RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9

Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

c) Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.7

a) Phương trình hoá học:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

b) Tìm khối lượng dung dịch NaOH:

- Số mol H2SO4 tham gia phản ứng : 1x20/1000 = 0,02 mol

- Số mol NaOH tham gia phản ứng .

nNaOH = 2nH2SO4 = 0,02.2 = 0,04 mol

- Khối lượng NaOH tham gia phản ứng : mNaOH = 0,04.40 = 1,6 (gam).

- Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng :

mddNaOH = 1,6x100/20 = 8 gam

c) Tìm thể tích dung dịch KOH

- Phương trình hoá học:

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Số mol KOH tham gia phản ứng :

nKOH = 2nH2SO4 = 0,02.2 = 0,04 mol

- Khối lượng KOH tham gia phản ứng : mKOH = 0,04.56 = 2,24 (gam)

- Khối lượng dung dịch KOH cần dùng :

mddKOH = 2,24x100/5,6 = 40 gam

- Thể tích dung dịch KOH cần dùng:

VddKOH = 40 : 1,045 ≈ 38,278 ml

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Bình Nguyen

  hòa tan hoàn toàn 3.6 gam kim loại Mg cần phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0.75M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hà trang

  Hỗn hợp 3 oxit Al2O3 , MgO , Fe2O3 nặng 30g . Nếu hòa tan hỗn hợp bằng dd H2SO4 49% thì cần đùng hết 158 g dd axit . Nếu . hòa tan hỗn hợp bằng dd NaOH 2M thì thể tích NaOH phản ứng là 200ml . Tính % khối lượng mỗi oxit 

  khocroi k biết làm . mọi người giúp vs nhé 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  ai viết PT và cân bằng giúp mình với:

  M (chưa rõ hóa trị) tác dụng với đ HNO3 thu được NO2

  Tks ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Cho 32 gam CuO và Fe2 o3 tan hết trong 500 ml ddHNO3. Sau pứ trung hoà axit dư bằng 50 gam đ Ca(OH)2 7,4% rồi khô cạn đ thu đc 88,8 g muối khan.      

  A/ % khối luong mỗi kim loại

  B/ Cđ HNO 3

  2. Hoà tan hoàn toàn hh na2co3 và K2CO3 bằng 400 ml dd HCl 1,5M. Thấy thoát ra 5,6 lit khí CO2 và dd A. Trung hoà axit dư bằng dd NaOH vừa đủ rồi khô cạn thu đc 39,9 gam muối khan. Tính lượng mỗi muối

  3. Cho 1hh Na và Ba td hết với H2O thoá ra 4,48 lit H2 và dd B trung hoà 1/2 B bằng HNO3 2M rồi khô cạn dd thu đc 21,55 gam muối khan.

  a. Thể tích dd HNO3 

  b. Kl mỗi kl

  Help me, đang cần gấp lắm mai mik nộp rồi. Đề hoá nâng cao nha!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử:

  Fe + HNO3   ----->    Fe(NO3)2   +    NO   + H2O

  Fe + HNO3   ----->    Fe(NO3)2   +    NO2   + H2O

  Cu + HNO3   ----->    Cu(NO3)2   +    NO2  + H2O

  Cu + HNO3   ----->    Cu(NO3)2   +    N3   + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho dd HCl 0.5M pứ vừa đủ với dd Ca(OH)2 2M

  a/ viết pthh

  b/ Tính thể tích của 2 dd ban đầu nói trên biết sau pứ thu được 11.1 gam muối tan

  c/ Tính nồng độ mol của muối tạo thành sau pứ

  giúp mình với nha sáng mai mình cần rồi. Cảm ơn các bạn nhìu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Khử 1 lượng oxit sắt bằng H2SO4 nóng dư, sản phẩm hơi tạo ra được hấp thụ vào 100g dd H2SO98% thì C% giảm 3,405%. Chất rắn thu được sau phản ứng khử được hòa tan hoàn toàn vào H2SO4 loãng thì thấy thoát ra 3,36lít H2. Tìm công thức oxit sắt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Mọi ngừ ơi giúp tớ với!

  1. Cho dung dịch có chứa 28g KOH phản ứng với 56g lít  khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

  a. Viết PTHH

  b. Tính kl muối thu được sau phản ứng

  2. Hai học sinh trong giờ thực hành làm thí nghiệm

  - Học sinh 1 lấy dung dịch chứa 20g NaOH phản ứng với dung dịch chứa 18,25g HCL.

  - Học sinh 2 lấy dung dịch chứa 7,49 Ca(OH), phản ứng với dung dịch chứa 365g HCL.

  -> Sau đó cả hai học sinh đều cho quỳ tím vào dung dịch thu được sau phản ứng. Hỏi dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím? Vì Sao

  Các bạn giải giúp mình nhé! Mình cảm ơn trước ạhiuhiu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho mẩu Na vào dd HCl có thể có các khả năng phản ứng nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  lấy 50 ml dd X gồm HCL và H2SO4  cho tác dụng vừa đủ với NA2SO3 thì thu được o, 672L khí A ( đktc). Cũng lấy dd X cho tác dụng vừa đủ với BACL2 thu được 4,66 chất kết tủa

  a) viết pthh

  b) tính nồng độ mol của mỗi axit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  cho 50ml dung dịch \(H_2SO_4\)1M tác dụng với 60ml dung dịch NaOH. Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. Để dung dịch ko làm đổi màu quì tím, người ta phải co thêm vào dung dịch trên 20ml dung dịch KOH 0,5M.Tính CM của dung dịch NaOH đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  1. Cho 1 lượng mạt sắt dư vào dd 50ml dd HCl. Pứ xong, thu được 3,36 lít khí(đktc)

  a/ Viết pthh

  b/ Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia pứ

  c/ Tìm nồng đô mol của dd HCl đã dùng

  2. Hòa tan hoàn tan 12.1gam gỗn hợp bột CuO và ZnO cần dùng 100ml dd HCl 3M.

  a/ Viết các pthh

  b/ Tính phần trăm khối lượng mỗi pxit trong hh ban đầu

  c/ Hãy tính khối lượng dd H2SO4 nồng đô 20% để hòa tan hoàn toàn hh các oxit trên

  Please help me!
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho 31,8g hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào 146g ddHCl 20% thu được dung dịch Y

  a) Dung dịch Y coa dư axit không? 

  b) Tính lượng khí có thể thu được 

  c) Cho ddNaHCO3 dư vào ddZ thì có 2,24l khí thoát ra (đktc). Tính khối lượng mỗi muối trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  1. Dẫn 3.36lit CO2 vào 400ml Ca(OH)2 1M sau pứ thu đc muối CaCO3

  a. viết pt pứ

  b. Kluong chất rắn không tan

  c. CM của chất có trong dd sau pứ(xem thế tích thay đổi không đáng kể)

  2. Hòa tan hoàn toàn CaCO3 vào dd HCL 3,65% sau pứ thu đc 4.48 lít CO2

  a. klg CaCO3

  b. klg dd axit

  c. % dd muối

  d. Dẫn khí co2 vào dd Ba(OH)2 dư tính khlg chất không tan thu đc

  giúp mìk vs nhe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Chia 7,8g hỗn hợp X gồm Mg và Al thành 2 phần bằng nhau.

  P1 hòa tan vào 250ml dd HCl a M, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dd đc 12,775g rắn khan.

  P2 hòa tan vào 500ml dd HCl a M sau p.ứng kết thúc cô cạn dd đc 18,1g rắn khan.

  a/ Tính nồng độ mol/lít của dd HCL ?

  b/Tính khối lượng chất rắn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Tìm 8 chất khác nhau thoã mãn chất X và hoàn thành pt p ứ hoá học theo sơ đồ sau:

  X+ \(H_2SO_4\rightarrow\) \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\) +\(SO_2\) +\(H_2O\)

  m.n ơi giúp mik vs mik cần gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA