RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4.3 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.3 trang 7 SBT Hóa học 9

Cho những chất sau: đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết những phương trình hoá học điều chế đồng(II) sunfat từ những chất đã cho, cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.3

Cu, các hợp chất của đồng là CuO, Cu(OH)2, các muối đồng là CuCO3 hoặc CuCl2, hoặc Cu(NO3)2, H2SO4. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện của phản ứng.

Thí dụ:

- Cu + H2SO4 (đặc)

- CuO + H2SO4

- CuCO3 + H2SO4

- Cu(OH)2 + H2SO4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Minh Minh

  cho 1,6 g đồng (II) oxit tác dụng với 100 g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%

  a) Viết PTHH

  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi pản ứng kết thúc

  GIẢI CHI TIẾT RẤT CHI TIẾT NHA CÁC BN!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Phương Khanh

  Axit H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Hòa tan hoàn toàn 6,94g hh A gồm FexOy và Al trong 200ml đ H2SO4 0,9M9 (loãng) thu được 0,672 lít ở đktc khí H2. Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phàn ứng. Xác định CTHH của FexOy, tính thành phần % khối lượng các chất trong A. Giả sử rằng, ngoài pư của các chất trong A với H2SO4, không còn pư nào khác.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Tại sao dd H2SO4 ko tác dụng đc với : NaCl,KCl,MgCl ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  1 Kể tên các oxit td vs bazo

  2 kể tên các oxit td vs nước tạo ra axit

  3 0,05 mol sắt 2 oxit td vừa đủ vs bao nhiêu mol HCL

  4 cho 4,8g Mg td vs axit sunfuric. Tìm thể tích H ở đktc

  5 cho 12g hỗn hợp Mg và MgO td vs axit sunfunric loãng tạo ra 6,72 lít khí H. Tìm m mỗi chất trong hỗn hợp

  6 cho 2,24 lít khí CO2 td vs dung dịch bari hidroxit dư. Tìm khối lượng chất kết tủa thu dc sau phản ứng

  7 1oxit phốt pho có thành phần % của phốt pho bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit= 192dvC. Tìm công thức của oxit phốt pho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 20g CaSO3 tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl táo ra V lít khí

  a. Viết phương trình hóa học

  b. tính V

  c. tính nồng độ mol của HCl dùng

  d. tính khối lượng cưa CaCl2 tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Hòa tan hoàn toàn 2g hỗn hợp gồm Mg và MgO bằng HCl. Cho dung dịch thu được tác dụng với một lượng NaOH dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 14g chất rắn.

  a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu đã dùng.

  b/ Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cho 5,44g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 phản ứng với H2SO4 thì thu được 7,6g hỗn hợp muối khan.

  a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
  b/ Tính khối lượng mỗi chất trong 2 muối tạo thành.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Cho m gam dd H2SO4 7% vào 104g dd Bacl2 10% ( tác dụng vừa đủ). Tính m và nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  hòa tan hết 20,88 g kim loại 1 oxit kim loại bằng dd h2so4 đặc nóng thu được dd X và 3.248 lít co2 ( sản phẩm duy nhất). xác định công thức hóa học của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

   

  Các bạn giúp mình với.

  I

  1. Định nghĩa, phân loại oxit, axit.
  2. Tính chất vật lí của CaO, SO2, HCl,H2SO4
  3. Phương pháp điều chế, sản xuất CaO, SO2, HCl, H2SO4
  4. Ứng dụng của  CaO, SO2, HCl, H2SO4
  5. Tính chất hóa học của CaO, SO2, HCl, H2SO( nêu hiện tượng xảy ra, làm sạch chất, số cặp chất phản ứng, dùng chất nào để phân biệt)

  II

  1.       Viết các PTHH thực hiện chuỗi phản ứng.

                   S ­-> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> muối sunfat

  2.       Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra khi:

  a.       Cho mẩu vôi sống vào cốc nước có nhỏ sẵn vài giọt dd phenolphtalein

  b.      Cho mẩu vôi sống vào cốc nước có bỏ sẵn một mẩu giấy quỳ

  c.       Sục khí CO2 dd nước vôi trong dư

  d.      Sục khí SO2 dd nước vôi trong dư

  e.      Cho mẩu giấy quỳ tím ẩm vào bình đựng khí SO2

  f.        Cho mẩu giấy kim loại Kẽm vào ống nghiệm đựng dd HCl

  g.       Cho mẩu giấy kim loại Kẽm vào ống nghiệm đựng dd H2SO4

  h.      Nhỏ dd HCl dư vào ống nghiệm đựng bột CuO

  i.         Nhỏ dd H2SO4 dư vào ống nghiệm đựng bột CuO

  j.        Nhỏ dd HCl dư vào ống nghiệm đựng bột FeO

  k.       Nhỏ dd H2SO4 dư vào ống nghiệm đựng bột FeO

  l.         Nhỏ dd HCl dư vào ống nghiệm đựng bột Fe2O3

  m.    Nhỏ dd H2SO4 dư vào ống nghiệm đựng bột Fe2O3

  III

  1.Cho 5,4g bột Al vào 200ml dd H2SO4 2M (D=1,2g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V lít khí thoát ra ở đtc và thu được dd A.

  a. Viết PTHH xảy ra.

  b. Xác định giá trị V

  c. Xác định nồng độ C% các chất có trong dd A.

   2. Cho 8g bột Al vào 200ml dd H2SO4 1,5M (D=1,2g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V lít khí thoát ra ở đtc và thu được dd A.

  a. Viết PTHH xảy ra.

  b. Xác định giá trị V

  c. Xác định nồng độ C% các chất có trong dd A.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

    Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm: Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M ( loãng), tạo thành 0,224 l H2 ở đktc.
  A.Viết phương trình hoá học xảy ra.
  B. Tính m?

  Cho Fe = 56, O = 16, Ca = 40, S = 32, C = 12, H = 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hoà tan 3,2 gam oxit của một kim loại hoá trị ( III) bằng 200 gam dung dịch H2SO4  loãng. Khi thêm vào hỗn hợp sau phản ứng một lượng CaCO3 vừa đủ thấy thoát ra 0,224 dm3  CO2 (đktc), sau đó cô cạn dung dịch thu được  9,36 gam muối khan. Xác định oxit kim loại trên và nồng độ % H2SO4 đã dùng.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho 1,6 gam Đồng ( II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

  a) Viết PTHH

  b) Tính nống độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

  Nhanh dùm nha các bạn.....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Cho 15,5 g Na2O td với nước được 500ml dung dịch

  a) viết pthh
  b) Cần bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M để trung hòa hết lượng NaOH thu được 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Sự khác nhau giữa H2SO4 đặc và H2SO4 loãng là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA