rác khổng lồ. Anh ta đang tìm một ổ cứng máy tính mà anh ta đã vứt đi ba tháng trước đó. Ổ cứng chứa 7.500 bitcoin (một loại tiền ảo mà mọi người sử dụng trực tuyến). Anh ta đã mua bitcoin gần như không có gì vào năm 2009, nhưng đến năm 2013, giá trị của một bitcoin đã tăng lên hơn 1.000 đô la. Vì vậy, giá trị bộ sưu tập của Howells đã tăng lên 7,5 triệu USD.

Vào năm 2010, Howells, người làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đã lấy chiếc máy tính của mình ra vì làm đổ đồ uống vào đó. Đầu tiên anh ta giữ ổ cứng và đã bán các bộ phận khác. Vào năm 2013, khi anh ấy nghe về giá trị của đồng tiền ảo thì đã quá muộn. Anh ta đã ném ổ cứng đi! Anh ấy đã hoàn toàn quên mất bitcoin. Howells không bao giờ tìm thấy ổ cứng - và thật không may, anh ta đã không lưu bất kỳ dữ liệu nào của mình.

1.2. Unit 6 Lớp 10 Grammar 2 Task 2

Look at the examples of the past perfect highlighted in the text in exercise 1. Find all the other examples. Complete rule a in the Learn this box. (Nhìn vào các ví dụ về quá khứ hoàn thành được đánh dấu trong văn bản ở bài tập 1. Tìm tất cả các ví dụ khác. Hoàn thành quy tắc a trong hộp Tìm hiểu điều này.)

Guide to answer

Examples of the past perfect in the text:

He was looking for a computer hard drive which he had thrown away three months earlier. (Anh ta đang tìm một ổ cứng máy tính mà anh ta đã vứt đi ba tháng trước đó.)

By 2013 the value of a single bitcoin had risen to over $1,000. (Đến năm 2013, giá trị của một bitcoin đã tăng lên hơn 1.000 đô la.)

The value of Howells's collection had increased to $7.5 million. (Giá trị bộ sưu tập của Howells đã tăng lên 7,5 triệu USD.)

He had spilled a drink on it. (Anh ta đã làm đổ đồ uống vào đó.)

He had first kept the hard drive and had sold the other parts. (Đầu tiên anh ta giữ ổ cứng và đã bán các bộ phận khác.)

He had thrown the hard drive away! He had totally forgotten about the bitcoins. (Anh ta đã ném ổ cứng đi! Anh ấy đã hoàn toàn quên mất bitcoin.)

Complete rule a in the Learn this box.

1. had

2. hadn’t

Tạm dịch

Learn this! Quá khứ hoàn thành

a. Chúng ta hình thành quá khứ hoàn thành với had hoặc hadn’t và quá khứ phân từ.

b. Chúng ta dùng quá khứ hoàn thành khi chúng ta nói về sự kiện trong quá khứ rồi và muốn nói về sự kiện diễn ra trước đó

Khi tôi vào lớp, bài học đã bắt đầu.

c. Chúng ta thường dùng quá khứ hoàn thành với từ after, before hoặc when

Trước khi tôi đến trạm xe bus, xe đã rời đi.

Sau khi gọi cho Maggie, tôi đã xem một bộ phim trên TV.

1.3. Unit 6 Lớp 10 Grammar 2 Task 3

Read rules b and c in the Learn this! box. Explain the difference in meaning between the sentences below. (Đọc các quy tắc b và c trong Tìm hiểu điều này! hộp. Giải thích sự khác biệt về nghĩa giữa các câu dưới đây.)

1. When he threw away the computer, Howells forgot about the bitcoins.

2. When he threw away the computer, Howells had forgotten about the bitcoins.

Guide to answer

With sentence 1, both events was just in the past and the author didn’t mean what event happened the other.

With sentence 2, the author meant before throwing away the computer, Howells had already forgotten about the bitcoins.

1. Howells threw the computer away and then forgot about the bitcoins.

2. Howells had forgotten about the bitcoins before he threw away the computer.

Tạm dịch

Với câu 1, cả hai sự kiện chỉ là quá khứ và tác giả không ngụ ý sự kiện nào đã xảy ra sự kiện kia.

Với câu 2, ý của tác giả là trước khi vứt máy tính, Howells đã quên mất bitcoin.

1.4. Unit 6 Lớp 10 Grammar 2 Task 4

Complete the sentences. Use the past perfect form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu. Sử dụng dạng quá khứ hoàn thành của động từ trong ngoặc.)

1. After I _______ (leave) the newsagent's, I realised I _______ (forget) to buy a paper.

2. When I got to the shopping centre, most of the shops _______ already _______. (close)

3. We didn't have any bread because I _______ (not go) to the baker's.

4. My sister wasn't there when I got home because she _______ (go) to the cinema.

Guide to answer

1. After I had left the newsagent's, I realised l had forgot to buy a paper.

2. When I got to the shopping centre, most of the shops had already closed.

3. We didn't have any bread because l hadn't gone to the baker's.

4. My sister wasn't there when l got home because she had gone to the cinema.

Tạm dịch

1. Sau khi rời quầy bán báo, tôi nhận ra mình đã quên mua một tờ báo.

2. Khi tôi đến trung tâm mua sắm, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa.

3. Chúng tôi không có bánh mì vì tôi chưa đi đến tiệm làm bánh.

4. Chị gái tôi không có ở đó khi tôi về nhà vì chị ấy đã đi xem phim.

1.5. Unit 6 Lớp 10 Grammar 2 Task 5

Rewrite each pair of sentences as one sentence, using after. (Viết lại mỗi cặp thành một câu, sử dụng after)

1. I bought a lottery ticket. Then I went home.

After I'd bought a lottery ticket, I went home.

2. I went to the cosmetics store. Then I went to the hairdresser's.

3. I paid for the flowers. Then I left the shop.

4. Jim did some shopping. Then he caught the bus home.

Guide to answer

1. After I'd bought a lottery ticket, I went home.

2. After I had gone to the cosmetics store, I went to the hairdresser's.

3. After I had paid for the flowers, I left the shop.

4. After Jim had done some shopping, he caught the bus home.

Tạm dịch

1. Sau khi mua vé số, tôi về nhà.

2. Sau khi đi đến cửa hàng mỹ phẩm, tôi đến tiệm làm tóc.

3. Sau khi thanh toán tiền hoa, tôi rời cửa hàng.

4. Sau khi Jim đi mua sắm xong, anh ấy bắt xe buýt về nhà.

1.6. Unit 6 Lớp 10 Grammar 2 Task 6

Complete the text with the phrases below. Use the past perfect. (Hoàn thành văn bản với các cụm từ bên dưới. Sử dụng quá khứ hoàn thành.)

buy his ticket

not check the numbers

lose

lose his ticket

win the lottery

take the lottery company

When Martyn Ton learned that he 1_____ , he was, of course, delighted. He 2_____ months earlier at his local newsagent's. He 3_____ at the time, but he knew he was the winner because he always chose the same six numbers. But there was a problem. He 4_____ ! Martyn Tott's computer records proved that he was the winner, but the lottery company refused to pay him without a ticket. Two years later, he was almost penniless. He 5_____ to court, but 6_____  the battle. He said he wished he had never played the lottery!

Guide to answer

1. had won the lottery

2. had bought his ticket

3. hadn’t checked the numbers

4. had lost his ticket

5. had taken the lottery company

6. had lost

Tạm dịch

Khi Martyn Ton biết rằng mình đã trúng số, tất nhiên anh ấy rất vui mừng. Anh ấy đã mua vé của mình nhiều tháng trước đó tại quầy bán báo địa phương của anh ấy. Anh ấy chưa kiểm tra vào thời điểm đó, nhưng anh ấy biết mình là người chiến thắng vì anh ấy luôn chọn sáu con số giống nhau. Nhưng có một vấn đề. Anh ta đã bị mất vé của mình! Hồ sơ máy tính của Martyn Tott đã chứng minh rằng anh ta là người chiến thắng, nhưng công ty xổ số từ chối trả tiền mà không có vé cho anh ta. Hai năm sau, anh gần như không còn một xu dính túi. Anh ta đã đưa công ty xổ số ra tòa, nhưng đã thua trận. Anh ấy nói rằng anh ấy ước mình chưa bao giờ chơi xổ số!

1.7. Unit 6 lớp 10 Grammar 2 Task 7

Work in pairs. Discuss the explanations for the situation or event using the past perfect. What had happened? (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những lời giải thích cho tình huống hoặc sự kiện sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Chuyện gì đã xảy ra?)

1. The car drove onto the pavement and hit a lamp post.

2. A cleaner found a wallet under the seats in the cinema.

3. The boy opened the envelope, read the letter and started to dance around.

Guide to answer

1. The driver had drunk a lot of beer, so the car drove onto the pavement and hit a lamp post.

2. A cleaner found a wallet under the seats in the cinema, someone had left it here.

3. The boy opened the envelope, read the letter and started to dance around because he had won the scholarship.

Tạm dịch

1. Tài xế đã uống nhiều bia nên ô tô lao lên lề đường và tông vào cột đèn.

2. Người dọn dẹp tìm thấy một chiếc ví dưới ghế ngồi trong rạp chiếu phim, ai đó đã để nó ở đây.

3. Cậu bé mở phong bì, đọc bức thư và bắt đầu nhảy xung quanh vì cậu đã giành được học bổng.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Each sentence has one mistake. Find and correct it (Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.)​

1. Before they came to visit my grandparents, I have already cleaned the house.

2. After Jimmy had gone home, I was doing the shopping.

3. She had come to the cinema before I do.

4. When they arrived, John goes away.

5. I had prepared for the exam and am ready to do well.

Key

1. have ⇒ had

2. was doing  did

3. do  did

4. goes  had gone

5. am  was

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc của Past Perfect (Thì Quá khứ hoàn thành) như sau:

Công thức

- Thể khẳng định: S + had + V-ed/V3

- Thể phủ định: S + had + not + V-ed/V3

- Thể nghi vấn: Had + S + V-ed/V3?

Cách dùng

- Diễn tả một hoạt động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ

- Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài tới một thời điểm nhất định trong quá khứ

- Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ

- Diễn tả hành động xảy ra như là điều kiện đầu tiên cho hành động khác

- Sử dụng trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện không có thực trong quá khứ

- Dùng để thể hiện sự thất vọng về sự việc nào đó trong quá khứ

Dấu hiệu nhận biết

- Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …

- Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …

 

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 6 - Grammar 2

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 - Grammar 2 chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 Chân trời sáng tạo Grammar 2 - Ngữ pháp 2.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 6 - Grammar 2 Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF