RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  This report is divided broadly ______ two parts.

  • A. 
   with
  • B. 
   in
  • C. 
   into
  • D. 
   in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  divide into: chia ra thành

  Đáp án C đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7397

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA