OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 9

Ghi dấu (+) vào  ý trả lời đúng về nhận xét so sánh hai tháp dân số ở các mặt:

a)   Hình dạng của tháp

□ Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn.     

□ Chân của đáy tháp (nhóm tuổi: 0-4) của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

□ Sự khác biệt về hình dạng của hai tháp biểu hiện cơ cấu dân số của nước ta có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực.

b)   Cơ cấu dân số theo độ tuổi          

□ Số người dưới và trong độ tuổi lao động ở hai tháp đều cao.

□ Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

□ Số người dưới độ tuổi lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989.

c)     Về tỉ lệ dân số phụ thuộc

□ Năm 1989 tỉ lệ dân số phụ thuộc là 7,2%.

□ Năm 1999 tỉ lệ dân số phụ thuộc tăng lên là 8,1%.

d)    Nhận xét chung

□ Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ số người trong và ngoài độ tuổi lao động. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a)   Hình dạng của tháp

        +  Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn.     

        + Chân của đáy tháp (nhóm tuổi: 0-4) của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

        + Sự khác biệt về hình dạng của hai tháp biểu hiện cơ cấu dân số của nước ta có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực.

b)   Cơ cấu dân số theo độ tuổi          

         □ Số người dưới và trong độ tuổi lao động ở hai tháp đều cao.

         □ Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

        + Số người dưới độ tuổi lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989.

c)     Về tỉ lệ dân số phụ thuộc

          □ Năm 1989 tỉ lệ dân số phụ thuộc là 7,2%.

          □ Năm 1999 tỉ lệ dân số phụ thuộc tăng lên là 8,1%.

d)    Nhận xét chung

        + Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ số người trong và ngoài độ tuổi lao động.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON