ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   

  \(_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La}+_{39}^{95}\textrm{Sr}+2_{0}^{1}\textrm{n}+7e^{-}\)   là một phản ứng phân hạch của Urani 235.

  Biết khối lượng hạt nhân : \(m_U\) = 234,99 u ; \(m_{Mo}\) = 94,88 u ; \(m_{La}\) = 138,87 u ; \(m_n\) = 1,0087 u.Cho năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg . 

  Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch là bao nhiêu?

  • A. 
   8,8262J
  • B. 
   5,8262J
  • C. 
   6,8262J
  • D. 
   7,8262J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  • Số hạt nhân nguyên tử  \(_{}^{235}\textrm{U}\) trong 1 gam vật chất U là :

  \(N=\frac{m}{A}.N_A=\frac{1}{235}.6,02^{23}=2,5617.10^{21}\) hạt.

  • Năng lượng toả ra khi giải phóng hoàn toàn 1 hạt nhân \(_{}^{235}\textrm{U}\):  \(m_n\) = 1,0087 u            

  \(\Delta E=(M_0-M).c^2=(m_U+m_n-m_{Mo}-m_{La}-2m_n).c^2=215,3403.MeV\)

  • Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch :

  \(E=\Delta E.N =5,5164.10^{23}.MeV=5,5164.10^{23}.1,6.10^{-3}J=8,8262J\)   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 3836

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID