RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. 

  Câu hỏi:

  I was very impressed _____ the efficiency of the staff.

  • A. 
   on
  • B. 
   by
  • C. 
   to
  • D. 
   in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  be impressed by: bị ấn tượng bởi điều gì

  Đáp án B đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7395

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA