OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   

  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+_{39}^{95}\textrm{Sr}+2_{0}^{1}\textrm{n}+7e^{-}\)   là một phản ứng phân hạch của Urani 235.

  Biết khối lượng hạt nhân : \(m_U\) = 234,99 u ; \(m_{Mo}\) = 94,88 u ; \(m_{La}\) = 138,87 u ; \(m_n\) = 1,0087 u.Cho năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg . 

  Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch là bao nhiêu?

  • A. 
   8,8262J
  • B. 
   5,8262J
  • C. 
   6,8262J
  • D. 
   7,8262J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  • Số hạt nhân nguyên tử  \(_{}^{235}\textrm{U}\) trong 1 gam vật chất U là :

  \(N=\frac{m}{A}.N_A=\frac{1}{235}.6,02^{23}=2,5617.10^{21}\) hạt.

  • Năng lượng toả ra khi giải phóng hoàn toàn 1 hạt nhân \(_{}^{235}\textrm{U}\):  \(m_n\) = 1,0087 u            

  \(\Delta E=(M_0-M).c^2=(m_U+m_n-m_{Mo}-m_{La}-2m_n).c^2=215,3403.MeV\)

  • Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch :

  \(E=\Delta E.N =5,5164.10^{23}.MeV=5,5164.10^{23}.1,6.10^{-3}J=8,8262J\)   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON